Ktl-icon-tai-lieu

sản xuất bột sữa dừa bằng phương pháp vi bao

Được đăng lên bởi Ku Tám Huỳnh
Số trang: 67 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1.1

MÔÛ ÑAÀU

Vieät Nam laø moät quoác gia coù nguoàn nguyeân lieäu döøa phong phuù vôùi chaát löôïng
raát toát. Tuy coù ñieåm maïnh veà nguyeân lieäu nhöng soá löôïng caùc saûn phaåm cheá bieán
coâng nghieäp töø döøa hieän nay vaãn coøn ít vaø chöa phong phuù veà maët chuûng loaïi.
Nöôùc döøa vaø nöôùc coát döøa laø nhöõng thaønh phaàn giaøu dinh döôõng nhaát töø traùi döøa.
Ñaëc bieät, nöôùc coát döøa ñöôïc xem laø nguyeân lieäu khoâng theå thieáu trong quaù trình
cheá bieán nhieàu loaïi moùn aên truyeàn thoáng ôû caùc nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ.
Tuy nhieân, ñaây laø moät nguyeân lieäu giaøu beùo vaø raát deã bò hö hoûng do vi sinh vaät neân
quaù trình söû duïng vaø baûo quaûn gaëp nhieàu khoù khaên. Do ñoù, yeâu caàu caáp thieát ñaët ra
laø caàn phaûi cheá bieán nguoàn nguyeân lieäu giaøu dinh döôõng naøy ñeå giöõ ñöôïc chaát
löôïng vaø keùo daøi thôøi gian söû duïng.
Moät trong nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû ñeå giaûi quyeát vaán ñeà treân laø söû duïng kó thuaät
vi bao chaát beùo trong nöôùc coát döøa baèng phöông phaùp saáy phun ñeå saûn xuaát boät söõa
döøa. Kó thuaät naøy taïo ra saûn phaåm coù chaát löôïng cao vaø oån ñònh, thôøi gian baûo quaûn
keùo daøi do saûn phaåm coù ñoä aåm thaáp.
Kó thuaät vi bao coù lòch söû phaùt trieån hôn 50 naêm vaø hieän nay ñöôïc öùng duïng roäng
raõi trong nhieàu lónh vöïc saûn xuaát nhö thöïc phaåm, döôïc phaåm vaø myõ phaåm. Vôùi kó
thuaät vi bao, chuùng ta coù theå giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà nhö baûo veä chaát höông,
chaát dinh döôõng hay chaát maãn caûm vôùi nhieät ñoä trong saûn phaåm.
Boät söõa döøa hoøa tan khoâng phaûi laø moät saûn phaåm môùi treân thò tröôøng theá giôùi, noù
ñaõ ñöôïc saûn xuaát nhieàu ôû caùc quoác gia coù dieän tích troàng döøa lôùn nhö Philippines,
Malaysia, Indonesia vaø Sri Lanka. Tuy nhieân cho ñeán nay, caùc keát quaû nghieân cöùu
cho thaáy chaát löôïng cuûa saûn phaåm saûn xuaát baèng phöông phaùp naøy vaãn chöa thaät
toát. Ta caàn haïn cheá hieän töôïng oxy hoùa chaát beùo cuûa boät söõa döøa trong quaù trình
saáy cuõng nhö trong quaù trình baûo quaûn saûn phaåm.
Töø caùc nguyeân nhaân keå treân, chuùng toâi xaùc ñònh muïc tieâu cuûa nghieân cöùu naøy laø
caûi thieän chaát löôïng boät söõa döøa hoøa tan, thoâng qua vieäc toái öu hoùa moät soá thoâng soá
cuûa quaù trình vi bao chaát beùo baèng phöông phaùp saáy phun.

