Ktl-icon-tai-lieu

Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4

Được đăng lên bởi nguyen thanh huyen
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 716 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®«ng anh
TR¦êNG tiÓu häc Tiªn d¬ng

S¸ng kiÕn kinh nghiÖm

Đề tài

MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRONG CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn
Ngµy sinh: 20 - 12- 1973
Gi¸o viªn c¬ b¶n.

Tiên Dương, tháng 3 năm 2012

MỤC LỤC
Trang
PhÇn I: MỞ ĐẦU ………………………………………………………………… 3
1/ Lí do chọn đề tài …………………………………………….............................

4

2/ Mục đích nghiên cứu ………………………………………..............................

4

3/ Nhiệm vụ nghiên cứu………………..…………………………………............

4

4/ Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………............

4

PhÇn II: NỘI DUNG …………………………………………………………..…... 5
Chương I: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn của việc áp dụng phương pháp
dạy học tích cực trong môn Toán…............................................……….................... 6
1. Cơ sở lí luận của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy
học

............................................................................................................................. 6

1.1. Tính tích cực
1.2. Tính tích cực học tập
1.2.1. Biểu hiện của tính tích cực học tập
1.2.2. Những nhân tố ảnh
thức.................................11

hưởng

đến

tính

tích

cực

nhận

1.2.3. Các biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức của học
sinh......................12
2. Cơ sở thực tiễn của việc áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong nhà
trường.............................................................................................................................. 13
Chương II. Một số biện pháp tổ chức dạy học tích cực trong môn Toán lớp 2
1. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực khi hình thành kiến thức mới...............14

2. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực khi tổ chức các hoạt động luyện
tập thực hành................................................................................................................
3. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực khi giao bài tập cho học sinh
4. Áp dụng phương pháp dạy học tích cực trong kiểm tra, đánh giá

PhÇn III: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ …………………………………………….30

Phần I. MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Do yêu cầu của việc đổi mới hiện nay là: đổi mới phương pháp dạy học ở tất
cả các cấp học, bậc học… áp dụng những phương pháp dạy học hiện đại để bồi
dưỡng cho học sinh kĩ năng tư duy, năng lực giải quyết vấn đề. Điều này đã
được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước khẳng định bởi những lợi ích mà
nó mang lại.
Luật Giáo dục, điều 24.2, đã ghi “phương pháp giáo dục phổ thông p...
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ®«ng anh
TR¦êNG tiÓu häc Tiªn d¬ng
S¸ng kiÕn kinh nghiÖm


 !"#$%
Ngêi thùc hiÖn: NguyÔn ThÞ Thanh HuyÒn
Ngµy sinh: 20 - 12- 1973
Gi¸o viªn c¬ b¶n.
Tiên Dương, tháng 3 năm 2012
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 - Người đăng: nguyen thanh huyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Sáng kiến kinh nghiệm lớp 4 9 10 544