Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nguồn nhân lực

Được đăng lên bởi sunmun8287
Số trang: 95 trang   |   Lượt xem: 2068 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CITENCO ðẾN NĂM 2020
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR CITENCO TO 2020
NGUYỄN VĂN SƠN, TS.TRƯƠNG QUANG DŨNG
Khoa Quản trị kinh doanh, ðại học Kỹ thuật Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT
Luận văn tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển nguồn nhân lực và chiến lược trong doanh
nghiệp, ñồng thời xác ñịnh rõ mối quan hệ về các chính sách phát triển nguồn nhân với chiến lược kinh
doanh trong doanh nghiệp. Luận văn ñã phân tích thực trạng môi trường bên trong tại Công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên môi trường ñô thị TP. Hồ Chí Minh (CITENCO) ñể thấy ñược quy trình, các nguồn

C
H

lực và năng lực chính. Từ ñó rút ra những ñiểm mạnh cần phát huy, ñiểm yếu của CITENCO. Luận văn
cũng tiến hành phân tích và dự báo các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng ñến hoạt ñộng của CITENCO ñể rút ra
những cơ hội cần tận dụng và những nguy cơ, thách thức cần né tránh.

Trên cơ sở ñiểm mạnh, ñiểm yếu, cơ hội và thách thức, luận văn ñã phân tích SWOT ñể hình thành và xây

U
TE

dựng chiến lược kinh doanh cho CITENCO ñến năm 2020, từ ñó ñề ra 5 nhóm chính sách phát triển nguồn
nhân lực. ðó là: Phát triển số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực ñủ ñáp ứng kế hoạch phát triển; Nâng cao
trình ñộ chuyên môn kỹ thuật; Nâng cao kỹ năng nghề nghiệp; Xây dựng chế ñộ và ñiều kiện làm việc ñảm
bảo sức khỏe cho nhân viên; Nâng cao thái ñộ làm việc của nhân viên.

ABSTRACT

H

The thesis focused study on the problems of theory on the basis of human resource development and
business strategy, and determine the relationship of the human resource development policies with business
strategy in the enterprise. Thesis analyzed the internal factors to see the process, the key resources and
capabilities. Since then draw the strength needed to promote and weaknesses for CITENCO. Thesis also
analyzes and forecasts the external factors affecting the management of CITENCO drawn to the need to
take advantage of opportunities and risks, challenges need to avoid.
Based on the strengths, weaknesses, opportunities and challenges, the thesis used the SWOT analysis to
form bussiness strategy and develop 5 groups policies for the development of human resources to achieve
the objective of development and business strategy of CITENCO. That is: To develop the number and
structure sufficient to meet the human resource development plan; Upgrading of technical expertise;
improve career skills, building regulations and working conditions to ensure the health employees;
Advanced work attitude...
HUTECH
1
PHÁT TRIN NGUN NHÂN LC CHO CITENCO ðẾN NĂM 2020
HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT FOR CITENCO TO 2020
NGUYN VĂN SƠN, TS.TRƯƠNG QUANG DŨNG
Khoa Qun tr kinh doanh, ðại hc K thut Công ngh TP. H Chí Minh
TÓM T
T
Lun văn tp trung nghiên cu cơ s lun v phát trin ngun nhân lc chiến lược trong doanh
nghip, ñng thi xác ñịnh mi quan h v các chính sách phát trin ngun nhân vi chiến lược kinh
doanh trong doanh nghip. Lun văn ñã phân tích thc trng môi trường bên trong ti Công ty trách nhim
hu hn mt thành viên môi trường ñô th TP. H Chí Minh (CITENCO) ñể thy ñược quy trình, các ngun
lc năng lc chính. T ñó rút ra nhng ñim mnh cn phát huy, ñim yếu ca CITENCO. Lun văn
cũng tiến hành phân tích và d báo các yếu t bên ngoài nh hưởng ñến hot ñộng ca CITENCO ñể rút ra
nhng cơ hi cn tn dng và nhng nguy cơ, thách thc cn né tránh.
Trên cơ s ñim mnh, ñim yếu, cơ hi thách thc, lun văn ñã phân tích SWOT ñể hình thành y
dng chiến lược kinh doanh cho CITENCO ñến năm 2020, t ñó ñề ra 5 nhóm chính sách phát trin ngun
nhân lc. ðó là: Phát trin s lưng và cơ cu ngun nhân lc ñ ñáp ng kế hoch phát trin; Nâng cao
trình ñộ chuyên môn k thut; Nâng cao k năng ngh nghip; Xây dng chế ñộ ñiu kin làm vic ñảm
bo sc khe cho nhân viên; Nâng cao thái ñộ làm vic ca nhân viên.
A
BSTRACT
The thesis focused study on the problems of theory on the basis of human resource development and
business strategy, and determine the relationship of the human resource development policies with business
strategy in the enterprise. Thesis analyzed the internal factors to see the process, the key resources and
capabilities. Since then draw the strength needed to promote and weaknesses for CITENCO. Thesis also
analyzes and forecasts the external factors affecting the management of CITENCO drawn to the need to
take advantage of opportunities and risks, challenges need to avoid.
Based on the strengths, weaknesses, opportunities and challenges, the thesis used the SWOT analysis to
form bussiness strategy and develop 5 groups policies for the development of human resources to achieve
the objective of development and business strategy of CITENCO. That is: To develop the number and
structure sufficient to meet the human resource development plan; Upgrading of technical expertise;
improve career skills, building regulations and working conditions to ensure the health employees;
Advanced work attitude of employees.
Quản trị nguồn nhân lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nguồn nhân lực - Người đăng: sunmun8287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
95 Vietnamese
Quản trị nguồn nhân lực 9 10 453