Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý Sự thay đổi

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Trung
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 290 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

BỘ MÔN QUẢN LY

Mã hoá: HS/7.5.1B/01/P.ĐT
Ban hành lần: 01
Hiệu lực từ: 01/01/2013
Trang/tổng số trang: 1/8

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Chuyên đề 2. TÔNG QUAN VÊ KHOA HOC QUAN LY VA QUAN
LY GIAO DUC
1. Thông tin chung về học phần (môn học/mô đun)
- Mã học phần (môn học/mô đun):
- Áp dụng cho các lớp: Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường học THCS; Tiểu
học; mầm non
- Số ĐVHT: 1 ĐVHT
- Học phần thuộc loại:
 Bắt buộc:
X
 Lựa chọn:
- Các học phần (môn học/mô đun) học trước:
- Các học phần (môn học/mô đun) kế tiếp:
- Các yêu cầu đối với học phần (môn học/mô đun) (nếu có):
- Giờ đối với các hoạt động:
 Nghe giảng lý thuyết: 8 tiết
 Thảo luận: 7 tiết
- Địa chỉ Khoa/ Bộ môn phụ trách học phần (môn học/mô đun): Phòng 410
Nhà Hiệu bộ – Trường Cao đẳng Sơn La
2. Thông tin về giảng viên
 Họ và tên: Lò Mai Thoan
 Chức danh, học hàm, học vị: Tiến si
 Thời gian, địa điểm làm việc: sáng 7h30 đến 11h30; chiều 1h30 đến 5h30
 Địa chỉ liên hệ:
 Điện thoại, email: 0912.467.874; thoantamly@gmail.com
 Các hướng nghiên cứu chính: Tâm lý học; giáo dục học; quản lý giáo dục.
3. Mục tiêu của học phần (môn học/mô đun)
3.1. Mục tiêu chung
Sau khi học chuyên đề này, người học có khả năng:
- Kiến thức:
 Phân biệt được lãnh đạo và quản lý.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

BỘ MÔN QUẢN LY

Mã hoá: HS/7.5.1B/01/P.ĐT
Ban hành lần: 01
Hiệu lực từ: 01/01/2013
Trang/tổng số trang: 2/8

 Tóm tắt được các học thuyết quản lý tiêu biểu
 Nêu được các đặc điểm của quản lý giáo dục và một số mô hình QLGD hiện đại.
- Kỹ năng:
 Thực hiện đúng vai trò lãnh đạo và quản lý trong điều hành các hoạt
động của nhà trường.
 Có khả năng chọn lọc và vận dụng kiến thức của các học thuyết quản lý
và mô hình quản lý giáo dục hiện đại vào công tác quản lý trường THCS.
- Thái độ: Đổi mới tư duy về lãnh đạo và QLGD, chủ động, tích cực trong
thực hiện nhiệm vụ.
3.2. Mục tiêu nhận thức chi tiết
Phân cấp thành 3 cấp bậc
Bậc 1: Mục tiêu gắn với nội dung cốt lõi (Phải biết)
Bậc 2: Mục tiêu gắn với nội dung liên quan gần (Nên biết)
Bậc 3: Mục tiêu gắn với nội dung liên quan xa (Có thể biết)
Bảng tổng hợp mục tiêu:
Mục tiêu của
nội dung

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Nội dung 1.
Tổng quan
về khoa học
quản ly

Trình bày
được khái niệm lãnh
đạo và quản lý.
Phân biệt
được nội hàm lãnh
đạo và quản lý.
Tóm tắt được
các học thuyết quản
lý tiêu biểu.

Thấy rõ vai trò
của quản lý trong cuộc
sống và trong công tác.
Nhấn mạnh
được điểm khác biệt ...




 !
"#$#%&"#'

      đề Ô Ê O A A
 U
 !"# $% !&'($)* +, ($-,.% /
( )*+,-),-./
( 0*12#3*4156#789:;"5<#)=>?
)>,,
( &@@
( )*8A
B78
C)
( =)*+,-),-./)"53
( =)*+,-),-./DEE*
( =FG.&H3)*+,-),-./+EI/
( J<.&H3A.8#
K#L#:#;FE'E
:ME
( NOP8,-*2")*+,-),-./Q#R
K78S"5<#=.T#UC
0 !"# &'!#1 !&#2
)HGCQ
=V1W),W)HNE%X
<#W.N.?,,H%#!.E!>Y!.E!
NOG
AWL,Z R['R>,F\#,,
=53##GV]^,;)>#12)>9:;#12
34$"#2%$56($)* +, ($-,.% /
34$"#2%$% !
D)FG.YFW#5<)ID:_#
- Kiến thức:
^7.5`.AH9:;
a
Quản lý Sự thay đổi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý Sự thay đổi - Người đăng: Nguyễn Văn Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Quản lý Sự thay đổi 9 10 254