Ktl-icon-tai-lieu

Quản lý và sử dụng phân bón

Được đăng lên bởi DinaShield Dina
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2656 lần   |   Lượt tải: 3 lần
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
PHÂN BÓN

Quản lý và sử dụng phân bón
Ngay từ buổi ñầu xuất hiện, con người ñã tác ñộng vào môi trường xung quanh ñể
phục vụ nhu cầu sống của mình. Trong số ñó phải kể ñến việc sử dụng phân bón trong
hoạt ñộng sản xuất nông nghiệp. Phân bón là hợp chất nhân tạo hay tự nhiên ñưa vào hệ
sinh thái nông nghiệp ñể nâng cao dinh dưỡng cây trồng, tăng năng suất hay cải thiện ñộ
phì ñất. Ông cha ta ñã nói "nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống". Phân bón có vai trò
ñòn bẩy nâng cao năng suất cây trồng trong mọi thời ñại.
I. Giới thiệu chung về phân bón.
1. ðịnh nghĩa
Phân bón là những chất hữu cơ, vô cơ trong thành phần có chứa các nguyên tố vi
lượng cần thiết cho cây trồng, mà cây có thể hấp thụ ñược. Như vậy phân bón ñược hiểu
như là những chất khi bón vào ñất, trong thành phần phải có chứa các nguyên tố dinh
dưỡng như: N, P, K, Ca, Mg, S, Fe,...hoặc các nguyên tố vi lượng và siêu vi lượng.
2. Các loại phân bón
- Phân bón vô cơ (phân ñạm, phân lân, kali, phân vi lượng…)
- Phân hữu cơ (phân chuồng, phân rác, phân xanh…)
2.1. Phân bón vô cơ
2.1.1. Khái niệm
Phân bón vô cơ là nhóm phân bón chỉ gồm các chất vô cơ, không chứa các chất
hữu cơ. Phân vô cơ còn gọi là phân khoáng, các phân bón vô cơ thường ñược sản xuất
nhờ công nghiệp hóa học nên còn gọi là phân hoá học.
2.1.1. ðặc ñiểm
- Có thành phần xác ñịnh, có tỉ lệ chất dinh dưỡng cao
- Dễ tan trong nước, cây trồng dễ hấp thu
- Thời gian tồn tại ngắn trong ñất nên dễ bị rửa trôi
- Các phân bón vô cơ có phản ứng với ñất, nên dùng nhiều trong thời gian dài,
quá lạm dụng và không chú ý kết hợp với phân hữu cơ, sẽ làm tính chất của ñất xấu ñi
(cằn cỗi, khó làm và dễ bị thoái hóa)
2.2. Phân hữu cơ

 - download sách miễn phí - Không cần ñăng nhập

2.2.1. khái niệm
Phân hữu cơ là nhóm phân bón có chứa các chất hữu cơ ở dạng chưa phân hủy
hoặc bán phân hủy (bao gồm xác ñộng thực vật cỏ cây, rơm rạ và các chất phế thải của
chăn nuôi: phân gà, lợn…). Có thể chia phân bón hữu cơ thành 3 nhóm:
- Nhóm 1: gồm các dạng phế thải chăn nuôi như phân của gia súc, gia cầm, nước
tiểu.
- Nhóm 2: gồm các dạng phân xanh, phân rác, tro bếp, phù xa, bùn ao..
- Nhóm 3: gồm các dạng phế thải công nghiệp thực phẩm như bã ñậu, khô lạc…
2.2.2. ðặc ñiểm
- Có thành phần phức tạp và không xác ñịnh, hàm lượng các chất dinh dưỡng thấp
- Thường tồn tại ở dạng chưa phân hủy hoặc bán phân huỷ
- Do có nhiều chất hữu cơ, nên bón phân hữu cơ vào ñất sẽ làm tăng ñộ mùn cho
ñất, góp phân cải tạo ñất
II. Vấn ñề quản lý và ...
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG
PHÂN BÓN
Quản lý và sử dụng phân bón - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản lý và sử dụng phân bón - Người đăng: DinaShield Dina
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Quản lý và sử dụng phân bón 9 10 856