Ktl-icon-tai-lieu

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ BÁO CÁO VIÊN ĐẾN NĂM 2015

Được đăng lên bởi Cra Ber
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2122 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................
PHẦN I: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỪNG ĐỀ ÁN..........................................................
1.1. Tính cần thiết phải xây dựng đề án:................................................................................
1.2. Cơ sở xây dựng đề án:.....................................................................................................
1.2.1. Cơ sở lý luận:...........................................................................................................
1.1.2. Cơ sở pháp lý............................................................................................................
1.1.3. Cơ sở thực tiễn..........................................................................................................
PHẦN II: MỤC TIÊU ĐỀ ÁN.............................................................................................
2.1. Mục tiêu chung:...............................................................................................................
2.2. Mục tiêu cụ thể:...............................................................................................................
PHẦN III: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN................................................................
3.1. Đặc điểm tình hình:.......................................................................................................
3.1.1. Tình hình chung:....................................................................................................
3.1.2. Tình hình triển khai quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư..................
3.1.3. Nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng và kết quả của công tác tuyên truyền
miệng:...............................................................................................................................
3.1.3.1. Về nhận thức...................................................................................................
3.1.3.2. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hiệu quả hoạt động:.......
3.1.3.3. Ưu điểm và hạn chế, yếu kém:........................................................................
PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
LÃNH ĐẠO, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ BÁO CÁO
VIÊN ĐẾN NĂM 2015........................................................................................................
4.1. Dự báo những nhân tố có thể tác...
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU.......................................................................................................................
PHẦN I: CƠ SỞ KHOA HỌC XÂY DỪNG ĐỀ ÁN..........................................................
1.1. Tính cần thiết phải xây dựng đề án:................................................................................
1.2. Cơ sở xây dựng đề án:.....................................................................................................
1.2.1. Cơ sở lý luận:...........................................................................................................
1.1.2. Cơ sở pháp lý............................................................................................................
1.1.3. Cơ sở thực tiễn..........................................................................................................
PHẦN II: MỤC TIÊU ĐỀ ÁN.............................................................................................
2.1. Mục tiêu chung:...............................................................................................................
2.2. Mục tiêu cụ thể:...............................................................................................................
PHẦN III: NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA ĐỀ ÁN................................................................
3.1. Đặc điểm tình hình:.......................................................................................................
3.1.1. Tình hình chung:....................................................................................................
3.1.2. Tình hình triển khai quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư..................
3.1.3. Nhận thức về vị trí, vai trò quan trọng và kết quả của công tác tuyên truyền
miệng:...............................................................................................................................
3.1.3.1. Về nhận thức...................................................................................................
3.1.3.2. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và hiệu quả hoạt động:.......
3.1.3.3. Ưu điểm và hạn chế, yếu kém:........................................................................
PHẦN IV: PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG
LÃNH ĐẠO, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ BÁO CÁO
VIÊN ĐẾN NĂM 2015........................................................................................................
4.1. Dự báo những nhân tố có thể tác động đến công tác tư tưởng nói chung, công tác
tuyên truyền miệng - báo cáo viên nói riêng.......................................................................
4.1.1. Tác động tình hình trong nước, trong tỉnh:............................................................
4.1.2. Tác động của bối cảnh quốc tế mới.......................................................................
4.2. Phương hướng, nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo và đổi mới công tác tuyên
truyền miệng.........................................................................................................................
4.2.1. Phương hướng, nhiệm vụ chung............................................................................
4.3. Những giải pháp chủ yếu..............................................................................................
PHẦN V: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ....................................................................................
PHẦN KẾT LUẬN..............................................................................................................
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................................
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ BÁO CÁO VIÊN ĐẾN NĂM 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ BÁO CÁO VIÊN ĐẾN NĂM 2015 - Người đăng: Cra Ber
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN MIỆNG VÀ BÁO CÁO VIÊN ĐẾN NĂM 2015 9 10 315