Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị kinh doanh

Được đăng lên bởi Lặng Nhìn Thế Giới
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

NGUYỄN THÁI DƯƠNG

ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG
VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh
Mã số

: 60.34.05

TÓM TẮTLUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Đà Nẵng, 2010

2
Công trình ñược hoàn thành tại
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Người hướng dẫn khoa học : TS. NGUYỄN QUỐC TUẤN

Phản biện 1: PGS.TS. Võ Xuân Tiến
Phản biện 2: TS. Nguyễn Từ

Luận văn ñược bảo vệ tại Hội ñồng chấm Luận văn tốt

nghiệp

thạc sĩ quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 30 tháng
10 năm 2010

* Có thể tìm hiểu luận văn tại:
- Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng
- Thư viện truờng Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

3

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn ñề tài
Hòa nhịp vào sự phát triển của nền kinh tế của ñất nước thì hoạt ñộng
ngân hàng cũng có sự chuyển biến mạnh mẽ, không chỉ về mặt số lượng
mà cả về mặt chất lượng. Khiến cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực này
ngày càng mạnh mẽ. Để có thể tồn tại và phát triển trong sự cạnh tranh
quyết liệt này thì nguồn nhân lực luôn luôn là sự lựa chọn hàng ñầu cho
một lợi thế cạnh tranh bền vững ñối với hầu hết mọi ngân hàng.
Tầm quan trọng của tài sản con người trong cuộc cạnh tranh ñã giải
thích lý do tại sao các ngân hàng và các nhà quản lý ñều cần một hệ
thống ñánh giá thành tích phù hợp với ñợn vị mình ñể tận dụng nguồn
nhân lực của ñơn vị. Đánh giá thành tích ñóng một vai trò quan trọng
trong việc ñảm bảo hành vi mà nhân viên thực hiện trên công việc nhất
quán với chiến lược của tổ chức.
Vì vậy ñể có thể thu hút cũng như giữ chân nguồn nhân lực trong tổ
chức, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng
(Techombank Đà Nẵng) cần xây dựng chính sách nhân sự hoàn thiện, ñáp
ứng ñược nhu cầu và mong muốn của người lao ñộng: cụ thể là việc ñánh
giá thành tích phải ñược thực hiện ñúng cách sẽ giúp cho ngân hàng duy trì
và phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả
Với những lý do trên, tác giả chọn ñề tài : “Đánh giá thành tích nhân
viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng”
2. Mục ñích nghiên cứu
- Hệ thống hóa lý luận về quản trị nguồn nhân lực và quản trị thành
tích
- Nghiên cứu tình hình ñánh giá thành tích của Ngân hàng TMCP Kỹ
thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng

4
- Đánh giá thực trạng thực hiện ñánh giá thành tích nhân viên tại
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Nẵng, ñề xuất
các giải pháp tăng cường , nâng cao hiệu quả công tác ñánh giá thành
tích nhân viên tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam - ...
1
B GIÁO DC VÀ ĐÀO TO
ĐẠI HC ĐÀ NNG
NGUYN THÁI DƯƠNG
ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH NHÂN VIÊN
TI NGÂN HÀNG TMCP K THƯƠNG
VIT NAM - CHI NHÁNH ĐÀ NNG
Chuyên ngành : Qun tr kinh doanh
Mã s : 60.34.05
TÓM TTLUN VĂN THC SĨ QUN TR KINH DOANH
Đà Nng, 2010
Quản trị kinh doanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị kinh doanh - Người đăng: Lặng Nhìn Thế Giới
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Quản trị kinh doanh 9 10 68