Ktl-icon-tai-lieu

Quy định làm đồ án

Được đăng lên bởi ngoquangtoan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 469 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ án xử lý nước thải
Tên đề tài:

QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1. Font và size (kiểu chữ và cỡ chữ)
- Font: Time new Roman, bảng mã Unicode cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo
Winword hoặc tương đương (ngoại trừ trang bìa có thể chấp nhận vài font chữ
khác nhưng phải trang trọng phù hợp với văn bản khoa học, không dùng chữ
kiểu).
2. Page setup (Định dạng trang)
- Giấy khổ A4 (210, 297 mm)
- Canh lề trên: 2,5cm.
- Canh lề dưới: 3,0cm.
- Canh lề phải: 2,0cm
- Canh lề trái: 3,0cm
- Layout header: 1,4cm
- Layout footer: 1,4cm
- Đánh số thứ tự bên góc phải của trang giấy.
3. Header và footer (Tiêu đề đầu trang và cuối trang)
- Nội dung Header và Footer phải được in nghiêng.
- Header bao gồm 2 hàng:
+ Hàng 1: Đồ án xử lý nước thải
+ Hàng 2: Tên đề tài
- Footer bao gồm 3 hàng:
+ Hàng 1: SVTH: Trần Văn A
+ Hàng 2: GVHD: Lê Thị C
- Phía dưới phần header có 1 đường gạch 1 nét mảnh kéo dài ngang khổ giấy (gạch
tự động bằng chức năng underline paragraph trong format  boders and shading.
Không vẽ thủ công bằng line).

SVTH: Trần Văn
A GVHD: Lê Thị C

1

Đồ án xử lý nước thải
Tên đề tài:

- Phía trên phần footer có 1 đường gạch 1 nét mảnh kéo dài ngang khổ giấy (gạch tự
động bằng chức năng underline paragraph trong format  boders and shading. Không vẽ
thủ công bằng line).
4. Format paragraph (Định dạng đoạn văn)
- General alignment: justified (phím nóng là Ctrl+J).
- Line spacing: đặt chế độ 1.2 lines
- Before paragraph: 6 pt
- After paragraph: 6 pt
5. Format Table (Định dạng bảng)
- Tên bảng đặt trước bảng, in đậm, không có dấu chấm cuối tựa.
- Bảng đánh số theo số của chương.số thứ tự bảng
Ví dụ:
Bảng 2.1 Ví dụ định dạng bảng ở chương 2 bảng số 1

6. Format Graph (Định dạng Hình)
- Tên Hình đặt phía sau hình, in đậm, có dấu chấm cuối tựa của hình.
- Hình đánh số theo số của chương.số thứ tự hình
Ví dụ:

Hình 2.1 Ví dụ tên hình ở chương 2 và thứ tự đầu tiên.
7. Format Drawing (Định dạng Bảng vẽ)
- Bản vẽ theo đúng các quy định về bản vẽ kỹ thuật (sinh viên đã được học trong môn vẽ
kỹ thuật và vẽ kỹ thuật xây dựng).
SVTH: Trần Văn
A GVHD: Lê Thị C

2

Đồ án xử lý nước thải
Tên đề tài:

- Các bản vẽ được thực hiện trên giấy khổ A3 đóng kèm tập báo cáo ở phần phụ lục.
- Sinh viên thực hiện bản vẽ trên khổ giấy A1 để báo cáo.
8. Tài liệu tham khảo
8.1. Cách liệt kê tài liệu tham khảo
Tài liệu tham khảo được đánh số theo thứ tự xuất hiện trong đồ án, số thứ tự được
đặt trong ngoặc vuông. Thông tin về các quy chuẩn, tiêu chuẩn trình bày như ví dụ dưới.
T...
QUY ĐỊNH VỀ HÌNH THỨC TRÌNH BÀY ĐỒ ÁN
XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1. Font và size (kiểu chữ và cỡ chữ)
- Font: Time new Roman, bảng Unicode cỡ chữ 13 của hệ soạn thảo
Winword
hoặc tương đương (ngoại trừ trang bìa thể chấp nhận vài font chữ
khác nhưng phải
trang trọng phù hợp với văn bản khoa học, không dùng chữ
kiểu).
2. Page setup (Định dạng trang)
- Giấy khổ A4 (210, 297 mm)
- Canh lề trên: 2,5cm.
- Canh lề dưới: 3,0cm.
- Canh lề phải: 2,0cm
- Canh lề trái: 3,0cm
- Layout header: 1,4cm
- Layout footer: 1,4cm
- Đánh số thứ tự bên góc phải của trang giấy.
3. Header và footer (Tiêu đề đầu trang và cuối trang)
- Nội dung Header và Footer phải được in nghiêng.
- Header bao gồm 2 hàng:
+ Hàng 1: Đồ án xử lý nước thải
+ Hàng 2: Tên đề tài
- Footer bao gồm 3 hàng:
+ Hàng 1: SVTH: Trần Văn A
+ Hàng 2: GVHD: Lê Thị C
- Phía dưới phần header 1 đường gạch 1 nét mảnh kéo dài ngang khổ giấy (gạch
tự
động bằng chức năng underline paragraph trong format boders and shading.
Không
vẽ thủ công bằng line).
Đồ án xử lý nước thải
Tên đề tài
:
SVTH: Trần Văn
A
GVHD: Lê Thị C
1
Quy định làm đồ án - Trang 2
Quy định làm đồ án - Người đăng: ngoquangtoan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Quy định làm đồ án 9 10 118