Ktl-icon-tai-lieu

Sản xuất bánh cracker phô mai

Được đăng lên bởi Ngọc Hải Lê
Số trang: 65 trang   |   Lượt xem: 588 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MUÏC LUÏC
PHAÀN I: NGUYEÂN LIEÄU ............................................................................................................ 2
PHAÀN I: NGUYEÂN LIEÄU ............................................................................................................ 2
1.1.Nguyeân lieäu chính: .............................................................................................................................................. 3
1.1.1.BOÄT MÌ ........................................................................................................................................................ 3
1.2.Nguyeân lieäu phuï .................................................................................................................................................. 8
1.2.1.Nöôùc ............................................................................................................................................................. 8
1.2.2.Chaát taïo ngoït ................................................................................................................................................ 9
1.2.3.Boät söõa gaày ................................................................................................................................................. 10
1.2.4.Boät phoâmai ................................................................................................................................................. 11
1.2.5.Chaát beùo ..................................................................................................................................................... 12
1.2.6.Muoái ........................................................................................................................................................... 14
1.2.7.Naám men .................................................................................................................................................... 14
1.2.8.Caùc nguyeân lieäu khaùc ................................................................................................................................ 15
1.3.Phuï gia ................................................................................................................................................................15
1.3.1.Boät noåi ........................................................................................................................................................ 15
1.3.2.Chaát ...
MUÏC LUÏC
PHAÀN I: NGUYEÂN LIEÄU ............................................................................................................ 2
PHAÀN I: NGUYEÂN LIEÄU ............................................................................................................ 2
1.1.Nguyeân lieäu chính: .............................................................................................................................................. 3
1.1.1.BOÄT MÌ ........................................................................................................................................................ 3
1.2.Nguyeân lieäu phuï .................................................................................................................................................. 8
1.2.1.Nöôùc ............................................................................................................................................................. 8
1.2.2.Chaát taïo ngoït ................................................................................................................................................ 9
1.2.3.Boät söõa gaày ................................................................................................................................................. 10
1.2.4.Boät phoâmai ................................................................................................................................................. 11
1.2.5.Chaát beùo ..................................................................................................................................................... 12
1.2.6.Muoái ........................................................................................................................................................... 14
1.2.7.Naám men .................................................................................................................................................... 14
1.2.8.Caùc nguyeân lieäu khaùc ................................................................................................................................ 15
1.3.Phuï gia ................................................................................................................................................................15
1.3.1.Boät noåi ........................................................................................................................................................ 15
1.3.2.Chaát taïo maøu .............................................................................................................................................. 16
1.3.3.Chaát taïo muøi ............................................................................................................................................... 16
1.3.4.Chaát nhuõ hoùa .............................................................................................................................................. 16
1.3.5.Chaát choáng oxy hoùa .................................................................................................................................... 17
1.3.6.Chaát baûo quaûn (khaùng vi sinh vaät) .............................................................................................................. 17
PHAÀN II: QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ ..................................................................................... 19
PHAÀN III: GIAÛI THÍCH QUY TRÌNH .................................................................................... 20
3.1.Quaù trình saøng ...................................................................................................................................................20
3.3.Quaù trình nhaøo troän ..........................................................................................................................................23
3.4.Quaù trình uû .........................................................................................................................................................33
3.5.Caùn, xeáp lôùp, ñònh hình .....................................................................................................................................37
3.6.Nöôùng .................................................................................................................................................................44
3.7.Phun daàu.............................................................................................................................................................55
3.8.Laøm nguoäi ..........................................................................................................................................................56
3.9.Phun muøi ............................................................................................................................................................57
3.10. Xeáp baùnh .........................................................................................................................................................58
3.11. Bao goùi .............................................................................................................................................................59
PHAÀN 4: CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG SAÛN PHAÅM .................................................................. 61
Sản xuất bánh cracker phô mai - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sản xuất bánh cracker phô mai - Người đăng: Ngọc Hải Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
65 Vietnamese
Sản xuất bánh cracker phô mai 9 10 421