Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Dương Vũ
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 838 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1. Quản lý NN về kinh tế- tài chính
2. QLNN về kinh tế:
3. Nội dung trình bày:
Những vấn đề chung về QLNN về KT
QLNN đối với các DN
QLNN đối với Kinh tế đối ngoại
QLNN đối với các dự án đầu tư( xem tài liệu)
 A,

Phần thứ nhất:
QLNN về KT

Những vấn đề chung về

*A1: Kinh tế thị trường
+ Các đối tác theo đuổi lợi ích của mình, Lợi ích cá nhân là động lực trực
tiếp của sự phát triển KT...
+Tự do cạnh tranhlà thuộc tính của kinh tế thị trường, là động lực
thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm HHDV
+Vận động của các quy luật khách quandẫn dắt hành vi, thái độ
ứng xử của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường, nhờ đó hình thành một
trật tự nhất định của thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu
dùng.
*A2:

Đặc trưng 0f KT-TT hiện đại

KTTT hiện đại là nền kinh tế có đầy đủ các đặc trưng của một nền kinh tế
thị trường và có các đặc trưng :
-Có sự thống nhất mục tiêu kinh tế với các mục tiêu CT-XH
-Có sự quản lý của NN, đặc trưng này mới hình thành ở các nền kinh tế thị
trường trong vài thập kỷ gần đây, do nhu cầu không chỉ của NN-đại diện
cho lợi ích của giai cấp cầm quyền, mà còn do nhu cầu của chính các
thành viên, những người tham gia KTT.
-Có sự chi phối mạnh mẽ của phân công và HT quốc tế, tạo ra một nền
KKTT mang tính quốc tế. vượt ra khỏi biên giới quốc gia động và mở, tham
gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế giữa các quốc gia đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn, tốc độ ngày
càng tăng làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên một chính thể
thống nhất, trong đó mỗi quốc gia là một bộ phận gắn bó hữu cơ với
các bộ phận khác.
*A3:

Ưu thế của KT-TT

Những ưu thế:

- Tự động đáp ứng nhu cầu, có thể thanh toán được của XH một cách linh
hoạt và hợp lý
- Có khả năng huy động tối đa mọi tiềm năng của xã hội
- Tạo ra động lực mạnh để thúc đẩy hoạt động của các DN đạt hiệu quả
cao và thông qua phá sản tạo ra cơ chế đào thải các DN yếu kém.
- Phản ứng nhanh, nhạy trước các thay đổi của nhu cầu XH và các điều
kiện KT trong nước và thế giới.
- Buộc cá cDN phải thường xuyên học hỏi lẫn nhau, hạn chế các sai lầm
trong KD .
- Tạo động lực thúc đẩy sự PT nhanh chóng của KH-CN-kỹ thuật, nền kinh
tế năng động và đạt hiệu quả cao
*A4:

Hạn chế của KT_TT

- Những khuyết tật:
- Động lực LN tạo ra môi trường thuận lợi dẫn đến nguy cơ vi phạm PL ,
TM hoá các giá trị đạo đức và đời sống tinh thần.
- Sự cạnh tranh không tổ chức dẫn đến mất cân đối vĩ mô, lạm phát, thất
nghiệp, sự PT có t...
1. Quản lý NN về kinh tế- tài chính
2. QLNN về kinh tế:
3. Nội dung trình bày:
Những vấn đề chung về QLNN về KT
QLNN đối với các DN
QLNN đối với Kinh tế đối ngoại
QLNN đối với các dự án đầu tư( xem tài liệu)
A, Phần thứ nhất: Những vấn đề chung về
QLNN về KT
*A1: Kinh tế thị trường
+ Các đối tác theo đuổi lợi ích của mình, Lợi ích cá nhân là động lực trực
tiếp của sự phát triển KT...
+Tự do cạnh tranhlà thuộc tính của kinh tế thị trường, là động lực
thúc đẩy sự tiến bộ kinh tế và xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm HHDV
+Vận động của các quy luật khách quandẫn dắt hành vi, thái độ
ứng xử của các chủ thể kinh tế tham gia thị trường, nhờ đó hình thành một
trật tự nhất định của thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân phối và tiêu
dùng.
*A2: Đặc trưng 0f KT-TT hiện đại
KTTT hiện đại là nền kinh tế có đầy đủ các đặc trưng của một nền kinh tế
thị trường và có các đặc trưng :
-Có sự thống nhất mục tiêu kinh tế với các mục tiêu CT-XH
-Có sự quản lý của NN, đặc trưng này mới hình thành ở các nền kinh tế thị
trường trong vài thập kỷ gần đây, do nhu cầu không chỉ của NN-đại diện
cho lợi ích của giai cấp cầm quyền, mà còn do nhu cầu của chính các
thành viên, những người tham gia KTT.
-Có sự chi phối mạnh mẽ của phân công và HT quốc tế, tạo ra một nền
KKTT mang tính quốc tế. vượt ra khỏi biên giới quốc gia động và mở, tham
gia vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Quá trình hội nhập kinh tế quốc
tế giữa các quốc gia đang diễn ra với quy mô ngày càng lớn, tốc độ ngày
càng tăng làm cho nền kinh tế thế giới ngày càng trở nên một chính thể
thống nhất, trong đó mỗi quốc gia là một bộ phận gắn bó hữu cơ với
các bộ phận khác.
*A3: Ưu thế của KT-TT
Những ưu thế:
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG - Người đăng: Dương Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 9 10 203