Ktl-icon-tai-lieu

quản lí lưu vực sông

Được đăng lên bởi daohongnhung-hunre
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 1207 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đặcđiểmđịahì
nh
Điềukiệnkhítượng,thủyvă

Vịtríđịalý

Tex

t in

here

n

I.Giớithiệuchung
in
Text

h e re

I.Giớithiệuchung
1.Vịtríđịalý

HệthốngsôngVuGia–
ThuBồnlàmộttrong9hệthống

Vớidiệntích10.500km2,chiếm

sônglớnởnướctavàlàhệthốn

gần90%diệntíchtựnhiêncủatỉn

gsônglớnnhấtởkhuvựcTrung

hQuảngNamvàTP.ĐàNẵng,tro

TrungBộ

ngđóchỉcókhoảng500km2
ởthượngnguồnsôngCáinằmởt
ỉnhKonTum.

PowerPointĐẹp

TIÊU ĐỀ

NỘI DUNG CHÍNH

Thêmchữ
PowerPointĐẹpchuyêntổnghợpcácmẫuFree
PowerPointchuyênnghiệphàngđầuViệtNam




Đâylàvănbảnmẫu.
Hãythaythếvănbảnnàybằngvănbảnchínht
hứccủabạn.

Xem ngay

PowerPointĐẹp

I.Giớithiệuchung
2.Đặcđiểmđịahình

•

ĐịahìnhcủaLVS
VuGiaThuBồnbiếnđổikháphứctạpvàbịchiacắtmạnh.Địahìnhc
óxuhướngnghiêngdầntừTâysangĐôngtạocholưuvựcc
ácdạngđịahìnhnúi,trungduvàđồngbằng.

Vùngnúilàthượngnguồncácdòng
sôngnằmởsườnphíaĐôngdãyTr
ườngSơnNam.Địahìnhkhôngnh
ữngcaomàcòndốcvàbịchiacắtm
ạnh.

•

Vùng trung du là vùng chuyển tiếp từ vùng núi đến đồng bằng có độ cao từ 100m đến dưới
800m. Ở trung lưu sông Thu Bồn có các dãy núi chạy theo hướng Bắc Nam với những đỉnh
núi cao từ 500-800m. Độ dốc địa hình thấp dần theo hướng Bắc-Nam bắt đầu từ địa phận
bắc huyện Trà My đến giáp phía Tây huyện Duy Xuyên.

Địa hình vùng đồng bằng hệ thống sông
Vu Gia – Thu Bồn thấp dưới 30m, tương
đối bằng phẳng, ít biến đổi, tập trung chủ
yếu là phía đông lưu vực, hình thành từ
sự tích tụ của phù sa cổ, trầm tích và phù
sa bồi đắp của biển, sông, suối…

•

Ởđâycómộtsốsôngnhỏnhư:K
heCông,KheCầu,QuảngHuế.
Trongđồngbằngcócácdảicátc
hạydọctheobờbiểnvớiđộcaotr
êndưới5m

3.1Điềukiệnkhítượng,thủyvăn
Lưuvựccókhíhậunhiệtđớigiómùa.NhưnglưuvựcnằmởngayphíanamdãyBạchMãvàsườnphíađôn
gdãyTrườngSơn,cácđồinúicaobaobọcởphíabắc,tâyvànamcònphíađônglàbiển,chonênkhíhậu
tronglưuvựcVuGia– ThuBồncónhữngnétriêng

3. 2Điềukiệnkhítượng
01
Nắng

02

Độẩmtươngđốikhôngkhí

Nhiệtđộkhôngkhí

03

04
Tốcđộgió

•
•

Tổngsốgiờnắngtrungbìnhnăm
Thaybằng bảng tổng số giờ
nắng tháng trung bình nhiều
năm tại trạm Đà Nẵng và Trà
My

2
Nhiệtđộkhôngkhí

1

3

Độẩmtươngđối

Tốcđộgió
TBnămtừ0,8

Bảngnhiệt độ không khí

Bảng: độ ẩm trung bình

m/stạiTràMyđến1,8

bình quân tháng trung bình

tháng bình quân nhiều năm

m/stạiTamKỳ.Tốcđộgióphụth

nhiều năm

uộclớnvàođiềukiệnđịahình.

TIÊU ĐỀ

3.2Điềukiệnthủyvăn

1

2

3

4

5

Mưa
Dòngchảy
Dòngchảykiệt

Dòngchảylũ
Xâmnhậpmặn

Mưa

Bảng3.7:Lượngmưatrungbìnhnhiềunămcủacáctrạmtronglưuvực)

Dòngchảy

•

Dòngchảynămcủalưuvựcchiathành2mùarõrệt(mùalũvàmùakiệt).Sựbiếnđộngdòngc...
Vịtríđịalý
Điềukiệnkhítượng,thủyvă
n
Đặcđiểmđịahì
nh
T
e
x
t
i
n
h
e
r
e
T
e
x
t
i
n
h
e
r
e
I.Giớithiệuchung
quản lí lưu vực sông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản lí lưu vực sông - Người đăng: daohongnhung-hunre
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
quản lí lưu vực sông 9 10 544