Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường

Được đăng lên bởi vansontrung
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 2145 lần   |   Lượt tải: 15 lần
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THU

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Ngày nay, bảo vệ tài nguyên và môi trường đã trở thành vấn đề trọng
yếu, mang tính toàn cầu. Ở nước ta, vấn đề này đã trở thành sự nghiệp
không chỉ của toàn Đảng, toàn dân mà còn là nội dung cơ bản không thể
tách rời trong đường lối chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của
đất nước.
Thời gian gần đây, Tây Nguyên nói chung và Đăk Nông nói riêng
đang nổi lên vấn đề được quan tâm – khai thác quặng Bôxit trên địa bàn
Đăk Nông. Những vấn đề này đã đặt ra những yêu cầu trong công tác quản
lý tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Việc khai thác tài nguyên này đòi hỏi phải
được quản lý chặt chẽ bởi lẽ: bôxit là một loại tài nguyên quý giá của quốc
gia, hoạt động khai thác bôxit kéo theo những ảnh hưởng nghiêm trọng đến
các nguồn tài nguyên khác (rừng – nguồn tài nguyên lớn của toàn tỉnh sẽ bị
ảnh hưởng, một diện tích lớn đất đai bị san ủi phục vụ việc khai thác và xây
dựng cơ sở hạ tầng, tài nguyên nước bị ảnh hưởng…) và ảnh hưởng lớn đến
môi trường của vùng. Trước các vấn đề nêu trên, nâng cao hoạt động
QLNN về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nông là yêu cầu
cần thiết trước yêu cầu của tình hình thực tế.
Đối với huyện Đăk Mil, vốn là một huyện thuộc tỉnh Đăk Nông
(thành lập từ 01/01/2004), có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú,
nhất là nguồn tài nguyên rừng và đất đai. Những đặc điểm đó đóng vai trò
quan trọng trong việc phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng
như bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy vậy, vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên
thiên nhiên và ngăn chặn ô nhiễm môi trường của địa phương hiện vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Tài nguyên đang bị suy thoái so
việc khai thác và sử dụng thiếu hợp lý, rừng tự nhiên tiếp tục bị tàn phá, đất
đai bị xói mòn và thoái hóa, đa dạng sinh học bị suy giảm, nguồn nước mặt
và nước ngầm đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hóa học, chất thải chưa
được thu gom và xử lý triệt để, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều yếu
kém... Việc gia tăng dân số, nhất là việc di dân tự do là những sức ép lớn
đối với tài nguyên môi trường. Việc thi hành pháp luật về bảo vệ nguồn tài
SVTH: NGUYỄN CẢNH ĐÔNG ĐÔ

1

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THU

nguyên môi trường còn gặp nhiều khó khăn, ý thức tự giác bảo vệ môi
trường chưa trở thành thói quen trong cộng đồng dân cư... đang trở thành
những vấn đề lớn đòi hỏi phải được giải quyết.
Thực tế cũng đã có những đề tài nghiên cứu, những báo cáo, bài viết
bàn về vấn...
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GVHD: ThS. NGUYỄN HỮU THU
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
Ngày nay, bảo vệ tài nguyên môi trường đã trở thành vấn đề trọng
yếu, mang tính toàn cầu. nước ta, vấn đề này đã trở thành sự nghiệp
không chỉ của toàn Đảng, toàn dân còn nội dung bản không thể
tách rời trong đường lối chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế hội của
đất nước.
Thời gian gần đây, Tây Nguyên nói chung Đăk Nông nói riêng
đang nổi n vấn đề được quan tâm khai thác quặng Bôxit trên địa bàn
Đăk Nông. Những vấn đnày đã đặt ra những yêu cầu trong công tác quản
tài nguyên trên địa bàn tỉnh. Việc khai thác tài nguyên này đòi hỏi phải
được quản chặt chẽ bởi lẽ: bôxit một loại tài nguyên quý giá của quốc
gia, hoạt động khai thác bôxit kéo theo những ảnh hưởng nghiêm trọng đến
các nguồn tài nguyên khác (rừng nguồn tài nguyên lớn của toàn tỉnh sẽ bị
ảnh hưởng, một diện tích lớn đất đai bị san ủi phục vụ việc khai thác và xây
dựng cơ sở hạ tầng, tài nguyên nước bị ảnh hưởng…) và ảnh hưởng lớn đến
môi trường của vùng. Trước các vấn đề nêu trên, nâng cao hoạt động
QLNN về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Đăk Nôngyêu cầu
cần thiết trước yêu cầu của tình hình thực tế.
Đối với huyện Đăk Mil, vốn một huyện thuộc tỉnh Đăk Nông
(thành lập từ 01/01/2004), nguồn tài nguyên thiên nhiên khá phong phú,
nhất nguồn tài nguyên rừng đất đai. Những đặc điểm đó đóng vai trò
quan trọng trong việc phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng
như bảo vệ môi trường sinh thái. Tuy vậy, vấn đề bảo vệ nguồn tài nguyên
thiên nhiên và ngăn chặn ô nhiễm môi trường của địa phương hiện vẫn chưa
đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. i nguyên đang bị suy thoái so
việc khai thác và sử dụng thiếu hợp lý, rừng tự nhiên tiếp tục bị tàn phá, đất
đai bị xói mòn thoái hóa, đa dạng sinh học bị suy giảm, nguồn nước mặt
nước ngầm đang bị ảnh hưởng bởi các yếu tố hóa học, chất thải chưa
được thu gom xử triệt để, công tác vệ sinh môi trường còn nhiều yếu
kém... Việc gia tăng dân số, nhất việc di dân tự do những sức ép lớn
đối với tài nguyên môi trường. Việc thi hành pháp luật về bảo vệ nguồn tài
SVTH: NGUYỄN CẢNH ĐÔNG ĐÔ 1
Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường - Người đăng: vansontrung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Quản lý Nhà nước về tài nguyên môi trường 9 10 919