Ktl-icon-tai-lieu

sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngữ âm qua trò chơi dân gian

Được đăng lên bởi haiyen2011y-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 2742 lần   |   Lượt tải: 2 lần
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN ĐỂ GIÁO DỤC CHUẨN MỰC
NGỮ ÂM CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ
PHẦN MỞ ĐẦU

I. Lý do chọn đề tài.
1. Về lý luận
Ngôn ngữ chính là một trong những phương tiện thúc đẩy trẻ trở thành một
thành viên của xã hội loài người. Ngôn ngữ là một công cụ hữu hiệu để trẻ có thể
bày tỏ những nguyện vọng của mình từ khi còn rất nhỏ để người lớn có thể chăm
sóc, điều khiển, giáo dục trẻ. Đồng thời ngôn ngữ còn là một điều kiện quan
trọng để trẻ tham gia vào mọi hoạt động và trong hoạt động hình thành nhân cách
trẻ.
Ngôn ngữ là một công cụ để phát triển tư duy, nhận thức. Quá trình trưởng
thành của trẻ bên cạnh thể chất là trí tuệ. Công cụ để phát triển tư duy, trí tuệ
chính là ngôn ngữ.Ngôn ngữ chính là hiện thực của tư duy. Tư duy và ngôn ngữ
có mối quan hệ mật thiết với nhau, nếu không có ngôn ngữ thì quá trình tư duy
của con người không diễn ra được. Ngôn ngữ là công cụ để trẻ học tập vui chơi,
ngôn ngữ cần cho tất cả các hoạt động và ngược lại hoạt động tạo cơ hội cho
ngôn ngữ trẻ phát triển.
Ngôn ngữ là phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện. Sự phát triển của
trẻ bao gồm cả sự phát triển về đạo đức, chuẩn mực hành vi văn hoá. Điều gì tốt,
điều gì xấu cần phải ứng xử giao tiếp như thế nào cho phù hợp…Không chỉ là sự
bắt chước máy móc. Điều này giúp trẻ có điều kiện học hỏi những gì tốt đẹp xung
quanh.
2. Về thực tiễn
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết.
Đối với trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo bé, mặt âm thanh của lời nói đã nhanh chóng
phát triển: Trẻ lĩnh hội được và phát âm đúng nhiều âm vị; phát âm từ câu rõ nét
hơn. Trẻ bắt đầu biết điều chỉnh tốc độ cường độ của lời nói. Tuy nhiên, trẻ vẫn
còn mắc nhiều lỗi phát âm. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động tiếp nhận
tri thức của trẻ. Chính vì vậy, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo bé cần
được bắt đầu từ việc giáo dục chuẩn mực ngữ âm.
Trong thực tế dạy học ở trường mầm non, các giáo viên đã quan tâm đến việc
giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ nhưng công việc này chưa được tiến hành
thường xuyên, có hệ thống và chưa khai thác triệt để các phương pháp, biện pháp
phát triển ngôn ngữ ( trong đó có việc sử dụng các trò chơi) nên hiệu quả chưa
cao.
Ở lứa tuổi mầm non, hoạt động chủ đạo là hoạt động vui chơi, trẻ học thông
qua trò chơi. Chính vì vậy, chơi luôn giữ một vai trò quan trọng trong chương
trình giáo dục trẻ mầm non. Trò chơi nói chung và trò chơi dân gian nói riêng có
vai trò quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non....
NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG CÁC TRÒ CHƠI DÂN GIAN ĐỂ GIÁO DỤC CHUẨN MỰC
NGỮ ÂM CHO TRẺ MẪU GIÁO BÉ
PHẦN MỞ ĐẦU
I. Lý do chọn đề tài.
1. Về lý luận
Ngôn ngữ chính một trong những phương tiện thúc đẩy tr trở thành một
thành viên của xã hội loài người. Ngôn ngữ là một công cụ hữu hiệu để trẻthể
bày tỏ những nguyện vọng của mình từ khi còn rất nhỏ để người lớn thể chăm
sóc, điều khiển, giáo dục trẻ. Đồng thời ngôn ngữ còn một điều kiện quan
trọng để trẻ tham gia vào mọi hoạt động và trong hoạt động hình thành nhân cách
trẻ.
Ngôn ngữ một công cụ để phát triển duy, nhận thức. Quá trình trưởng
thành của trẻ bên cạnh thể chất trí tuệ. ng cụ đ phát triển duy, trí tuệ
chính ngôn ngữ.Ngôn ngữ chính hiện thực của duy. duy ngôn ngữ
mối quan hệ mật thiết với nhau, nếu không ngôn ngữ thì quá trình duy
của con người không diễn ra được. Ngôn ngữ công cụ để trẻ học tập vui chơi,
ngôn ngữ cần cho tất cả các hoạt động ngược lại hoạt động tạo hội cho
ngôn ngữ trẻ phát triển.
Ngôn ngữ phương tiện để giáo dục trẻ một cách toàn diện. Sự phát triển của
trẻ bao gồm cả sphát triển về đạo đức, chuẩn mực hành vi văn hoá. Điều tốt,
điều xấu cần phải ứng xử giao tiếp như thế nào cho phù hợp…Không chỉ sự
bắt chước máy móc. Điều này giúp trẻ có điều kiện học hỏi những gì tốt đẹp xung
quanh.
2. Về thực tiễn
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp thiết.
Đối với trẻ lứa tuổi mẫu giáo bé, mặt âm thanh của lời nói đã nhanh chóng
phát triển: Trẻ lĩnh hội được phát âm đúng nhiều âm vị; phát âm từ câu nét
hơn. Trẻ bắt đầu biết điều chỉnh tốc đ cường độ của lời nói. Tuy nhiên, trẻ vẫn
còn mắc nhiều lỗi phát âm. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động tiếp nhận
tri thức của trẻ. Chính vậy, việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo cần
được bắt đầu từ việc giáo dục chuẩn mực ngữ âm.
Trong thực tế dạy học trường mầm non, các giáo viên đã quan tâm đến việc
giáo dục chuẩn mực ngữ âm cho trẻ nhưng công việc này chưa được tiến hành
thường xuyên, có hệ thống chưa khai thác triệt để các phương pháp, biện pháp
phát triển ngôn ngữ ( trong đó việc sử dụng các trò chơi) nên hiệu quả chưa
cao.
lứa tuổi mầm non, hoạt động chủ đạo hoạt động vui chơi, trẻ học thông
qua trò chơi. Chính vậy, chơi luôn giữ một vai trò quan trọng trong chương
trình giáo dục trẻ mầm non. Trò chơi nói chung trò chơi dân gian nói riêng
vai trò quan trọng đối với việc phát triển ngôn ngữ cho trẻ mầm non.
sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngữ âm qua trò chơi dân gian - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngữ âm qua trò chơi dân gian - Người đăng: haiyen2011y-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
sáng kiến kinh nghiệm phát triển ngữ âm qua trò chơi dân gian 9 10 358