Ktl-icon-tai-lieu

QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG

Được đăng lên bởi ngonluatinhban150892
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 2372 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LỊCH SỬ
...................

BÀI THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Đề tài: QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI
VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG

GVHD: TS. TRẦN THỊ THANH THANH
SVTT: NGUYỄN VĂN PHƯỚC
MSSV: K37.602.078
LỚP: 3B

TP.HCM, 1/2014

MỤC LỤC
I. Vấn đề ngoại giao Việt Nam giữa các nước phương Tây thời vua Gia
Long (1802 – 1820)..........................................................................................1
1. Bối cảnh quốc tế, khu vực và đường lối ngoại giao của Gia Long đối
với các nước phương Tây........................................................................1
2. Quan hệ của triều Nguyễn với các nước phương Tây dưới thời vua Gia
Long (1802 – 1820).................................................................................2
3. Vấn đề đạo Thiên Chúa trong quan hệ của triều Nguyễn với các nước
phương Tây thời Gia Long (1802 – 1820)..............................................4
II. Quan hệ ngoại giao Việt Nam với các nước phương Tây dưới thời vua
Minh Mạng (1820 – 1840)...............................................................................4
1. Tình hình quốc tế, khu vực và đường lối ngoại giao của Minh Mạng với các
nước phương Tây..............................................................................................4
2. Về quan hệ nước ta với Pháp.........................................................................6
3. Trong quan hệ với Hoa Kỳ............................................................................9
4. Quan hệ ngoại giao với Trung Quốc...........................................................12
5. Vấn đề ngoại giao với các quốc gia khác....................................................12
6. Chính sách cấm đạo của triều Nguyễn dưới thời Minh Mạng (1820 – 1840)
và thái độ của Minh Mạng đối với Thiên Chúa giáo.......................................13
7. Đánh giá đường lối đối ngoại thời vua Minh Mạng....................................14
III. Tổng kết...................................................................................................15
IV. Tài liệu tham khảo..................................................................................15

1

Đề tài:
QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI
VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG
Vấn đề đối ngoại giữa các quốc gia luôn là một điểm nhấn then chốt trong
tiến trình của lịch sử. Bởi đường lối đối ngoại đúng đắn sẽ tạo tiền đề cơ sở để
củng cố, mở rộng quan h...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA LỊCH SỬ
...................
B À I T H I K T T H Ú C H C P H N
Đề tài: QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI
VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG
GVHD: TS. TRẦN THỊ THANH THANH
SVTT: NGUYỄN VĂN PHƯỚC
MSSV: K37.602.078
LỚP: 3B
TP.HCM, 1/2014
QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG - Người đăng: ngonluatinhban150892
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
QUAN HỆ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI CÁC NƯỚC PHƯƠNG TÂY DƯỚI THỜI VUA GIA LONG VÀ VUA MINH MẠNG 9 10 828