Ktl-icon-tai-lieu

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI

Được đăng lên bởi minhminhqb91-gmail-com
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 4808 lần   |   Lượt tải: 29 lần
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1 TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI.
1.1.1 Khái niệm, vai trò, chức năng của kênh phân phối
1.1.1.1. Khái niệm về và kênh phân phối
Theo Lê Thế Giới (1999): Kênh phân phối là tập hợp những cá nhân hay
những cơ sở kinh doanh phụ thuộc lẫn nhau liên quan đến quá trình tạo ra và
chuyển sản phẩm dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.
Theo Philip Kotler (2003): Kênh phân phối là tập hợp các công ty hay cá
nhân tự gánh vác giúp đỡ chuyển giao cho một ai đó quyền sở hữu đối với một hàng
hóa cụ thể hay dịch vụ trên con đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.
1.1.1.2.Vai trò của các trung gian phân phối
1.1.1.3 . Chức năng của kênh phân phối.

1.1.2.Dòng dịch chuyển kênh phân phối.
1.1.3. Các loại kênh phân phối.
Nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người bán sỉ
Người bán lẻ
Nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Người bán lẻ
Người bán lẻ
Người bán sỉ
Người bán nhỏ

Các kênh phân phối có thể được mô tả bằng số lượng các cấp trung gian của nó.
Mỗi trung gian sẽ thực hiện một số công việc nhất định nhằm đem sản phẩm tới
người tiêu dùng và tạo thành một cấp kênh phân phối. Và ông Trương Đình Chiến,
Lê Thế Giới-Nguyễn Xuân Lãn, Philip Kotler đều có môt quan điểm chung về dạng
kênh phân phối của doanh nghiệp.
Kênh không cấp

Kênh một cấp

1

Kênh hai cấp

Kênh ba cấp

1.1.4.Các thành viên kênh phân phối.
1.1.4.1. Nhà sản xuất (người cung cấp)
1.1.4.2. Các trung gian .
a. Trung gian bán buôn.
b.Trung gian bán lẻ.
1.1.4.3. Người tiêu dùng cuối cùng (khách hàng )
1.1.5. Tổ chức kênh phân phối.
1.1.5.1. Kênh marketing truyền thống.
1.1.5.2. Hệ thống marketing dọc . 
1.1.5.3. Hệ thống marketing ngang.
1.1.5.4 . Hệ thống marketing đa kênh .
1.2.QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI.
Khái niệm quản trị kênh phân phối .
Quản trị kênh phân phối là toàn bộ các công việc quản lý điều hành các hoạt
động của hệ thống kênh, nhằm đảm bảo cho sự hợp tác gắn bó giữa các thành viên
của kênh để thực hiện các mục tiêu phân phối của doanh nghiệp.
1.2.2 Các yêu cầu của quản trị kênh phân phối
Quản trị kênh phân phối là một trong những vấn đề hết sức quan trọng mà
doanh nghiệp nào cũng phải quan tâm chú ý cẩn thận. Xuất phát từ tình hình thị
trường và nhu cầu của người tiêu dùng mà vấn đề quản trị kênh phân phối cần đảm
bảo các yêu cầu sau:
- Đảm bảo cho quá trình vận chuyển hàng hóa từ sản xuất đến tiêu dùng
nhanh chóng nhằm đáp ứng và thỏa mản tốt nhu cầu dịch vụ cho khách hàng ở thị
trường mục tiêu.
- Góp ...
Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
1.1 TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI.
1.1.1 Khái niệm, vai trò, chức năng của kênh phân phối
1.1.1.1. Khái niệm về và kênh phân phối
Theo Thế Giới (1999): Kênh phân phối tập hợp những nhân hay
những sở kinh doanh phụ thuộc lẫn nhau liên quan đến quá trình tạo ra
chuyển sản phẩm dịch vụ từ người sản xuất đến người tiêu dùng.
Theo Philip Kotler (2003): Kênh phân phối tập hợp các công ty hay cá
nhân tự gánh vác giúp đỡ chuyển giao cho một ai đó quyền sở hữu đối với một hàng
hóa cụ thể hay dịch vụ trên con đường từ nhà sản xuất đến người tiêu dùng.
1.1.1.2.Vai trò của các trung gian phân phối
1.1.1.3 . Chức năng của kênh phân phối.
1.1.2.Dòng dịch chuyển kênh phân phối.
1.1.3. Các loại kênh phân phối.
Nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người tiêu dùng
Người bán sỉ
Người bán lẻ
Nhà sản xuất
Nhà sản xuất
Người bán lẻ
Người bán lẻ
Người bán sỉ
Người bán nhỏ
Các kênh phân phối có thể được mô tả bằng số lượng các cấp trung gian của nó.
Mỗi trung gian sẽ thực hiện một số công việc nhất định nhằm đem sản phẩm tới
người tiêu dùng và tạo thành một cấp kênh phân phối. Và ông Trương Đình Chiến,
Lê Thế Giới-Nguyễn Xuân Lãn, Philip Kotler đều có môt quan điểm chung về dạng
kênh phân phối của doanh nghiệp.
Kênh không cấp
Kênh một cấp
1
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI - Người đăng: minhminhqb91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 9 10 108