Ktl-icon-tai-lieu

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Được đăng lên bởi kkid961
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 967 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TIỂU LUẬN:

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC
MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI

Sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại chính là kết hợp chủ
nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, là phải xây dựng
được khối liên minh chiến đấu giữa vô sản ở chính quốc với lao động ở
thuộc địa, nhằm cùng một lúc tấn công chủ nghĩa đế quốc ở cả hai đầu.
1.Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách
mạng vô sản thế giới
2.Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế
trong sáng
3.Dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ
nghĩa, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc
tế cao cả của mình
4.Có quan hệ hữu nghị, hợp tác, sẵn sàng” làm bạn với tất cả mọi nước dân
chủ”
Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại
Sự thất bại của các phong trào yêu nước cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 do
nhiều nguyên nhân trong đó là do thiếu đường lối cách mạng đúng đắn,
phương pháp cách mạng không phù hợp với xu thế mới của.
Trong thời đại mới, Hồ Chí Minh đã nhận thức sâu sắc rằng "công cuộc giải
phóng các nước và các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng khít của cách
mạng vô sản", rằng "cần thiết phải có liên minh chiến đấu chặt chẽ giữa các

dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản của các nước đế quốc để chống kẻ thù
chung".

1.Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách
mạng vô sản thế giới:
Bác Hồ dự đại hội 81 Đảng cộng sản và Công nhân quốc tế được tổ chức tại
Matxcơva năm 1960
Sau khi nắm được đặc điểm của thời đại mới Người đã hoạt động không mệt
mỏi để gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.Theo Người, “Cách
mệnh An Nam củng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới đều là đồng

chí của dân An Nam cả”;“Cách mệnh trước hết phải có Đảng để trong thì
vận động và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với dân tộc tộc bị áp bức
và vô sản giai cấp ở khắp mọi nơi". Và Người đã làm tất cả để gắn cách
mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.
Nắm bắt được đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại mà Hồ Chí Minh đã
xác định chính xác đường lối chiến lược, sách lược và phương pháp cách
mạng đúng đắn cho sự nghiệp cứu nước,giải phóng dân tộc Việt Nam theo
con đường của cách mạng vô sản.
Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945
2.Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước
chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng
Người cho rằng:Đảng lấy toàn bộ thực tiễn của mình để chứng minh rằng
chủ nghĩa yêu nước triệt để không...
TIỂU LUẬN:
QUAN ĐIỂM HỒ C MINH VỀ KẾT HỢP SỨC
MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI
QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI - Người đăng: kkid961
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ KẾT HỢP SỨC MẠNH DÂN TỘC VỚI SỨC MẠNH THỜI ĐẠI 9 10 752