Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank 2007

Được đăng lên bởi mailile.159
Số trang: 162 trang   |   Lượt xem: 3475 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
-----------------

TRƯƠNG QUỐC DOANH

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ,
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG
NGỪA

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

TP. Hồ Chí Minh –Năm 2007
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
-----------------

TRƯƠNG QUỐC DOANH

RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ,
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG
NGỪA

Trang 3

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số : 60.34.05

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC :

PGS.TS. LÊ THANH HÀ

TP. Hồ Chí Minh –Năm 2007

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên c

ứu của riêng tôi.

Các số liệu, kết quả nêu trong lu ận văn là trung thực.

Học viên thực hiện luận văn

Trương Quốc Doanh

MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt
Mở đầu
CHƯƠNG 1 : NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG

1

VÀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI
1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ RỦI RO TÍN DỤNG

1

1.1.1. Khái niệm tín dụng và rủi ro tín dụng

1

1.1.2. Nguyên nhân rủi ro tín dụng

1

1.1.2.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan từ môi trường kinh
doanh

2

1.1.2.2. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ người vay

2

1.1.2.3. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân chủ quan từ ngân hàng cho vay

3

1.2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG

3

1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

6

DỤNG
1.3.1. Các khuyến nghị của Ủy Ban Basel về quản trị rủi ro tín dụng

6

1.3.2. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của các nước.

7

-Kinh nghiệm từ Thái Lan

7

-Kinh nghiệm từ các nước khác

9

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI 17
RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ
THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK)

16

Trang 2

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ TECHCOMBANK
2.2.

17

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA 19
TECHCOMBANK 2003 -2006
2.2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh tại Techcombank qua các năm

19

2.2. THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN

21

TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM
2.2.1. Nhận dạng và phân tích các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
tại Techcombank

21

2.2.1.1. Rủi ro tín dụng do nguyên nhân khách quan từ môi trường

21

kinh doanh
2.2.1.1.1 Rủi ro do sự cạnh tranh giữa các tổ chức tín dụng .

21

2.2.1.1.2. Rủi ro do những thay đổi từ chính sách Nhà nước.

22

2.2.1.1.3. Rủi ro do môi trường pháp lý chưa thuận lợi và sự kém hiệu quả
của cơ quan pháp luật cấp địa phương ...
Trang 1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp. HCM
-----------------
TRƯƠNG QUỐC DOANH
RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG
TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM ,
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÒNG
NGỪA
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
Quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank 2007 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank 2007 - Người đăng: mailile.159
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
162 Vietnamese
Quản lý rủi ro tín dụng tại Techcombank 2007 9 10 15