Ktl-icon-tai-lieu

PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN CHỈNH

Được đăng lên bởi hathuong3010
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 7513 lần   |   Lượt tải: 9 lần
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

     

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC MÔI TRƯỜNG
…………….o0o……………

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
ĐỀ TÀI:

NGHIÊN CỨU TÁC HẠI CỦA VIỆC GIẾT
MỔ GIA SÚC GIA CẦM THỦ CÔNG TỰ
PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
GVHD: TS. LÊ QUỐC TUẤN
SVTH: Lớp DH10DL
1. Đặng Thúy An

10157237

2. Hoàng Thị Kim Huệ

10157070

3. Đặng Thị Liễu

10157087

4. Đặng Nguyễn Dạ Thảo

10157167

5. Phạm Thị Minh Thư

10157189

6. Nguyễn Thị Thương (NT)

10157191

7. Trần Thị Kiều Trang

10157207

Thứ 6­ tiết 789­ PV 337

Page 1

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG
8.

MỤC LỤC
MỤC LỤC..........................................................................................................................2
CHƯƠNG 1: ĐẶT VẤN ĐỀ...........................................................................................4
1.1.TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI...........................................................................4
1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI......................................................................................4
1.3.MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU....................................................................................5
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN.............................................................................................5
2.1.

KHÁI QUÁT CHUNG......................................................................................5

2.1.1.Phạm vi cả nước.................................................................................................5
2.1.2Trên địa bàn thành phố.......................................................................................8
2.2.HIỆN TRẠNG Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC KHU VỰC GIẾT MỔ....12
2.2.1.Nước thải..........................................................................................................12
2.2.1.1.Nguồn phát sinh.........................................................................................12
Sơ đồ 1: Phát sinh nước thải và thành phần của nước thải...................................13
2.2.1.2.Tải lượng...................................................................................................14
2.2.2.Khí thải.............................................................................................................15
2.2.3.Chất thải rắn.....................................................................................................18
2.2.3.1.Nguồn phát sinh...
PH NG PHÁP NGHIÊN C U KHOA H C MÔI TR NGƯƠ ƯỜ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
KHOA: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN
MÔN HỌC: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA
HỌC MÔI TRƯỜNG
…………….o0o……………
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ:
ĐỀ TÀI:
NGHIÊN CỨU TÁC HẠI CỦA VIỆC GIẾT
MỔ GIA SÚC GIA CẦM THỦ CÔNG TỰ
PHÁT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH
GVHD: TS. LÊ QUỐC TUẤN
SVTH: Lớp DH10DL
1. Đặng Thúy An 10157237
2. Hoàng Thị Kim Huệ 10157070
3. Đặng Thị Liễu 10157087
4. Đặng Nguyễn Dạ Thảo 10157167
5. Phạm Thị Minh Thư 10157189
6. Nguyễn Thị Thương (NT) 10157191
7. Trần Thị Kiều Trang 10157207
Th 6- ti t 789- PV 337 ế Page 1
PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN CHỈNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN CHỈNH - Người đăng: hathuong3010
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
PP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC HOÀN CHỈNH 9 10 630