Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 131 trang   |   Lượt xem: 4456 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LUẬN VĂN:

Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá,
hiện đại hoá nông nghiệp

Mở đầu
1. Tính cấp thiết của đề tài
Sự phát triển của nền kinh tế thế giới đã và đang đạt được nhiều thành tựu có tính
chất đột phá trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt trên các lĩnh vực khoa
học - công nghệ, kinh tế; trong đó nhân tố đóng vai trò quyết định sự biến đổi về chất, dẫn
tới sự ra đời của nền kinh tế tri thức chính là con người.
Con người là nhân tố đặc biệt quan trọng trong mọi tiến trình biến đổi của lịch sử,
của mọi quá trình sản xuất, đồng thời cũng là lực lượng tiêu thụ các thành quả vật chất và
tinh thần do chính con người sáng tạo ra. Trong hoạt động kinh tế con người là nguồn gốc
duy nhất của cái gọi là nguồn nhân lực - một yếu tố đầu vào đặc biệt quan trọng của mọi
hoạt động, mọi quá trình kinh tế. Nguồn nhân lực không chỉ sản xuất ra của cải vật chất mà
còn là nguồn gốc duy nhất của giá trị và do đó là giá trị tăng thêm; hơn nữa nó còn là nhân
tố quyết định tái tạo, sử dụng và phát triển các nguồn lực khác. Nếu không dựa trên nền
tảng nguồn nhân lực có thể chất, trình độ văn hoá, khoa học - công nghệ và nhiệt tình cao
thì không thể sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài nguyên, vốn, khoa học và công nghệ.
Vì lẽ đó, việc sản sinh nuôi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực là vô cùng quan trọng đối
với các quốc gia; ngày nay nó lại càng trở nên cấp bách và mang tính chiến lược, là chìa
khoá cho sự phát triển trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế với trình độ khoa học - kỹ thuật,
công nghệ ngày càng cao và sự lan toả của kinh tế tri thức.
Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp vào những năm
tới, thì Việt Nam phải phát huy được những lợi thế của nguồn nhân lực hiện có và phải có
chiến lược, giải pháp đào tạo phát triển nguồn nhân lực của mình một cách hiệu quả và
hợp lý, vì thế việc nghiên cứu vấn đề: “Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá, hiện đại
hoá nông nghiệp” ở nước ta hiện nay là cần thiết, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn.
2. Tình hình nghiên cứu đề tài
Xoay quanh vấn đề nguồn nhân lực thì đã có nhiều nghiên cứu, mà đáng chú ý nhất
là những công trình sau:
- Ban Khoa giáo Trung ương (2000), Dự thảo chiến lược nguồn nhân lực 2001 2010, Hà Nội.

- Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(2002), Con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, Nxb
Chính trị quốc gia, Hà Nội.
- GS,TS Nguyễn Kế Tuấn (chủ biên) (2006), Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông
nghiệp và nông ...
LUẬN VĂN:
Nguồn nhân lực cho công nghiệp hoá,
hiện đại hoá nông nghiệp
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
131 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 637