Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhà nước về xã hội

Được đăng lên bởi phanngaapa-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 966 lần   |   Lượt tải: 9 lần
MỤC LỤC
1. Xã hội
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu xã hội
2. Tiến bộ xã hội
2.1. Khái niệm
2.2. Các mặt thể hiện tiến bộ xã hội
3. Phát triển xã hội
3.1. Khái niệm
3.2. Liên hệ phát triển xã hội Việt Nam

1. Xã hội
1.1. Khái niệm xã hội
Sự hình thành và phát triển con người gắn liền với sự hình thành và phát
triển các quan hệ của con người với con người. Quá trình chuyển biến từ động
vật thành người cũng là quá trình chuyển biến từ cộng đồng mang tính bầy đàn,
hành động theo bản năng thành một cộng đồng mới khác hẳn về chất. Cộng
đồng này được gọi tên là xã hội.
Con người ngay từ buổi sơ khai ban đầu đã biết quy tụ nhau lại thành bầy,
nhóm để tồn tại với hai mục tiêu bảo đảm được sống và phát triển để tiến hành
các hoạt động sinh sống, dần dần cộng đồng sinh tồn đó được tổ chức ngày một
chặt chẽ và tạo thành các xã hội với cách hoạt động đa dạng và phong phú trên
trái đất.
Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dùng để chỉ một tập hợp người có
những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên,
cho đến nay, có nhiều quan niệm, định nghĩa theo các nghĩa rộng, hẹp khác nhau
về xã hội, tuỳ theo những mục đích nghiên cứu khác nhau về xã hội.
Theo quan điểm của triết học Mác - Lênin 1, “Xã hội là hình thái vận động
cao nhất của thế giới vật chất. Hình thái vận động này lấy con người và sự tác
động lẫn nhau giữa con người làm nền tảng. Xã hội biểu hiện tổng thể những
mối liên hệ và quan hệ của cá nhân, là sản phẩm của sự tương tác qua lại giữa
những con người”. Nếu xã hội loài người lấy con người và quan hệ giữa con
người với con người làm nền tảng, thì hình thức tồn tại của xã hội được nhận
dạng trước hết bằng các nhóm, các tổ chức và cộng đồng.
Định nghĩa của C.Mác về xã hội là một tổng hợp của các mối quan hệ xã
hội giữa những thành viên của một cộng đồng đối lập với những cách hiểu về
viễn cảnh của chủ nghĩa siêu hình: xã hội chỉ đơn giản là tổng hợp những cá
nhân trong một khu vực.
Một định nghĩa thông thường của "xã hội" thường đề cập đến một nhóm
người sống cùng trong một cộng đồng có lề lối, ví dụ như xã hội Anh hoặc xã
hội Mỹ.
Xã hội là một tập thể hay một nhóm những người được phân biệt với các
nhóm người khác bằng các lợi ích, mối quan hệ đặc trưng, chia sẻ cùng một thể
1

chế và có cùng văn hóa. Ví dụ như: xã hội nguyên thuỷ; xã hội hiện đại; xã hội
nông nghiệp; xã hội công nghiệp; xã hội Kitô giáo, xã hội Hồi giáo, xã hội
Khổng giáo
Theo quan niệm của J.Fichter, nhà xã hội học người Mỹ: xã hội là một tập
thể có tổ chức gồm ...
MỤC LỤC
1. Xã hội
1.1. Khái niệm
1.2. Mục tiêu xã hội
2. Tiến bộ xã hội
2.1. Khái niệm
2.2. Các mặt thể hiện tiến bộ xã hội
3. Phát triển xã hội
3.1. Khái niệm
3.2. Liên hệ phát triển xã hội Việt Nam
Quản lý nhà nước về xã hội - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhà nước về xã hội - Người đăng: phanngaapa-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Quản lý nhà nước về xã hội 9 10 565