1

1.2

TOÅNG QUAN TAØI LIEÄU

1.3 Khaùi quaùt veà döøa [2, 6, 9]
Caây döøa coù teân khoa hoïc laø Cocos nucifera L, thuoäc ngaønh Hieån hoa bí töû,
...
1.1 MÔÛ ÑAÀU
Vieät Nam laø moät quoác gia coù nguoàn nguyeân lieäu döøa phong phuù vôùi chaát löôïng
raát toát. Tuy coù ñieåm maïnh veà nguyeân lieäu nhöng soá löôïng caùc saûn phaåm cheá bieán
coâng nghieäp töø döøa hieän nay vaãn coøn ít vaø chöa phong phuù veà maët chuûng loaïi.
Nöôùc döøa vaø nöôùc coát döøa laø nhöõng thaønh phaàn giaøu dinh döôõng nhaát töø traùi döøa.
Ñaëc bieät, nöôùc coát döøa ñöôïc xem laø nguyeân lieäu khoâng theå thieáu trong quaù trình
cheá bieán nhieàu loaïi moùn aên truyeàn thoáng ôû caùc nöôùc trong khu vöïc Ñoâng Nam AÙ.
Tuy nhieân, ñaây laø moät nguyeân lieäu giaøu beùo vaø raát deã bò hö hoûng do vi sinh vaät neân
quaù trình söû duïng vaø baûo quaûn gaëp nhieàu khoù khaên. Do ñoù, yeâu caàu caáp thieát ñaët ra
laø caàn phaûi cheá bieán nguoàn nguyeân lieäu giaøu dinh döôõng naøy ñeå giöõ ñöôïc chaát
löôïng vaø keùo daøi thôøi gian söû duïng.
Moät trong nhöõng giaûi phaùp hieäu quaû ñeå giaûi quyeát vaán ñeà treân laø söû duïng kó thuaät
vi bao chaát beùo trong nöôùc coát döøa baèng phöông phaùp saáy phun ñeå saûn xuaát boät söõa
döøa. Kó thuaät naøy taïo ra saûn phaåm coù chaát ôïng cao vaø oån ñònh, thôøi gian baûo quaûn
keùo daøi do saûn phaåm coù ñoä aåm thaáp.
thuaät vi bao coù lòch söû phaùt trieån hôn 50 naêm vaø hieän nay ñöôïc öùng duïng roäng
raõi trong nhieàu lónh vöïc saûn xuaát nhö thöïc phaåm, döôïc phaåm vaø myõ phaåm. Vôùi
thuaät vi bao, chuùng ta coù th giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà nhö baûo veä chaát höông,
chaát dinh döôõng hay chaát maãn caûm vôùi nhieät ñoä trong saûn phaåm.
Boät söõa döøa hoøa tan khoâng phaûi laø moät saûn phaåm môùi treân thò tröôøng theá giôùi, noù
ñaõ ñöôïc saûn xuaát nhieàu ôû caùc quoác gia coù dieän tích troàng döøa lôùn nhö Philippines,
Malaysia, Indonesia vaø Sri Lanka. Tuy nhieân cho ñeán nay, caùc keát quaû nghieân cöùu
cho thaáy chaát löôïng cuûa saûn phaåm saûn xuaát baèng phöông phaùp naøy vaãn chöa thaät
toát. Ta caàn haïn cheá hieän töôïng oxy hoùa chaát beùo cuûa boät söõa döøa trong quaù trình
saáy cuõng nhö trong quaù trình baûo quaûn saûn phaåm.
Töø caùc nguyeân nhaân keå treân, chuùng toâi xaùc ñònh muïc tieâu cuûa nghieân cöùu naøy laø
caûi thieän chaát löôïng boät söõa döøa hoøa tan, thoâng qua vieäc toái öu hoùa moät soá thoâng soá
cuûa quaù trình vi bao chaát beùo baèng phöông phaùp saáy phun.
1
sản xuất bột sữa dừa bằng phương pháp vi bao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sản xuất bột sữa dừa bằng phương pháp vi bao - Người đăng: Ku Tám Huỳnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
67 Vietnamese
sản xuất bột sữa dừa bằng phương pháp vi bao 9 10 679