Ktl-icon-tai-lieu

sàn giao dịch bất động sản

Được đăng lên bởi k57qle
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 395 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.

ĐẶT VẤN ĐỀ.

Khi chế độ sở hữu đất đai được xác lập, các hoạt động mua bán đ ất đai
cũng ra đời. Tuy nhiên, nói đến thị trường BĐS là nói đến m ột n ền s ản
xuất hàng hoá BĐS bao gồm: nhà cửa, công trình xây dựng, công trình kiến
trúc và các tài sản khác gắn liền với đất. Các hàng hoá BĐS đ ược đem ra
mua bán, trao đổi thể hiện thông qua hình thức tiền – hàng, tới một m ức
độ phát triển nhất định thì TT BĐS cũng đã hoàn thiện và phát triển. Và
khi thị trường BDS phát triển làm cho nền sản xuất hàng hóa BĐS cũng
phát triển theo và chuyên môn hoá hơn, số lượng HH ngày càng nhi ều.
Tuy nhiên loại hàng hoá BĐS lại có đặc tính là không di d ời đ ược, do đó n ơi
bán sẽ không có sự hiện diện của hàng hoá. Không nh ững vậy, TT BĐS là
TT không hoàn hảo, thiếu thông tin, do đó để người bán và người mua có
nhu cầu gặp gỡ nhau, người ta phải tổ chức ra chợ. Ch ợ này khác v ới ch ợ
thông thường, ở đó không bày bán sản phẩm mà là trưng bày thông tin đ ể
người bán và người mua tham khảo. Nhờ điểm khác biệt này nên người ta
đã đặt cho nó cái tên là "sàn giao dịch bất động sản".
Có thể nhận thấy hoạt động kinh doanh BĐS thông qua sàn có ý nghĩa to
lớn đối với các nhà đầu tư, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới quy ền lợi c ủa
của người tiêu dùng. Vậy hoạt động của sàn giao dịch BĐS trong th ời gian
qua như thế nào? Hiệu quả ra sao? Để trả lời hết cho những câu hỏi đó thì
em xin trình bày đề tài “thực trạng hoạt động của sàn giao dịch bất
động sản ở Việt Nam” .

Giải quyết vấn đề
Khái niệm sàn giao dịch bất động sản.
Theo khoản 5 Điều 4 Luật KD BĐS 2006 thì: “Sàn giao dịch BĐS là n ơi
diễn ra các hoạt động giao dịch BĐS và cung cấp các dịch vụ về BĐS”.
Cơ quan quản lí nhà nước cho rằng, tổ chức sàn BĐS sẽ giúp cho nhà nước
quản lý được các giao dịch, hạn chế thất thu thuế do việc chuy ển nh ượng,
mua bán ngầm bên ngoài và góp phần bình ổn thị trường bất đ ộng sản.
Bên cạnh đó, khi giao dịch qua sàn giá cả được công khai, thông tin đ ầy đ ủ
sẽ tránh được rủi ro và thiệt hại cho các bên...
2. Mục đích của sàn giao dịch bất động sản
Mục đích của sàn giao dịch bất động sản là đưa tất cả các hoạt đ ộng giao
dịch bất động sản lên sàn để có thể thu thập được thông tin về th ị
trường bất động sản, để các chủ thể: nhà nước, doanh nghiệp, người
mua tham khảo và có những quyết định đúng đắn. Điều này có nghĩa là
khi các giao dịch bất động sản được đưa lên sàn thì hệ th ống thông tin
được sàng lọc để từ đó có một thị trường bất động sản minh bạch và
công khai.
II.
1.

3. Chức năng và va...
I. Đ T V N Đ .
Khi ch đ s h u đ t đai đ c xác l p, các ho t đ ng mua bán đ t đai ế ượ
cũng ra đ i. Tuy nhiên, nói đ n th tr ng BĐS là nói đ n m t n n s n ế ườ ế
xu t hàng hoá BĐS bao g m: nhà c a, công trình xây d ng, công trình ki n ế
trúc và các tài s n khác g n li n v i đ t. Các hàng hoá BĐS đ c đem ra ượ
mua bán, trao đ i th hi n thông qua hình th c ti n – hàng, t i m t m c
đ phát tri n nh t đ nh thì TT BĐS cũng đã hoàn thi n và phát tri n. Và
khi th tr ng BDS phát tri n làm cho n n s n xu t hàng hóa BĐS cũng ườ
phát tri n theo và chuyên môn hoá h n, s l ng HH ngày càng nhi u. ơ ượ
Tuy nhiên lo i hàng hoá BĐS l i có đ c tính là không di d i đ c, do đó n i ượ ơ
bán sẽ không có s hi n di n c a hàng hoá. Không nh ng v y, TT BĐS là
TT không hoàn h o, thi u thông tin, do đó đ ng i bán và ng i mua có ế ư ườ
nhu c u g p g nhau, ng i ta ph i t ch c ra ch . Ch y khác v i ch ườ
thông th ng, đó không bày bán s n ph m mà là tr ng bày thông tin đ ườ ư
ng i bán và ng i mua tham kh o. Nh đi m khác bi t này nên ng i ta ườ ườ ườ
đã đ t cho nó cái tên là "sàn giao d ch b t đ ng s n".
Có th nh n th y ho t đ ng kinh doanh BĐS thông qua sàn có ý nghĩa to
l n đ i v i các nhà đ u t , và nó nh h ng tr c ti p t i quy n l i c a ư ưở ế
c a ng i tiêu dùng. V y ho t đ ng c a sàn giao d ch BĐS trong th i gian ườ
qua nh th nào? Hi u qu ra sao? Đ tr l i h t cho nh ng câu h i đó thìư ế ế
em xin trình bày đ tài “th c tr ng ho t đ ng c a sàn giao d ch b t
đ ng s n Vi t Nam .
sàn giao dịch bất động sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sàn giao dịch bất động sản - Người đăng: k57qle
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
sàn giao dịch bất động sản 9 10 90