Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 2800 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Luận văn
Thực trạng và một số giải
pháp cơ bản phát triển nguồn
nhân lực phục vụ công nghiệp
hoá và hiện đại hoá của tỉnh
Nam Định hiện nay

- 1 -

LỜI MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.
Biện chứng của quá trình phát triển các tư tưởng và học thuyết quản lý
đã chỉ ra rằng con người luôn là nguồn lực cơ bản và quyết định sự phát triển
của các tổ chức. Trong thời kỳ xã hội công nghiệp đã có một số học thuyết
quản lý tập trung vào sự phát triển các yếu tố khoa học kỹ thuật và kinh tế.
Nhưng ngay cả những học thuyết này cũng phải thừa nhận không thể đạt được
hiệu quả những tiến bộ kinh tế bền vững nếu thiếu sự đầu tư cho phát triển
các nguồn lực con người. Việc phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức đã và
đang trở thành nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của những người làm công tác
quản lý.
Nhân lực là nguồn lực to lớn của mỗi quốc gia, là yếu tố vật chất quan
trọng và quyết định nhất của lực lượng sản xuất và do đó nó là động lực thúc
đẩy phát triển.
Xuất phát từ cơ sở lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa MácLênin về con người, dựa trên những thành tựu mới của khoa học, nhiều công
trình lý luận xuất hiện những năm gần đây đã đề cập và làm sáng tỏ những
khía cạnh sau đây: lý thuyết về sự phát triển đồng thời sác định trong cấu trúc
sự phát triển thì phát triển nguồn nhân lực là mục tiêu cuối cùng, là đỉnh cao
của quá trình phát triển đang là chính sách bao trùm nhất của mỗi quốc gia,
đặc biệt là các nước đang phát triển.
Nước ta tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá trong điều kiện tiềm
lực kinh tế còn nhỏ bé, tích luỹ từ nội bộ kinh tế còn thấp. Ngoài ra tiềm lực
con người, tài nguyên khoáng sản không nhiều…. Do đó để tiếp cận với nền
khoa học, kỹ thuật đang tiến nhanh như vũ bão của thế giới, từng bước rút
ngắn và đuổi kịp với sự phát triển của các nước; Đảng ta đã xác định phát
triển nguồn nhân lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong
suốt quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, là nhân tố cơ bản cho sự phát

- 2 -

triển nhanh và bền vững. Sự khẳng định này là bài học rút ra từ lịch sử dựng
nước và giữ nước của ông cha ta. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn đến
thành công hay thất bại đều do chính con người quyết định.
Nam Định là một tỉnh thuộc đồng bằng châu thổ Sông Hồng có diện
tích đất tự nhiên 16.716 km2, trong đó có 105.437ha đất nông nghiệp, 72 km
bờ biển, trên 80 làng nghề truyền thống, dân số năm 2000 là 1.915.000 người.
Đất nông nghiệp bình quân đầu người 547m2, bằng 50 % bình quân chung cả
nước. Là một tỉnh đứng thứ 57 trên c...
- 1 -
Lun văn
Thực trạng và một số gii
pháp cơ bản phát triển nguồn
nhân lc phục v công nghiệp
hoá và hiện đại hoá của tỉnh
Nam Định hiện nay
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 509