Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý đăng ký xe máy

Được đăng lên bởi chimdibo9x
Số trang: 55 trang   |   Lượt xem: 3090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§å ¸n Tèt NghiÖp

Qu¶n lý ®¨ng ký « t«, xe m¸y

Lêi Nãi ®Çu

Bíc vµo thÕ kû 21, thÕ kû cña sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, thÕ kû cña
ngµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, cña cuéc sèng hiÖn ®¹i... Cïng víi sù ph¸t
triÓn nµy, lµ nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong cuéc sèng ngµy nay, khi mµ mäi thø
®Òu trë nªn qu¸ phøc t¹p. NhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh th× viÖc qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò ®ã
lµ mét c«ng viÖc lu«n ph¶i ®îc quan t©m, lu«n ph¶i ®îc xö lý. Khi mµ c¸c vÊn
®Ò ®ã kh«ng ngõng thay ®æi tõng ngµy, tõng giê th× viÖc ph¶i t×m c¸ch gi¶i
quyÕt chóng lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù ph¸t triÓn vît tréi cña khoa häc kü thuËt
®Æc biÖt lµ c«ng nghÖ th«ng tin. ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo nhiÒu
lÜnh vùc, ®· ®ãng gãp nhiÒu lîi Ých v« cïng to lín cho sù ph¸t triÓn cña con ngêi. Trong c¸c lÜnh vùc ®ã th× lÜnh vùc qu¶n lý lµ thËt sù gióp Ých ®îc rÊt nhiÒu
cho con ngêi. ViÖc ¸p dông qu¶n lý b»ng m¸y tÝnh thay cho qu¶n lý b»ng sæ
s¸ch ë c¸c tæ chøc, c¬ quan, c«ng ty, xÝ nghiÖp... lµ rÊt cÇn thiÕt vµ thËt sù cÇn
thiÕt.
HiÖn nay, do ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng bé ph¸t triÓn kh«ng ngõng vµ
ngµy cµng t¨ng nhanh, ®Æc biÖt lµ « t«, xe m¸y. Cho nªn viÖc qu¶n lý c¸c ph¬ng
tiÖn nµy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c c¸n bé c¶nh s¸t trong qu¸ tr×nh qu¶n lý.
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, ®ång thêi ®îc sù cho phÐp cña ThÇy Gi¸o §inh Hïng,
vµ sù gióp ®ì cña Phßng C¶nh S¸t Giao Th«ng TØnh B¾c Ninh, em xin chän ®Ò
tµi cho ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “Qu¶n lý ®¨ng ký « t«, xe m¸y”.

1

§å ¸n Tèt NghiÖp

Qu¶n lý ®¨ng ký « t«, xe m¸y

Trang

Lêi më ®Çu...............................................................................

1

Môc Lôc....................................................................................

2

Ch¬ng1: Kh¶o s¸t hÖ thèng qu¶n lý ®¨ng ký « t«, xe m¸y…..

6

I - Giíi thiÖu vÒ §éi qu¶n lý ®¨ng ký ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi

6

®êng bé........................................................................................
1- NhiÖm vô vµ quy tr×nh nghiÖp vô cña ®éi qu¶n lý ®¨ng ký ph¬ng tiÖn
giao th«ng c¬ giíi ®êng bé........................................................................

6

1.1 - Lµm thñ tôc ®¨ng ký « t«, xe m¸y.......................................

6

1.2 - Lµm thñ tôc sang tªn, di chuyÓn........................................

7

1.3 - Lµm thñ tôc cÊp l¹i biÓn, vµ ®¨ng ký..................................

8

1.4 - Lµm thñ tôc ®¨ng ký xe t¹m thêi........................................

8

1.5 - Lµm thñ tôc xo¸ sæ ®¨ng...
¸
Lêi Nãi ®Çu

Bíc vµo t 21, thÕ cña ph¸t triÓn khoa häc thuËt, thÕ cña
ngµnh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, cña cuéc sèng hiÖn ®¹i... Cïng víi sù ph¸t
triÓn nµy, nh÷ng vÊn ®Ò n¶y sinh trong cuéc sèng ngµy nay, khi mäi thø
®Òu trë nªn qu¸ phøc t¹p. NhiÒu vÊn ®Ò n¶y sinh th× viÖc qu¶n c¸c vÊn ®Ò ®ã
mét c«ng viÖc lu«n ph¶i ®îc quan t©m, lu«n ph¶i ®îc lý. Khi c¸c vÊn
®Ò ®ã kh«ng ngõng thay ®æi tõng ngµy, tõng giê th× viÖc ph¶i t×m c¸ch gi¶i
quyÕt chóng lµ vÊn ®Ò hÕt søc cÊp b¸ch.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, víi sù ph¸t triÓn vît tréi cña khoa häc kü thuËt
®Æc biÖt c«ng nghÖ th«ng tin. ViÖc øng dông c«ng nghÖ th«ng tin vµo nhiÒu
lÜnh vùc, ®· ®ãng gãp nhiÒu lîi Ých cïng to lín cho ph¸t triÓn cña con ng-
êi. Trong c¸c lÜnh vùc ®ã th× lÜnh vùc qu¶n thËt gióp Ých ®îc rÊt nhiÒu
cho con ngêi. ViÖc ¸p dông qu¶n b»ng m¸y tÝnh thay cho qu¶n b»ng
s¸ch ë c¸c chøc, quan, c«ng ty, nghiÖp... rÊt cÇn thiÕt vµ thËt cÇn
thiÕt.
HiÖn nay, do ph¬ng tiÖn giao th«ng ®êng ph¸t triÓn kh«ng ngõng
ngµy cµng t¨ng nhanh, ®Æc biÖt « t«, xe m¸y. Cho nªn viÖc qu¶n c¸c ph¬ng
tiÖn nµy ®· g©y nhiÒu khã kh¨n cho c¸c c¸n c¶nh s¸t trong qu¸ tr×nh qu¶n lý.
XuÊt ph¸t tõ nhu cÇu trªn, ®ång thêi ®îc sù cho phÐp cña ThÇy Gi¸o §inh Hïng,
gióp ®ì cña Phßng C¶nh S¸t Giao Th«ng TØnh B¾c Ninh, em xin chän ®Ò
tµi cho ®å ¸n tèt nghiÖp cña m×nh lµ: “Qu¶n lý ®¨ng ký « t«, xe m¸y”.
1
Quản lý đăng ký xe máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý đăng ký xe máy - Người đăng: chimdibo9x
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
55 Vietnamese
Quản lý đăng ký xe máy 9 10 341