Ktl-icon-tai-lieu

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN NĂM 2020

Được đăng lên bởi namhuongvan
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 4444 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN
GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN NĂM 2020

CHỦ ĐẦU TƯ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH BẮC KẠN

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

BẮC KẠN, 2012

2

BẢNG GHI SỬA ĐỔI
Phiên bản
V 1.0

Ngày tháng
28/9/2012

V 1.1

16/10/2012

Sửa đổi
Chương I + II
(gửi để Sở TT&TT góp ý
chỉnh sửa)
Tổng hợp lại các phần đã thực
hiện đến thời điểm này

Đơn vị soạn
Viện chiến lược
TT&TT

3

MỤC LỤC
BẢNG GHI SỬA ĐỔI......................................................................................................3
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN XÂY DỰNG QUY HOẠCH............................................9
1. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG QUY HOẠCH.....................................................9
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ CỦA QUY HOẠCH.......................................................10
3. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG QUY HOẠCH.......................................................11
CHƯƠNG II. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN.......13
1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.................................................................................................13
1.1. Vị trí địa lý, địa hình...................................................................................13
1.2. Điều kiện khí hậu.........................................................................................13
1.3. Thuỷ văn.....................................................................................................14
2. ĐẶC ĐIỂM VĂN HÓA XÃ HỘI...................................................................................15
2.1. Dân số..........................................................................................................15
2.2. Nguồn nhân lực...........................................................................................16
2.3. Văn hóa .......................................................................................................16
3. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ....................................................................................................17
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN SỐ .......................21
TỈNH BẮC KẠN............................................................................................................21
1. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ...............................................21
2. MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN THÔNG TIN SỐ..................................................26
1. H...
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN
GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN NĂM 2020
CHỦ ĐẦU TƯ
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH BẮC KẠN
ĐƠN VỊ TƯ VẤN
VIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN NĂM 2020 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN NĂM 2020 - Người đăng: namhuongvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN AN TOÀN THÔNG TIN SỐ TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2012 ĐẾN NĂM 2020 9 10 282