Ktl-icon-tai-lieu

Quản trị nhân sự

Được đăng lên bởi tamhc123
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- 1 -
Bé gi¸o dôc vμ ®μo t¹o
Trêng ®¹i häc kinh tÕ tp hå chÝ minh
-----------------
Hå ®¹i ®øc
Mét sè gi¶I ph¸p ph¸t triÓn
c¸c doanh nghiÖp kinh doanh x¨ng dÇu
miÒn nam ®Õn n¨m 2015
Chuyªn ngμnh : Qu¶n trÞ kinh doanh
M· sè : 60.3405
LuËn v¨n th¹c sÜ kinh tÕ
Ngêi híng dÉn khoa häc :
Pgs.tiÕn sÜ Lª Thanh Hμ
TP Hå ChÝ Minh , n¨m 2007
Quản trị nhân sự - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quản trị nhân sự - Người đăng: tamhc123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
Quản trị nhân sự 9 10 18