Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm FAMIS_CADDB và áp dụng thực tế khu vực trường đại học Mỏ Địa Chất

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trêng §¹i Häc Má §Þa ChÊt §å ¸n tèt nghiÖp
T¹ Huy Cêng
Cao §¼ng A_K49
Lêi më ®Çu
Tr¸i ®Êt l©u vÉn cßn mét ®iÒu Èn ®èi víi con ngêi, do ®ã viÖc
nghiªn cøu vµ t×m hiÓu Tr¸i ®Êt ®· ®îc tiÕn hµnh rÊt sím cïng víi xuÊt
hiÖn cña c¸c ngµnh khoa häc Tr¸i ®Êt nh Tr¾c ®Þa, §Þa chÊt, Má…c¸c ngµnh
khoa häc nµy liªn mËt thiÕt víi nhau mçi khoa häc ®Òu trÊt
quan träng.
Tr¾c ®Þa mét trong nh÷ng ngµnh khoa häc tr¸i ®Êt, chñ yÕu nghiªn
cøu h×nh d¹ng, kÝch thíc mÆt cña Tr¸i ®Êt. §ã c¸c c«ng t¸c nh ®o
®¹c mÆt ®Êt, tÝnh to¸n lý liÖu nh»m ®a ra ®îc h×nh d¹ng kÝch thíc
thùc cña Tr¸i ®Êt. NhiÖm quan träng nhÊt cña ngµnh Tr¾c ®Þa ®ã biÓu diÔn
mÆt Tr¸i ®Êt lªn b¶n ®å c¸c lo¹i víi kh¸c nhau nh»m phôc cho c¸c
ngµnh nh : X©y dùng c«ng tr×nh, qu¶n ®Êt ®ai c¸c yªu cÇu thuËt kh¸c.
ThiÕu b¶n ®å chóng ta kh«ng thÓ ®îc c¸i nh×n tæng thÓ ®Ó x©y dùng thµnh
phè, ®êng x¸, ®ª ®Ëp, thèng tíi tiªu, kh«ng thÓ quy ho¹ch ®îc ph¸t
triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt níc.
Cïng víi ph¸t triÓn cña khoa häc thuËt, Tr¾c ®Þa ngµy nay ®·
nh÷ng c«ng nghÖ ®o ®¹c rÊt hiÖn ®¹i víi c¸c lo¹i m¸y mãc cho ®é chÝnh x¸c cao
kh¶ n¨ng tù ®éng hthu thËp liÖu vµ sö kÕt qu¶ sau ®o ®¹c, t¹o ®iÒu
kiÖn thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c thµnh lËp b¶n ®å. §Æc biÖt viÖc øng dông hÖ
thèng ®Þnh toµn cÇu GPS, thèng th«ng tin ®Þa GIS c¸c phÇn mÒm
Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm FAMIS_CADDB và áp dụng thực tế khu vực trường đại học Mỏ Địa Chất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm FAMIS_CADDB và áp dụng thực tế khu vực trường đại học Mỏ Địa Chất - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Quy trình công nghệ thành lập bản đồ địa chính bằng phần mềm FAMIS_CADDB và áp dụng thực tế khu vực trường đại học Mỏ Địa Chất 9 10 101