Ktl-icon-tai-lieu

quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp

Được đăng lên bởi Cường Trinh
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 538 lần   |   Lượt tải: 4 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN : ÑIEÄN KHÍ HOAÙ _ CUNG CAÁP ÑIEÄN

Ñeà Taøi :

QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO
MAÙY BIEÁN AÙP

Giaùo vieân höôùng daãn : TRAÀN MINH CHAÙNH
Sinh vieân thöïc hieän : NGUYEÃN ÑÌNH HUY
Maõ soá sinh vieân
: 97202306

Tp - Hoà Chí Minh
Thaùng 12 - 2000

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THAÄT

COÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
ÑOÄC LAÄP – TÖÏ DO – HAÏNH PHUÙC





KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN : ÑIEÄN KHÍ HOAÙ – CUNG CAÁP ÑIEÄN
NHIEÄM VUÏ LUAÄN AÙN TOÁT NGHIEÄP

Hoï vaø teân sinh vieân : Nguyeãn Ñình Huy
Lôùp
: 97 ÑKC
Khoùa hoïc
: 1997 – 2001
Nghaønh
: Ñieän Khí Hoùa Cung Caáp Ñieän

Ñeà Taøi : QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO VAØ THÖÛ NGHIEÄM
MAÙY BIEÁN AÙP

Noäi dung :
 LÔØI MÔÛ ÑAÀU
 PHAÀN A : QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY BIEÁN AÙP
Chöông I : Coâng Ngheä Cheá Taïo Maïch Töø
I.
Nhieäm Vuï Cuûa Maïch Töø Trong Maùy Bieán Aùp
II.
Giôùi Thieäu Veà Vaät Lieäu Cheá Taïo Maïch Töø
III. Coâng Ngheä Cheá Taïo Maïch Töø
Chöông II : Coâng Ngheä Cheá Taïo Daây Quaán
I.
Giôùi Thieäu Veà Vaät Lieäu Caùch Ñieän Vaø Daãn Ñieän
II.
Thieát Bò Duøng Ñeå Quaán Daây
III. Caùc Kieåu Quaán Daây
Chöông III : Coâng Ngheä Cheá Taïo Voû Thuøng
I.
Nhieäm Vuï Cuûa Voû Thuøng Ñoái Vôùi Maùy Bieán Aùp

II.
Daây Chuyeàn Saûn Xuaát Voû Thuøng Maùy Bieán Aùp
Chöông IV : Laép Raép Maùy Bieán Aùp
I.
Laép Raép Böôùc 1
II.
Laép Raép Böôùc 2
 Phaàn B : Qui Trình Thöû Nghieäm Maùy Bieán AÙp
I.
Môû Ñaàu
II.
Caùc Tieát Muïc Thöû
 Keát Luaän
Giaùo Vieân Höôùng Daãn :
Thaày Traàn Minh Chaùnh

Nhaän xeùt giaùo vieân höôùng daãn

Nhaän xeùt giaùo vieân phaûn bieän

LÔØI CAÛM ÔN
Em xin chaân thaønh caûm ôn Thaày Coâ cuûa Tröôøng Ñaïi Hoïc Sö
Phaïm Kyõ Thuaät ñaõ nhieät tình giaûng daïy em trong suoát thôøi gian
hoïc taïi tröôøng . Ñaët bieät laø Thaày Coâ thuoäc Khoa Ñieän cung caáp cho
em nhöõng kieán thöùc khoâng chæ caàn trong coâng vieäc chuyeân moân maø
coøn laø baøi hoïc thieát thöïc hình thaønh nhaân caùch moät con ngöôøi .

Em xin ñaëc bieät caûm ôn Thaày Traàn Minh Chaùnh ñaõ taän tình giuùp
ñôõ em trong quaù trình thöïc hieän luaän aùn toát nghieäp . Nhôø söï giuùp
ñôõ cuûa Thaày maø em coù theå thöïc hieän toát vaø hoaøn thaønh luaän aùn toát
nghieäp naøy ñuùng thôøi gian qui ñònh .

MUÏC LUÏC

 LÔØI MÔÛ ÑAÀU
 PHAÀN A : QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO MAÙY BIEÁN AÙP
Chöông I : Coâng Ngheä Cheá Taïo Maï...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
KHOA ÑIEÄN
BOÄ MOÂN : ÑIEÄN KHÍ HOAÙ _ CUNG CAÁP ÑIEÄN
Ñeà Taøi :
QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ CHEÁ TAÏO
MAÙY BIEÁN AÙP
Giaùo vieân höôùng daãn : TRAÀN MINH CHAÙNH
Sinh vieân thöïc hieän : NGUYEÃN ÑÌNH HUY
Maõ soá sinh vieân : 97202306
Tp - Hoà Chí Minh
Thaùng 12 - 2000
quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp - Người đăng: Cường Trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
quy trình công nghệ chế tạo máy biến áp 9 10 453