Ktl-icon-tai-lieu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ EU VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ASEAN

Được đăng lên bởi tinhanhconmai2050-gmail-com
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG
THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ EU VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ASEAN
THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF
EU POLITICAL INSTITUTIONS SYSTEM AND EXPERIENCE FOR ASEAN
SVTH: Trương Thị Ngọc Hà
Lớp 06CNQT01, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ

GVHD: PGS.TS Phạm Quang Minh
Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
TÓM TẮT
Trong hơn 50 năm hình thành và phát triển, Liên minh châu Âu - EU đã trở thành tổ chức
liên kết khu vực thành công nhất trên thế giới. Quá trình phát triển EU đồng thời là quá trình hoàn
thiện hệ thống thể chế chính trị, hướng tới xây dựng EU thành một nhà nước “Liên bang”. Mục
đích của bài nghiên cứu này là phân tích một cách hệ thống và đầy đủ sáu thể chế cơ bản của hệ
thống chính trị EU là Hội đồng Châu Âu, Ủy ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng
Châu Âu, Tòa án Châu Âu và Tòa án Kiểm toán, trong đó chú trọng đến những sửa đổi, bổ sung.
Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm phù hợp với quá trình xây dựng ASEAN.
ABSTRACT
For over 50 years of formation and development, the European Union - EU has become
the most successful regional organization in the world. The EU development process is also the
process of completing the political institutions system, for building the EU into “a federal
state”. Objective of this study is to analyze systematically and fully six basic institutions of the EU
political system: European Council, European Commission, European Parliament, European
Council of Ministers, Court of Justice and Court of Auditors, especially focuses on the amendments
and supplements. On that basis, we can draw some relevant experience with the process of
building ASEAN.

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Liên minh châu Âu EU là hình mẫu thành công về tổ chức liên kết khu vực trên thế
giới. Việc xem xét quá trình hình thành và phát triển của hệ thống thể chế chính trị EU là
việc làm vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn, vừa có ý nghĩa về mặt lý luận, góp phần rút ra
những bài học kinh nghiệm cho các tổ chức khu vực khác, trong đó có ASEAN.
2. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam
Phần lớn các bài viết về hệ thống thể chế chính trị EU chỉ nêu các thông tin cơ bản
hoặc cụ thể về một cơ quan nhất định. Các sửa đổi gần đây của Hiệp ước Lisbon chỉ được
đề cập trong các bài báo mà chưa được chính thức đưa vào các bài nghiên cứu tổng thể.
3. Đối tƣợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu

...
Tuyển tập Báo cáo Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 7 Đại học Đà Nẵng năm 2010
381
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG
THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ EU VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ASEAN
THE PROCESS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF
EU POLITICAL INSTITUTIONS SYSTEM AND EXPERIENCE FOR ASEAN
SVTH: Trương Thị Ngọc Hà
Lớp 06CNQT01, Khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại Ngữ
GVHD: PGS.TS Phạm Quang Minh
Khoa Quốc tế học, Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG Hà Nội
TÓM TT
Trong hơn 50 năm hình thành phát triển, Liên minh châu Âu - EU đã trthành tổ chức
liên kết khu vực thành công nhất trên thế giới. Quá trình phát triển EU đồng thời quá trình hoàn
thiện hthống thể chế chính trị, ớng tới y dựng EU thành một nhà nước “Liên bang”. Mục
đích của bài nghiên cứu y là phân tích một cách hệ thống đầy đủ sáu thể chế bản của hệ
thống chính trị EU Hội đồng Châu Âu, Ủy ban Châu Âu, Nghị viện Châu Âu, Hội đồng Bộ trưởng
Châu Âu, Tòa án Châu Âu Tòa án Kiểm toán, trong đó chú trọng đến những sửa đổi, bổ sung.
Trên cơ sở đó, có thể rút ra một số kinh nghiệm phù hợp với quá trình xây dựng ASEAN.
ABSTRACT
For over 50 years of formation and development, the European Union - EU has become
the most successful regional organization in the world. The EU development process is also the
process of completing the political institutions system, for building the EU into “a federal
state”. Objective of this study is to analyze systematically and fully six basic institutions of the EU
political system: European Council, European Commission, European Parliament, European
Council of Ministers, Court of Justice and Court of Auditors, especially focuses on the amendments
and supplements. On that basis, we can draw some relevant experience with the process of
building ASEAN.
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Liên minh châu Âu EU hình mẫu thành công về tổ chức liên kết khu vực trên thế
giới. Việc xem xét quá trình hình thành phát triển của hthống thể chế chính trị EU
việc làm vừa ý nghĩa về mặt thực tiễn, vừa ý nghĩa về mặt luận, góp phần rút ra
những bài học kinh nghiệm cho các tổ chức khu vực khác, trong đó có ASEAN.
2. Tình hình nghiên cứu vấn đề ở Việt Nam
Phần lớn các bài viết về hệ thống thể chế chính trị EU chỉ nêu các thông tin bản
hoặc cụ thể về một quan nhất định. Các sửa đổi gần đây của Hiệp ước Lisbon chỉ được
đề cập trong các bài báo mà chưa được chính thức đưa vào các bài nghiên cứu tổng thể.
3. Đối tƣợng nghiên cứu, khách thể nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu: các thể chế chính trị EU – quá trình hình thành và phát triển
Khách thể nghiên cứu: Liên minh châu Âu EU
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ EU VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ASEAN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ EU VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ASEAN - Người đăng: tinhanhconmai2050-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ EU VÀ KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI ASEAN 9 10 803