Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kênh phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH Siba tại Miền Nam

Được đăng lên bởi Hien Tran
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 1721 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Quản trị phân phối
GVHD: Nguyễn Thị Thu Hương

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THƯƠNG MẠI

BÀI TẬP NHÓM
Đề tài:

QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
PHÂN BÓN CỦA CÔNG TY TNHH SIBA TẠI
KHU VỰC MIỀN NAM

Giáo viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Sinh viên thực hiện
:
1. Trần Huyền Trân
37K08
2. Trần Thị Hiền
37K08
3. Đoàn Thị Thùy Dung
37K08
4. Hoàng Thị Thu Hồng
37K08

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2013
Trang 0

Quản trị phân phối
GVHD: Nguyễn Thị Thu Hương

MỤC LỤC
CHƯƠNG I:GIỚI THIỆU CÔNG TY VÀ QUY TRÌNH SẢN XUẤT PHÂN BÓN....4
1.Giới thiệu công ty TNHH SIBA....................................................................................4
1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH SIBA...................................4
1.2.Tên gọi, tên giao dịch, vốn điều lệ, logo, slogan....................................................4
1.2.2.Logo..................................................................................................................5
1.2.3.Slogan................................................................................................................6
1.3.Cơ cấu tổ chức công ty TNHH SIBA.....................................................................6
2.Quy trình sản xuất phân bón tại công ty SIBA.............................................................7
2.1.Phân bón dạng nước................................................................................................7
2.2.Phân bón dạng bột...................................................................................................9
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI
PHÂN BÓN CÔNG TY TNHH SIBA...........................................................................10
1.Thị trường mục tiêu và thị phần của công ty..............................................................10
1.1.Thị trường mục tiêu của công ty...........................................................................10
1.2.Thị phần của công ty tại thị trường miền Nam.....................................................10
1.3.Phân tích kết quả đánh giá của đại lý cấp 1..........................................................11
1.3.1.Cách thức chọn mẫu........................................................................................11
1.3.2.Phương pháp thu thập thông tin......................................................................12
1.3.3.Phương pháp xử lý số liệu..............................................................................12
...
Quản trị phân phối
GVHD: Nguyễn Thị Thu Hương
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
KHOA THƯƠNG MẠI
BÀI TẬP
BÀI TẬP
NHÓM
NHÓM
Đề tài:
Đề tài:
QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM
PHÂN BÓN CỦA CÔNG TY TNHH SIBA TẠI
KHU VỰC MIỀN NAM
Giáo viên hướng dẫn : TS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Sinh viên thực hiện :
1. Trần Huyền Trân 37K08
2. Trần Thị Hiền 37K08
3. Đoàn Thị Thùy Dung 37K08
4. Hoàng Thị Thu Hồng 37K08
Đà Nẵng, tháng 10 năm 2013
Trang 0
Quản trị kênh phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH Siba tại Miền Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kênh phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH Siba tại Miền Nam - Người đăng: Hien Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Quản trị kênh phối sản phẩm phân bón tại công ty TNHH Siba tại Miền Nam 9 10 659