Ktl-icon-tai-lieu

Quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020 tại Trà Vinh

Được đăng lên bởi ctu-english
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1380 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI

QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TẠI
XÃ NGUYỆT HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH,
TỈNH TRÀ VINH

Cán bộ hướng dẫn:
Ths: Nguyễn Hữu Kiệt

Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hồ Ngọc Hải 4105481
Tô Văn Nhơn
4105500

NỘI DUNG BÁO CÁO

I. MỤC TIÊU
II. PHƯƠNG TIỆN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
III.KẾT QUẢ THẢO LUẬN
IV. KẾT LUẬN –KIẾN NGHỊ

1. MỤC TIÊU

• Đánh giá khả năng thích nghi của mô hình canh tác
làm cơ sở cho quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất
nông nghiệp của xã.
• Định hướng quy hoạch sản xuất nông nghiệp cho xã
đến năm 2020.

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Thu
Thu thập
thập số
số liệu
liệu (số
(số liệu
liệu thứ
thứ cấp)
cấp)

Tiền
Tiền dã
dã ngoại
ngoại

Dã
Dã ngoại
ngoại
Nội nghiệp

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tt)
Kết quả thành lập bản đồ đơn tính
1. Bản đồ độ sâu tầng phèn tiềm tàng
2. Bản đồ độ mặn (nước)
3. Bản đồ độ sâu ngập
4. Bản đồ khả năng tưới
5. Bản đồ đất

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Bản đồ đất
Dựa vào hệ thống phân loại đất của FAO/WRB và
khảo sát thực tế từ nền tảng bản đồ đất của Phan
Long Đức (2010) thành lập năm 2010, sau đó
kiểm tra và thành lập bản đồ đất xã Nguyệt Hóa,
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh gồm có các
nhóm đất chính.

Cấp 1 : Không mặn
969,18 ha chiếm 87,80%
diện tích
Cấp 2 : mặn 1 – 2 0/00
với diện tích 134,80 ha
chiếm 12,20% diện tích

Cấp 1 : Không phèn
với diện tích 150,07
ha chiếm 13,59%
Cấp 2 : Phèn tiềm
tàng xuất hiện ở độ
sâu 0 – 50 cm với
diện tích 493,58 ha
chiếm 44,68%
Cấp 3 : Phèn tiềm
tàng xuất hiện ở độ
sâu 50 – 100 cm diện
tích 460,96 ha chiếm
41,73%

Cấp 1 : không tưới với
diện tích 163,71 ha
chiếm 14,82 %
Cấp 2 : 3 (T2 – T5) với
diện tích 256,07 ha
chiếm 23,18%
Cấp 3 : 6 (T12 – T5) với
diện tích 684,83 ha
chiếm 62%

Cấp 1 : Không ngập với
diện tích 373,20 ha chiếm
33,79%
Cấp 2 : Ngập 0 – 50 cm với
diện tích 475,34 ha chiếm
43,03%
Cấp 3 : Ngập 50 – 100 cm
với diện tích 256,07 ha
chiếm 23,18%

Bảng 3.1: Chú dẫn đơn vị bản đồ đất đai xã Nguyệt Hóa,
huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU (tt)
Chọn lọc và mô tả kiểu sử dụng đất đai
Có 9 kiểu sử dụng đất đai có triển vọng (LUTs) được chọn lọc
cho việc đánh giá phân hạng thích nghi đất đai cho xã Nguyệt Hóa,
huyện Châu Thành, Trà Vinh là:
• LUT 1: 2 vụ lúa (Xuân Hè – Đông Xuân)
• LUT 2: Lát
• LUT 3: Chuyên màu (màu thực phẩm)
• LUT 4: Đậu phộng
• LUT 5: Dừa (xiêm lai, dừa ta)
• LUT 6: Cây ăn trái có múi
• LUT 7: Lài
• LUT 8: Tôm càng xanh (quảng canh cải tiến)
• LUT 9: Cá bột...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
KHOA MÔI TRƯỜNG & TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI
BỘ MÔN TÀI NGUYÊN ĐẤT ĐAI
QUY HOẠCH NÔNG NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 TẠI
XÃ NGUYỆT HÓA, HUYỆN CHÂU THÀNH,
TỈNH TRÀ VINH
Cán bộ hướng dẫn:
Ths: Nguyễn Hữu Kiệt
Sinh viên thực hiện:
Nguyễn Hồ Ngọc Hải 4105481
Tô Văn Nhơn 4105500
Quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020 tại Trà Vinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020 tại Trà Vinh - Người đăng: ctu-english
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Quy hoạch nông nghiệp đến năm 2020 tại Trà Vinh 9 10 666