Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý dịch vu y tế

Được đăng lên bởi Ngon Nguyenvan
Số trang: 114 trang   |   Lượt xem: 3360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hải Dương là một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,
nằm ở vị trí có nhiều hướng tác động mang tính liên vùng, là cầu nối giữa thủ
đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng. Tương lai không xa, Hải Dương sẽ
trở thành trọng điểm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương
mại và trở thành một trong các đô thị lớn trong vùng.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13
tháng 8 năm 2004 về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 thực hiện
đối với 8 tỉnh, trong đó có Hải Dương khẳng định: "Phát huy tiềm năng, lợi
thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng để đẩy nhanh tốc độ phát triển
kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ một cách có hiệu quả và bền
vững; đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, luôn
giữ vai trò đầu tàu đối với cả vùng Bắc bộ và cả nước trong quá trình thúc
đẩy, hỗ trợ các vùng khác, nhất là các vùng khó khăn, cùng phát triển, đi đầu
về hợp tác quốc tế, về thu hút đầu tư nước ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa phát
triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an
toàn xã hội, bảo vệ môi trường".
Để xứng đáng với vị thế và tầm vóc của mình trong hiện tại cũng như
tương lai; thời gian vừa qua Đảng bộ, Hội đồng nhân dân và UBND tỉnh Hải
Dương đã ban hành nhiều nghị quyết và văn bản về phát triển kinh tế - xã hội,
trong đó có sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Ngành Y tế Hải Dương không chỉ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc và
bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh mà còn góp phần đáng kể
trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân của khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc

(gần 18 triệu người, chiếm 22% dân số cả nước). Để thực hiện được trọng
trách này, ngành Y tế Hải Dương cần phải có một hệ thống y tế đủ mạnh, một
mạng lưới y tế rộng khắp, một đội ngũ cán bộ y tế có chất lượng cao với cơ sở
và trang thiết bị hiện đại.
Trong thời kỳ đổi mới, ngành Y tế Hải Dương đã có một số chuyển
biến tích cực, mạng lưới y tế của tỉnh đã từng bước được củng cố, cơ sở vật
chất ngày càng được tăng cường, các loại hình dịch vụ y tế trong khám chữa
bệnh, phòng bệnh và cung ứng thuốc ngày càng đa dạng. Cùng với các cơ sở
của Bộ Y tế và các cơ sở Y tế của nhiều ngành khác đóng trên địa bàn tỉnh,
ngành Y tế Hải Dương đã góp phần đáng kể trong việc nâng cao chất lượng
các dịch vụ y tế trên phạm vi toàn tỉnh, bước đầu đáp ứng được nhu cầu chăm
sóc sức kho...
PH N M Đ U
1. Tính cấp thiết của đề tài
Hải Dương một trong 8 tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ,
nằm ở vị trí có nhiều hướng tác động mang tính liên vùng, là cầu nối giữa thủ
đô Hà Nội với thành phố cảng Hải Phòng. Tương lai không xa, Hải Dương sẽ
trở thành trọng điểm thu hút đầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương
mại và trở thành một trong các đô thị lớn trong vùng.
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 145/2004/QĐ-TTg ngày 13
tháng 8 năm 2004 về phương ớng chủ yếu phát triển kinh tế - hội vùng
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 thực hiện
đối với 8 tỉnh, trong đó Hải Dương khẳng định: "Phát huy tiềm năng, lợi
thế về vị trí địa lý, hệ thống kết cấu hạ tầng để đẩy nhanh tốc độ phát triển
kinh tế - hội vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ một cách hiệu quả bền
vững; đi đầu trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, luôn
giữ vai trò đầu tàu đối với cả vùng Bắc bộ cả nước trong quá trình thúc
đẩy, hỗ trợ các vùng khác, nhất là các vùng khó khăn, cùng phát triển, đi đầu
về hợp tác quốc tế, về thu hút đầu nước ngoài, kết hợp chặt chẽ giữa phát
triển kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, trật tự, an
toàn xã hội, bảo vệ môi trường".
Để xứng đáng với vị thế tầm vóc của mình trong hiện tại cũng như
tương lai; thời gian vừa qua Đảng bộ, Hội đồng nhân dân UBND tỉnh Hải
Dương đã ban hành nhiều nghị quyết và văn bản về phát triển kinh tế - xã hội,
trong đó có sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Ngành Y tế Hải Dương không chỉ đảm nhận trách nhiệm chăm sóc
bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân trên địa bàn tỉnh còn góp phần đáng kể
trong chăm sóc sức khoẻ nhân dân của khu vực trọng điểm kinh tế phía Bắc
Quản lý dịch vu y tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý dịch vu y tế - Người đăng: Ngon Nguyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
114 Vietnamese
Quản lý dịch vu y tế 9 10 273