Ktl-icon-tai-lieu

Phương pháp trình bày báo cáo khoa học

Được đăng lên bởi Choco Liebe
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 380 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HỌC
(Trung tâm CNTT sưu tầm)
Trình bày báo cáo khoa học không phải là một việc dễ dàng. Trong bài này
chúng ta sẽ đưa ra một vài điểm cần lưu ý khi trình bày một báo cáo khoa học.
1. Thế nào là một báo cáo khoa học
Một bản báo cáo khoa học là một bài thuyết trình khoảng 30 – 60 phút, trước
một nhóm người có trình độ cao, khả năng tiếp cận vấn đề nhanh. Tuy nhiên họ
có thể chưa biết thật rõ ràng, tường tận về vấn đề mà bản báo cáo đề cập đến.
Bài viết này được rút ra từ những kinh nghiệm bản thân của tác giả qua những
buổi hội thảo thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science). Phương
pháp, cách thức trình bày một bản báo cáo khoa học hoàn toàn khác với cách
trình bày những báo cáo thương mại mà chúng ta vẫn thấy. Lý do chính của sự
khác biệt này là ở mục đích và nội dung báo cáo.
Bài viết này không có tham vọng đưa ra một khuôn mẫu hoặc giải đáp tất cả
thắc mắc của mọi người, tuy nhiên chúng tôi hy vọng đưa ra một số tiêu chí
chung. Những tiêu chí này có thể không phải hữu ích với tất cả mọi người, vì
vậy người đọc hãy lựa chọn lấy những tiêu chí phù hợp và bỏ qua những tiêu
chí còn lại.
2. Nên trình bày những gì trong một báo cáo khoa học?
Trong công việc, hãy coi những báo cáo, những buổi nói chuyện khoa học là
thước đo để đánh giá quá trình nghiên cứu, tìm tòi của mỗi cá nhân. Trước khi
quyết định cần trình bày vấn đề gì, hãy trả lời hai câu hỏi sau:


Ai là đối tượng chính của buổi báo cáo?



Nếu như ai đó chỉ nhớ được một vấn đề duy nhất trong bản báo cáo,
chúng ta muốn đó là vấn đề nào?

Câu trả lời cho hai câu hỏi trên chính là những tiêu chuẩn để chúng ta chuẩn bị
nội dung của bản báo cáo, để quyết định đề cập và không đề cập tới vấn đề nào.
Một điều ghi nhớ nữa là hãy đưa ra câu trả lời của câu hỏi thứ hai cho người
nghe.
2.1. Sử dụng các ví dụ

Công việc nghiên cứu của chúng ta luôn xuất phát từ thực tế. Sau khi giải quyết
một loạt các vấn đề có liên quan với nhau, chúng ta đưa ra một phương pháp
chung, tổng quát hoá, trừu tượng hoá giải pháp đã tìm được và đưa ra một lý
thuyết chung.
Ví dụ, khi tìm hiểu một hàm số để xác định cách mà hàm số đó tính toán
dựa trên các đối số đầu vào, trước hết ta đi giải thích hàm số đó bằng lời,
sau đó chúng ta tổng quát hoá bằng các lời giải thích trừu tượng.
Một lỗi trầm trọng mà chúng ta thường mắc phải đó là chỉ đưa ra các phương
pháp chung, các định nghĩa trừu tượng mà quên mất các ví dụ dẫn dắt tới kết
quả đã nghiên cứu. Nhiều bản báo cáo khoa học trở nên quá trừ...
PHƯƠNG PHÁP TRÌNH BÀY
BÁO CÁO KHOA HỌC
(Trung tâm CNTT sưu tầm)
Trình bày báo cáo khoa học không phải là một việc dễ dàng. Trong bài này
chúng ta sẽ đưa ra một vài điểm cần lưu ý khi trình bày một báo cáo khoa học.
1. Thế nào là một báo cáo khoa học
Một bản báo cáo khoa học là một bài thuyết trình khoảng 30 – 60 phút, trước
một nhóm người có trình độ cao, khả năng tiếp cận vấn đề nhanh. Tuy nhiên họ
có thể chưa biết thật rõ ràng, tường tận về vấn đề mà bản báo cáo đề cập đến.
Bài viết này được rút ra từ những kinh nghiệm bản thân của tác giả qua những
buổi hội thảo thuộc lĩnh vực Khoa học máy tính (Computer Science). Phương
pháp, cách thức trình bày một bản báo cáo khoa học hoàn toàn khác với cách
trình bày những báo cáo thương mại mà chúng ta vẫn thấy. Lý do chính của sự
khác biệt này là ở mục đích và nội dung báo cáo.
Bài viết này không có tham vọng đưa ra một khuôn mẫu hoặc giải đáp tất cả
thắc mắc của mọi người, tuy nhiên chúng tôi hy vọng đưa ra một số tiêu chí
chung. Những tiêu chí này có thể không phải hữu ích với tất cả mọi người, vì
vậy người đọc hãy lựa chọn lấy những tiêu chí phù hợp và bỏ qua những tiêu
chí còn lại.
2. Nên trình bày những gì trong một báo cáo khoa học?
Trong công việc, hãy coi những báo cáo, những buổi nói chuyện khoa học là
thước đo để đánh giá quá trình nghiên cứu, tìm tòi của mỗi cá nhân. Trước khi
quyết định cần trình bày vấn đề gì, hãy trả lời hai câu hỏi sau:
Ai là đối tượng chính của buổi báo cáo?
Nếu như ai đó chỉ nhớ được một vấn đề duy nhất trong bản báo cáo,
chúng ta muốn đó là vấn đề nào?
Câu trả lời cho hai câu hỏi trên chính là những tiêu chuẩn để chúng ta chuẩn bị
nội dung của bản báo cáo, để quyết định đề cập và không đề cập tới vấn đề nào.
Một điều ghi nhớ nữa là hãy đưa ra câu trả lời của câu hỏi thứ hai cho người
nghe.
2.1. Sử dụng các ví dụ
Phương pháp trình bày báo cáo khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Phương pháp trình bày báo cáo khoa học - Người đăng: Choco Liebe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Phương pháp trình bày báo cáo khoa học 9 10 317