Ktl-icon-tai-lieu

Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án và hướng hoàn thiện

Được đăng lên bởi Trinh Lavie
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 782 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

MỤC LỤC

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
1. BLTTHS: Bộ luật tố tụng hình sư
2. CQĐT: Cơ quan điều tra
3. VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao
4. PLTCĐTHS: Pháp lệnh tổ chức điều tra hình sư
5. TAND: Tòa án nhân dân
6. VKS : Viện kiểm sát

0

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

A. MỞ ĐẦU
Khởi tố vụ án hình sư là giai đoạn mở đầu quá trình tố tụng và là giai đoạn tố
tụng độc lập bởi giai đoạn này có nhiệm vụ riêng mang đặc thù về chủ thể tố tụng,
hành vi tố tụng và văn bản tố tụng. Quyết định khởi tố vụ án là cơ sở pháp lý đầu
tiên để thưc hiện việc điều tra. Quyết định này làm phát sinh quan hệ pháp luật tố
tụng hình sư giữa cơ quan có thẩm quyền và những người tham gia tố tụng. Chủ
thể có quyền khởi tố vụ án hình sư là những cơ quan có thẩm quyền theo quy định
của BLTTHS 2003. Để hiểu rõ hơn quy định quy định của pháp luật về thẩm
quyền khởi tố vụ án hình sư cũng như thấy được những bất cập còn tồn tại, em xin
lưa chọn đề tài “Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án
và hướng hoàn thiện”.
B. NỘI DUNG

I. KHÁI QUÁT VỀ THẨM QUYỀN KHỞI TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ

1. Khái niệm thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư
Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư là quyền hạn mà pháp luật quy định cho
những chủ thể nhất định được ra quyết định sau khi xác định một sư kiện pháp lý
xảy ra trong thưc tế là có dấu hiệu của những tội phạm cụ thể được quy định trong
1

LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM
Bộ luật hình sư nhằm làm phát sinh những quan hệ tố tụng, mở đầu cho việc thưc
hiện những hành vi tố tụng hình sư cần thiết đề làm rõ sư thật khách quan về sư
kiện đó.
Cụ thể cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư là Cơ quan điều tra, Viện
kiểm sát, Tòa án, Bộ biên phòng, Hải quan, kiểm lâm, Lưc lượng cảnh sát biển và
các cơ quan khác của công an nhân dân, quân đội nhân dân được tiến hành một số
hoạt động điều tra trưc tiếp phát hiện ra dấu hiệu của tội phạm thì ra quyết định
khởi tố vụ án hình sư.

2. Ý nghĩa của thẩm quyền khởi tố vụ án hình sư
Giai đoạn khởi tố vụ án hình sư là giai đoạn quan trọng trong quá trình giải
quyết vụ án. Đây là tiền đề, cơ sở để thưc hiện các giai đoạn tiếp theo. Do đó, giai
đoạn này có ý nghĩa vô cùng quan trọng.
Thứ nhất, phát luật quy định cho những chủ thể nhất định ...



 ! "#
$%&'%()*+,-.*
/01%,23,45"6 787,9*:
;<%'< 6=2 >9 ?9+,-.* ! "#
@1A*6 787
B0,23,45"6
C
Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án và hướng hoàn thiện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án và hướng hoàn thiện - Người đăng: Trinh Lavie
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền khởi tố vụ án và hướng hoàn thiện 9 10 433