Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch mạng thông tin di động

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 5061 lần   |   Lượt tải: 51 lần
quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng

Lêi giíi thiÖu.
Th«ng tin di ®éng tõ l©u ®· trë thµnh mét ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu vµ thuËn tiÖn
trong toµn hÖ thèng th«ng tin viÔn th«ng. Tuy nhiªn, hÖ thèng th«ng tin di ®éng
GSM míi chØ ®îc nghiªn cøu c¸ch ®©y kh«ng l©u. Nã ®îc kÕ thõa nh÷ng tÝnh u viÖt
cña th«ng tin di ®éng t¬ng tù vµ nh÷ng tinh tó nhÊt cña th«ng tin sè t¹o thµnh mét
phÇn cña m¹ng th«ng minh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y th«ng tin di ®éng ®· ®îc
øng dông trong lÜnh vùc th«ng tin v« tuyÕn. Ngµnh th«ng tin nµy b¾t ®Çu ph¸t triÓn
b»ng ph¸t minh thÝ nghiÖm vÒ sèng ®iÖn tõ cña Hertz vµ ®iÖn b¸o v« tuyÕn cña
Marconi vµo thêi kú ®Çu cña ph¸t minh v« tuyÕn. Th«ng tin di ®éng ph¸t triÓn
nhanh theo nhu cÇu cña th«ng tin x· héi ngµy cµng t¨ng vµ ®ßi hái cao víi c¸c dÞch
vô ®a d¹ng kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ bæ xung.
Trong ph¹m vi b¸o c¸o nµy kh«ng thÓ ®i s©u vµo chi tiÕt vÊn ®Ò mµ chØ giíi
thiÖu mét sè kü thuËt chÝnh trong m¹ng th«ng tin di ®éng sè GSM.
Néi dung ®å ¸n gåm cã 3 phÇn:
PhÇn I:Giíi thiÖu tæng qu¸t m¹ng GSM
Ch¬ng I: LÞch sö th«ng tin di ®éng vµ giíi thiÖu ®Æc tÝnh, tÝnh n¨ng cña
m¹ng th«ng tin di ®éng sè GSM
Ch¬ng II: Giíi thiÖu cÊu tróc hÖ thèng

PhÇn II: C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho giao tiÕp v« tuyÕn
Ch¬ng I: V« tuyÕn sè tæng qu¸t

2.1 CÊu h×nh kªnh trªn giao tiÕp v« tuyÕn
2.2 Sè nhËn d¹ng trong GSM
2.3 C¸c trêng hîp vµ thñ tôc th«ng tin
PhÇn III:
Ch¬ng I: V« tuyÕn sè tæng qu¸t
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-1-

quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng

2.1 CÊu h×nh kªnh trªn giao tiÕp v« tuyÕn
2.2 Sè nhËn d¹ng trong GSM

***

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

-2-

quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng

PhÇn 1.Giíi thiÖu tæng quan GSM

PhÇn I. Giíi thiÖu tæng quan GSM
Ch¬ng I. LÞch sö dÞch vô th«ng tin di ®éng vµ giíi thiÖu ®Æc tÝnh,
tÝnh n¨ng cña m¹ng th«ng tin di ®éng sè GSM

1.1. LÞch sö dÞch vô th«ng tin di ®éng:

HÖ thèng th«ng tin di ®éng tõ l©u ®· lµ mét khao kh¸t lín lao cña con ngêi.
Khao kh¸t nµy chØ cã thÓ trë thµnh hiÖn thùc ngay sau khi kü thuËt th«ng tin b»ng
sãng v« tuyÕn ®iÖn ra ®êi vµo thÕ kû thø 19. Tuy nhiªn viÖc ®a hÖ thèng th«ng tin di
®éng vµo phôc vô c«ng céng chØ ®îc thùc hiÖn sau chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai.
Do sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ ®iÖn tö vµ th«ng tin cïng...
quy ho¹ch m¹ng th«ng tin di ®éng
Lêi giíi thiÖu.
Th«ng tin di ®éng l©u ®· trë thµnh mét ph¬ng tiÖn h÷u hiÖu thuËn tiÖn
trong toµn thèng th«ng tin viÔn th«ng. Tuy nhiªn, thèng th«ng tin di ®éng
GSM míi chØ ®îc nghiªn cøu c¸ch ®©y kh«ng l©u. ®îc kÕ thõa nh÷ng tÝnh u viÖt
cña th«ng tin di ®éng t¬ng vµ nh÷ng tinh nhÊt cña th«ng tin t¹o thµnh mét
phÇn a m¹ng th«ng minh. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y th«ng tin di ®éng ®· ®îc
øng dông trong lÜnh vùc th«ng tin tuyÕn. Ngµnh th«ng tin nµy b¾t ®Çu ph¸t triÓn
b»ng ph¸t minh thÝ nghiÖm vÒ sèng ®iÖn cña Hertz ®iÖn b¸o tuyÕn cña
Marconi o thêi ®Çu cña ph¸t minh tuyÕn. Th«ng tin di ®éng ph¸t triÓn
nhanh theo nhu cÇu cña th«ng tin x· héi ngµy cµng t¨ng vµ ®ßi hái cao víi c¸c dÞch
vô ®a d¹ng kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ bæ xung.
Trong ph¹m vi b¸o c¸o nµy kh«ng thÓ ®i s©u vµo chi tiÕt vÊn ®Ò cgiíi
thiÖu mét sè kü thuËt chÝnh trong m¹ng th«ng tin di ®éng sè GSM.
Néi dung ®å ¸n gåm cã 3 phÇn:
PhÇn I:Giíi thiÖu tæng qu¸t m¹ng GSM
Ch ¬ng I: LÞch th«ng tin di ®éng giíi thiÖu ®Æc tÝnh, nh n¨ng cña
m¹ng th«ng tin di ®éng sè GSM
Ch ¬ng II: Giíi thiÖu cÊu tróc hÖ thèng
PhÇn II: C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt cho giao tiÕp v« tuyÕn
Ch ¬ng I: V« tuyÕn sè tæng qu¸t
2.1 CÊu h×nh kªnh trªn giao tiÕp v« tuyÕn
2.2 Sè nhËn d¹ng trong GSM
2.3 C¸c trêng hîp vµ thñ tôc th«ng tin
PhÇn III:
Ch ¬ng I: V« tuyÕn sè tæng qu¸t
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- 1 -
Quy hoạch mạng thông tin di động - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch mạng thông tin di động - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Quy hoạch mạng thông tin di động 9 10 444