Ktl-icon-tai-lieu

quản trị rủi ro

Được đăng lên bởi Nhỏ Tâm Krb
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 201 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Empirical models based on features ranking techniques for corporate
financial distress prediction✩
Dự đoán chính xác về kiệt quệ tài chính của công ty là rất quan trọng đối với các nhà quản lý,
chủ nợ và nhà đầu tư để có những biện phát đúng đắn nhằm giảm thiểu các tổn thất. Nhiều
phương pháp định lượng đã được sử dụng để phát triển những mô hình thực nghiệm cho việc dự
đoán về phá sản công ty. Tuy nhiên, có rất nhiều thông tin được công bố trong báo cáo tài chính
của công ty, vậy những thông tin nào cần được lựa chọn để xây dựng các mô hình thực nghiệm
với mục tiêu tối đa hóa độ chính xác dự báo. Trong nghiên cứu này, hơn 20 mô hình dựa trên sáu
đặc điểm xếp hạng chiến lược được thử nghiệm trên các công ty Bắc Mỹ và các công ty niêm yết
Trung Quốc. Các kết quả thử nghiệm rất hữu ích cho việc phát triển các mô hình tài chính bằng
cách chọn các phương pháp định lượng và các chiến lược lựa chọn tính năng thích hợp.
Thiết lập thực nghiệm
Thiết lập thực nghiệm cho dữ liệu Trung Quốc tương tự như dữ liệu Hoa Kỳ.
Kết quả thực nghiệm
Các dự báo cho phá sản trong năm 2003-2007 với các dữ liệu tài chính của các năm trước tương
ứng được thự hiện riêng rẽ. Với mẫu training khác nhau, kết quả cảu phương pháp xếp hạng tính
năng là khác nhau. Để thể hiện sự tương quan của các phương pháp xếp hạng sáu tính năng này,
ngoại trừ xếp hạng ngẫu nhiên, dựa trên mẫu từ 1992-2006, 26 biến được xếp hạng, sau đó các
hệ số tương quan Spearman được tính toán như trình bầy trong bảng 6. Có thể quan sát thấy
IG,GR và SU liên quan chặt chẽ với nhau.
Có tổng cộng 198 công ty ST và 198 công ty non-ST trong mẫu thử nghiệm với dữ liệu trong
năm 2002-2006. Vì có mối tương quan mạnh giữa các phương pháp xếp hạng tín năng IG, GR và
SU, nên chỉ có kết quả của SU được trình bày cho ba tính phương pháp xếp hạng tín năng.
Performance trung bình của 21 phân loại với các phương pháp xếp hạng tính năng khác nhau
được trình bày trong Bảng 7.
Về phương pháp xếp hạng tính năng ngẫu nhiên, khi các tính năng được lựa chọn có tương quan
chặt chẽ, nó sẽ dẫn đến vấn đề ma trận say biến và biện có điều kiện, cuối cung là không thể đưa
ra các giải pháp đáng tin cậy.
Bảng 8 trình bày kết quả của thử nghiệm Wilcoxon Signed-Ranks trên AUD giữa mỗi cặp
phương pháp xếp hạng tín năng. Như được thể hiện bởi những con số bên dưới, chỉ phương pháp
xếp hạng tín năng ngẫu nhiên, khác nhau của AUC giữa việc lựa chọn top 5 và top 10 tính năng
có ý nghĩa ở mức 0,1. Phương pháp xếp hạng SU với top 5 tính năng có AUD trung b...
Empirical models based on features ranking techniques for corporate
financial distress prediction
Dự đoán chính xác về kiệt quệi chính của công ty rất quan trọng đối vớic nhà quản lý,
chủ nợ nhà đầu để những biện phát đúng đắn nhằm giảm thiu các tổn thất. Nhiều
phương pháp định lượng đã được sử dụng để phát triển những mô hình thực nghiệm cho việc dự
đoán về phá sản công ty. Tuy nhiên, rất nhiều thông tin được công bố trong báo cáo tài chính
của công ty, vậy những thông tin nào cần được lựa chọn để xây dựng các hình thực nghiệm
với mục tiêu tối đa a độ chính xác dự báo. Trong nghiên cứu này, hơn 20 mô hình dựa trên sáu
đặc điểm xếp hạng chiến lược được thử nghiệm trên các ng ty Bắc Mỹ và các công ty niêm yết
Trung Quốc. Các kết quả thử nghiệm rất hữu ích cho việc phát triển các hình tài chính bằng
cách chọn các phương pháp định lượng và các chiến lược lựa chọn tính năng thích hợp.
Thiết lập thực nghiệm
Thiết lập thực nghiệm cho dữ liệu Trung Quốc tương tự như dữ liệu Hoa Kỳ.
Kết quả thực nghiệm
Các dự báo cho phá sản trong năm 2003-2007 với các dữ liệu tài chính của các năm trước tương
ứng được thự hiện riêng rẽ. Với mẫu training khác nhau, kết quả cảu phương pháp xếp hạng tính
năng là khác nhau. Để thể hiện sự tương quan của các phương pháp xếp hạng sáu tính năng này,
ngoại trừ xếp hạng ngẫu nhiên, dựa trên mẫu từ 1992-2006, 26 biến được xếp hạng, sau đó các
hệ số tương quan Spearman được nh toán như trình bầy trong bảng 6. th quan sát thấy
IG,GR và SU liên quan chặt chẽ với nhau.
tổng cộng 198 công ty ST 198 công ty non-ST trong mẫu thử nghiệm với dữ liu trong
năm 2002-2006. Vì có mối tương quan mạnh giữa các phương pháp xếp hạng tín năng IG, GR và
SU, nên chỉ kết quả của SU được trình bày cho ba tính phương pháp xếp hạng tín năng.
Performance trung bình của 21 phân loại với c phương pháp xếp hạng tính năng khác nhau
được trình bày trong Bảng 7.
Về phương pháp xếp hạng tính năng ngẫu nhiên, khi các tính năng được lựa chọntương quan
chặt chẽ, nó sẽ dẫn đến vấn đề ma trận say biến và biện có điều kiện, cuối cung là không thể đưa
ra các giải pháp đáng tin cậy.
Bảng 8 trình bày kết quả của thử nghiệm Wilcoxon Signed-Ranks trên AUD giữa mỗi cặp
phương pháp xếp hạng n năng. Như được thể hiện bởi những con số bên dưới, chỉ phương pháp
xếp hạng tín năng ngẫu nhiên, khác nhau của AUC giữa việc lựa chọn top 5 và top 10 tính năng
ý nghĩa mức 0,1. Phương pháp xếp hạng SU với top 5 nh năng AUD trung bình tối đa.
AUC performance của tất cả phương pháp xếp hạng tính năng SU, t-test ROC đều khác nhau
đáng kể với phương pháp xếp hạng tính năng ngẫu nhiên. Ngoài ra, các hình với đầu vào
gồm tất cả các tính năng cũng được so sánh với các hình được lựa chọn chỉ với 5 hoặc 10
quản trị rủi ro - Trang 2
quản trị rủi ro - Người đăng: Nhỏ Tâm Krb
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
quản trị rủi ro 9 10 785