Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị học

Được đăng lên bởi Cau Vong
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1244 lần   |   Lượt tải: 2 lần
LÔØI DAÃN
Caùc coâng ty thaønh ñaït ôû khaép moïi nôi treân theá giôùi ñang
chöùng toû raèng kinh doanh phaûi coù taàm nhìn xa troâng roäng,
phaûi coù tính toaùn laâu daøi. Con ñöôøng aên xoåi ôû thì khoâng giuùp
ích gì nhieàu, neáu khoâng muoán noùi laø tai haïi cho quaù trình laøm
aên beàn vöõng laâu daøi ôû moãi coâng ty.
Baùc Hoà kính yeâu cuûa chuùng ta ñaõ töøng vieát:
“Laïc nöôùc hai xe ñaønh boû phí
Gaëp thôøi moät toát cuõng thaønh coâng”
vaø caâu ngaïn ngöõ:
“Sai moät li ñi moät daëm”
ñaõ cho chuùng ta thaáy khoâng coù tai haïi baèng vieäc sai laàm veà
maët chuû tröông chieán löôïc trong kinh doanh noùi chung vaø
hoaïch ñònh noùi rieâng coù theå daãn tôùi thaûm hoïa cho moät coâng
ty duø raát huøng maïnh. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần phải hoạch
định chiến lược hợp lí nhất cho mọi tình huống kinh doanh cụ
thể của mình.
hãy cùng tìm hiểu phân tích tình huống quản trị
sau…
PHAÂN TÍCH SWOT
ÑIEÅM MAÏNH
Thương hiệu mạnh (sản xuất ra siêu máy tính đầu tiên trên thế
giới)
Nguồn nhân lực kinh nghiệm(điển nh như Seymour Cray
từng làm việc cho Control Data)
Đầu mạnh (khoảng 15% doanh thu của công ty cho nghiên
cứu R&D, đặc biệt là việc nghiên cứu phần mềm)
Quản trị học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị học - Người đăng: Cau Vong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Quản trị học 9 10 868