Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý nhân sự tiền lương

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 790 lần   |   Lượt tải: 0 lần
QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG

C

GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT



oâng ty TNHH Thôøi Trang Haïnh laø coâng ty chuyeân thieát keá, saûn
xuaát vaø kinh doanh caùc maët haøng may saün. Saûn phaåm cuûa coâng ty
ñöôïc baùn taïi caùc cöûa haøng thôøi trang trong nöôùc vaø taïi heä thoáng caùc
sieâu thò. Coâng ty chuyeân thieát keá vaø saûn xuaát caùc loaïi quaàn aùo may saün chuû
yeáu daønh cho phaùi nöõ. Saûn phaå m cuûa coâng ty ña daïng veà chuûng loaïi vaø maãu
maõ daønh cho giôùi treû, ñaëc bieât coâng ty coøn coù caùc maãu thieát keá thieát keá hôïp
thôøi trang daønh cho giôùi nöõ trung nieân. Coâng ty cuõng nhaän thieát keá vaø saûn
xuaát theo hôïp ñoàng caùc loaïi ñoàng phuïc daønh cho hoïc sinh taïi caùc tröôøng
hoïc vaø ngöôøi laøm vieäc taïi coâng ty, xí nghieäp. Nhaân vieân vaø coâng nhaân cuûa
coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù trình ñoä chuyeân moân cao ñeà aùp duïng nhöõng tieán boä
khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát. Vôùi caùc chöùc naêng thieát keá, saûn xuaát vaø
kinh doanh nhö vaäy. Coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng quaûn lyù chaët cheõ
ñeå ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu cuûa khaùch
haøng.



HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CUÛA COÂNG TY BAO GOÀM 7 PHOØNG
BAN:

-Ban Giaùm

Ñoác
-Phoøng Thieát Keá
-Phoøng Saûn Xuaát
-Phoøng Kyõ Thuaät
-Phoøng Haønh Chính
-Phoùng Kinh Doanh
-Phoøng Baûo Veä
 SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC

S

au ñaây laø sô ñoà doà toå chöùc caùc phoøng vaø caùc boä phaän coù lieân quan cuûa
coâng ty:

20

1

QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG

GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT

Ban Giaùm Ñoác
Ban Giaùm Ñoác

P Thieát Keá
P Thieát Keá

BP
BP
May
May
Maãu
Maãu

BP
BP
Thieát
Thieát
Keá
Keá

20

P Kyõ Thuaät
P Kyõ Thuaät

BP
BP
Baûo
Baûo
Trì
Trì
&
&
Söûa
Söûa
Maùy
Maùy

BP
BP
QL
QL
Chaát
Chaát
Löôïng
Löôïng
Saûn
Saûn
Phaåm
Phaåm

P Haønh Chính
P Haønh Chính

BP
BP
Quaûn
Quaûn
Lyù
Lyù
Nhaân
Nhaân
Söï
Söï

BP
BP
Phaùt
Phaùt
Trieån
Trieån
Nhaân
Nhaân
Söï
Söï

P Kinh Doanh
P Kinh Doanh

BP
BP
Quaûn
Quaûn
Lyù
Lyù
Tieàn
Tieàn

Löông
Löông

BP
BP
Tieáp
Tieáp
Thò
Thò
Saûn
Saûn
Phaåm
Phaåm

P Saûn Xuaát
P Saûn Xuaát

BP
BP
Quaûn
Quaûn
Lyù
Lyù
Baùn
Baùn
Haøng
Haøng

BP
BP
Quaûn
Quaûn
Lyù
Lyù
Saûn
Saûn
Xuaát
Xuaát

2

P BV
P BV

BP
BP
Baûo
Baûo
Veä
Veä

QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG



GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT

MOÂ TAÛ HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ :

M

oät ngöôøi muoán trôû thaønh nhaân vieân cuûa coâng ty phaûi ñaêng kyù ñeå
ñöôïc tuyeån duïng vaøo laøm vieäc. Nhaân vieân sau khi qua quaù trình
kieåm tra trình ñoä ñoái vôùi nhaâ...
QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ TIEÀN LÖÔNG GVHD: NGUYEÃN VĂN KHIẾT
oâng ty TNHH Thôøi Trang Haïnh laø coâng ty chuyeân thieát keá, saûn
xuaát vaø kinh doanh caùc maët haøng may saün. Saûn phaåm cuûa coâng ty
ñöôïc baùn taïi caùc cöûa haøng thôøi trang trong nöôùc vaø taïi heä thoáng caùc
sieâu thò. Coâng ty chuyeân thieát keá vaø saûn xuaát caùc loaïi quaàn aùo may saün chuû
yeáu daønh cho phaùi nöõ. Saûn phaåm cuûa coâng ty ña daïng veà chuûng loaïi vaø maãu
maõ daønh cho giôùi treû, ñaëc bieât coâng ty coøn coù caùc maãu thieát keá thieát keá hôïp
thôøi trang daønh cho giôùi nöõ trung nieân. Coâng ty cuõng nhaän thieát kvaø saûn
xuaát theo ïp ñoàng caùc loaïi ñoàng phuïc daønh cho hoïc sinh taïi caùc tröôøng
hoïc vaø ngöôøi laøm vieäc taïi coâng ty, nghieäp. Nhaân vieân vaø coâng nhaân cuûa
coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù trình ñoä chuyeân moân cao ñeà aùp duïng nhöõng tieán boä
khoa hoïc kyõ thuaät vaøo saûn xuaát. Vôùi caùc chöùc naêng thieát keá, saûn xuaát vaø
kinh doanh nhö vaäy. Coâng ty ñoøi hoûi phaûi coù moät heä thoáng quaûn lyù chaët cheõ
ñeå ñaûm baûo ñöôïc chaát löôïng saûn phaåm ñaùp öùng ñaày ñuû nhu caàu cuûa khaùch
haøng.
C
HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CUÛ A COÂNG TY BAO GOÀM 7 PHOØNG
BAN :
-Ban Giaùm Ñoác
-Phoøng Thieát Keá
-Phoøng Saûn Xuaát
-Phoøng Kyõ Thuaät
-Phoøng Haønh Chính
-Phoùng Kinh Doanh
-Phoøng Baûo Veä
SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC
au ñaây laø ñoà doà toå chöùc caùc phoøng vaø caùc boä phaän coù lieân quan cuûa
coâng ty:
S
20
1
Quản lý nhân sự tiền lương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý nhân sự tiền lương - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Quản lý nhân sự tiền lương 9 10 494