Ktl-icon-tai-lieu

Quy trình nghiệm thu

Được đăng lên bởi Thinh Nguyen
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1894 lần   |   Lượt tải: 1 lần
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ QL1
LIÊN DANH TƯ VẤN GIÁM SÁT APAVE - DOHWA - TEDI SOUTH
VP Chính: Tầng 3, Số 196 Trần Hưng Đạo, P.3, TP. Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
Tel.: 057-381-4985 ; 057-381-4986 ; 057-381-4987 ; Fax: 057.381.4987

QUY TRÌNH CÁC BƯỚC NGHIỆM THU
TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG
(Ban hành lần 2)

DỰ ÁN

:

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẦM ĐƯỜNG BỘ QUA ĐÈO CẢ

ĐỊA ĐIỂM

:

QUỐC LỘ 1A - TỈNH PHÚ YÊN & KHÁNH HÒA

CHỦ ĐẦU TƯ

:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐÈO CẢ

CHỦ ĐẦU TƯ

TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN

TƯ VẤN GIÁM SÁT

NHÀ THẦU THI CÔNG

Tuy Hòa, Phú Yên, tháng 12/2013

Mã số:

TVGS A-D-T/ 04

Ngày ban hành :

19/12/2013

Lần ban hành : 02

Trang : 1 / 50

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU
Thông tin tài liệu
©

Thông tin

Mã số tài liệu

TVGS A-D-T/04

Người quản lý tài liệu
Ngày phát hành

19/12/2013

Ngày lưu sau cùng

19/12/2013

Tên File

Quy trình các bước nghiệm thu

Lịch sử tài liệu
Lần phát hành

Ngày phát hành

Số trang và những thay đổi

[1]

01/11/2013

38 trang

[2]

19/12/2013

50 trang

Phê duyệt tài liệu
Trách nhiệm

Biên soạn

Soát xét

Phê duyệt

Họ và tên

Lê Quang Tản

Đỗ Tấn Hoan

Mai Triệu Quang

Chức vụ

QA/QC

ĐỒNG GĐ DỰ ÁN

TƯ VẤN TRƯỞNG

Chữ ký

Mã số:

TVGS A-D-T/ 04

Ngày ban hành :

19/12/2013

Lần ban hành : 02

Trang : 2 / 50

MỤC LỤC
TT

NỘI DUNG

Trang

A

NỘI DUNG QUY TRÌNH CÁC BƯỚC NGHIỆM THU

4

I

CƠ SỞ THIẾT LẬP QUY TRÌNH NGHIỆM THU

4

II

MỤC TIÊU/ CƠ SỞ CỦA CÔNG TÁC NGHIỆM THU

4

III

ĐIỀU KIỆN ĐỂ SẢN PHẨM THI CÔNG ĐƯỢC NGHIỆM THU

5

IV

QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC BƯỚC NGHIỆM THU

6

Nghiệm thu vật liệu, sản phẩm chế tạo sẵn/đúc sẵn, thiết bị trước khi sử dụng

7

IV.1

vào công trình

Mã số:

IV.2

Nghiệm thu công việc xây dựng

8

IV.3

Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng

10

IV.4

Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng
để đưa vào sử dụng.

13

B

CÁC PHỤ LỤC KÈM THEO

16

B1

PHỤ LỤC 1 - SƠ ĐỒ CÁC BƯỚC NGHIỆM THU

16

B2

PHỤ LỤC 2- DANH MỤC BIỂU MẪU KIỂM TRA/NGHIỆM THU CÔNG
TRÌNH

21

TVGS A-D-T/ 04

Ngày ban hành :

19/12/2013

Lần ban hành : 02

Trang : 3 / 50

A. NỘI DUNG QUY TRÌNH CÁC BƯỚC NGHIỆM THU
I. CƠ SỞ THIẾT LẬP QUY TRÌNH NGHIỆM THU:
Quy trình này được thiết lập dựa trên các cơ sở dưới đây:
- Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý
chất lượng công trình xây dựng;
- Quyết định số 1070/QĐ-BGTVT, ngày 23/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận
tải, ban hành quy định về kiểm tra, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình xây
d...
Mã s: TVGS A-D-T/ 04 Ngày ban hành : 19/12/2013 Ln ban hành : 02 Trang : 1 / 50
QUY TRÌNH CÁC BƯỚC NGHIM THU
TRONG GIAI ĐON XÂY DNG
(Ban hành ln 2)
D ÁN : ĐẦU TƯ XÂY DNG HM ĐƯỜNG B QUA ĐÈO C
ĐỊA ĐIM : QUC L 1A - TNH PHÚ YÊN & KHÁNHA
CH ĐẦU TƯ : CÔNG TY C PHN ĐẦU TƯ ĐÈO C
CH ĐẦU TƯ
TƯ VN QUN D ÁN
TƯ VN GIÁM SÁT NHÀ THU THI CÔNG
Tuy Hòa, Phú Yên, tháng 12/2013
D ÁN ĐẦU TƯ XÂY DNG HM ĐƯỜNG B QUA ĐÈO C QL1
LIÊN DANH TƯ VN GM SÁT APAVE - DOHWA - TEDI SOUTH
VP Chính: Tng 3, S 196 Trn Hưng Đạo, P.3, TP. Tuy Hòa, Tnh Phú Yên
Tel.: 057-381-4985 ; 057-381-4986 ; 057-381-4987 ; Fax: 057.381.4987
Quy trình nghiệm thu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Quy trình nghiệm thu - Người đăng: Thinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Quy trình nghiệm thu 9 10 331