Ktl-icon-tai-lieu

quản trị vốn kinh doanh của công ty bảo minh châu

Được đăng lên bởi Huyền Trang
Số trang: 77 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Học viện Tài Chính

1

Luận văn tốt nghiệp

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế
của đơn vị thực tập.
Tác giả luận văn

Tô Phương Thảo

SV: Tô Phương Thảo CQ 48/11.11GVHD: TS. Bùi Văn Vần

Học viện Tài Chính

2

Luận văn tốt nghiệp

MỤC LỤC

SV: Tô Phương Thảo CQ 48/11.11GVHD: TS. Bùi Văn Vần

Học viện Tài Chính

3

Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBCNV

: Cán bộ công nhân viên

DN

: Doanh nghiệp

HTK

: Hàng tồn kho

FDI

: Đầu tư trực tiếp nước ngoài

FTA

: Hiệp định thương mại tự do

GDP

: Tổng sản phẩm quốc nội

KH

: Kế hoạch

NWC

: Nguồn vốn lưu động thường xuyên

SXKD

: Sản xuất kinh doanh

TNDN

: Thu nhập doanh nghiệp

TSCĐ

: Tài sản cố định

TSDH

: Tài sản dài hạn

TSLĐ

: Tài sản lưu động

TSNH

: Tài sản ngắn hạn

VCĐ

: Vốn cố định

VCSH

: Vốn chủ sở hữu

VKD

: Vốn kinh doanh

VLĐ

: Vốn lưu động

SV: Tô Phương Thảo CQ 48/11.11GVHD: TS. Bùi Văn Vần

Học viện Tài Chính

4

Luận văn tốt nghiệp

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU
Bảng, biểu
Sơ đồ 2.1
Sơ đồ 2.2
Bảng 2.1
Bảng 2.2
Bảng 2.3
Bảng 2.4
Bảng 2.5
Bảng 2.6
Bảng 2.7
Bảng 2.8
Bảng 2.9
Bảng 2.10
Bảng 2.11
Bảng 2.12
Bảng 2.13
Bảng 2.14
Bảng 2.15
Bảng 2.16
Bảng 2.17
Bảng 2.18
Bảng 2.19
Bảng 2.20
Bảng 2.21
Bảng 2.22
Bảng 3.1

Tên bảng, biểu
Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty
Sơ đồ bộ máy tổ chức phòng tài chính kế toán
Tình hình kết quả kinh doanh trong 2 năm 2012, 2013
Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty năm 2012, 2013
Khái quát tình hình vốn kinh doanh và nguồn vốn kinh doanh năm
2013
Xác định nhu cầu vốn lưu động bình quân năm 2012, 2013
Kết cấu vốn kinh doanh của công ty năm 2013
Tỷ suất đầu tư vào các loại tài sản năm 2013
Kết cấu vốn lưu động của công ty năm 2013
Cơ cấu vốn bằng tiền của công ty năm 2013
Khả năng thanh toán của công ty năm 2012, 2013
Tình hình nợ phải thu năm 2013
Vòng quay các khoản phải thu và kỳ thu tiền bình quân năm 2012,
2013
Các khoản phải thu, phải trả năm 2013
Kết cấu hàng tồn kho của công ty năm 2013
Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho năm 2012, 2013
Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên (NWC) năm 2013
Hiệu quả sử dụng vốn lưu động năm 2012, 2013
Kết cấu vốn cố định của công ty năm 2013
Tình hình biến động tài sản cố định năm 2013
Hiệu suất, hiệu quả sử dụng vốn cố định năm 2013
Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh năm 2012, 2013
Một số chỉ tiêu chủ yếu phản ánh tình hình quản trị vốn kinh doanh
của công ty năm 2012, 2013
Các chỉ tiêu tài...
Học viện Tài Chính 1 Luận văn tốt nghiệp
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi.
Các số liệu, kết quả nêu trong luận văn là trung thực xuất phát từ tình hình thực tế
của đơn vị thực tập.
Tác giả luận văn
Tô Phương Thảo
SV: Tô Phương Thảo CQ 48/11.11GVHD: TS. Bùi Văn Vần
quản trị vốn kinh doanh của công ty bảo minh châu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quản trị vốn kinh doanh của công ty bảo minh châu - Người đăng: Huyền Trang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
77 Vietnamese
quản trị vốn kinh doanh của công ty bảo minh châu 9 10 140