Ktl-icon-tai-lieu

SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM

Được đăng lên bởi minhphuong_humg
Số trang: 107 trang   |   Lượt xem: 2353 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM

NGÔ ĐỨC HUYỀN NGÂN

SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính-Ngân hàng
Mã số: 60.31.12

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
GS.TS.DƯƠNG THỊ BÌNH MINH

TP. Hồ Chí Minh - 2009

GIỚI THIỆU
Luận văn đã được chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng chấm luận văn.
Những điểm mới đạt được khi nghiên cứu đề tài luận văn:
1- Hoạt động M&A là một trong những giải pháp để nâng cao năng lực
cạnh tranh trong ngành ngân hàng, Việt Nam cần nghiên cứu áp dụng. Hiện đang
xuất hiện một số điều kiện thuận lợi cho hoạt động M&A diễn ra ở Việt Nam
2- Bên cạnh những mặt tích cực cũng còn những hạn chế khi thực hiện
hoạt động M&A
3- Cần có những giải pháp vĩ mô của Nhà nước và các giải pháp vi mô từ
các ngân hàng thương mại để giúp hoạt động M&A thành công.
4- Định hướng hoạt động M&A của các ngân hàng Việt Nam, các hình
thức có thể áp dụng. Các ngân hàng cần được trang bị kiến thức về M&A, cần
chuẩn bị chu đáo, chi tiết trong từng bước của quy trình M&A để hoạt động này
mang lại hiệu quả

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này do chính tôi nghiên cứu và thực hiện. Các
số liệu và thông tin sử dụng trong luận văn đều có nguồn gốc trung thực và được
phép công bố
Thành phố Hồ Chí Minh-năm 2009

Ngô Đức Huyền Ngân

MỤC LỤC
Trang phụ bìa
Lời cam đoan
Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình
Lời mở đầu
Trang
CHƯƠNG I: LÝ LUẬN VỀ SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Khái niệm về sáp nhập và mua lại

1

1.2. Phân loại sáp nhập và mua lại

3

1.2.1.Phân loại sáp nhập

3

1.2.2.Phân loại mua lại

5

1.3. Những lợi ích của sáp nhập và mua lại ngân hàng

5

1.3.1.Lợi thế nhờ qui mô

5

1.3.2. Mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ

6

1.3.3.Giảm chi phí gia nhập thị trường

6

1.3.4. Gia tăng giá trị doanh nghiệp

7

1.3.5.Gia tăng giá trị về mặt tài chính

7

1.4. Những hạn chế của sáp nhập và mua lại ngân hàng

8

1.4.1.Quyền lợi của các cổ đông bị ảnh hưởng

8

1.4.2.Xung đột mâu thuẫn của các cổ đông lớn

9

1.4.3. Văn hóa doanh nghiệp bị ảnh hưởng

9

1.4.4.Xu hướng chuyển dịch nguồn nhân sự
1.5.Các phương thức thực hiện sáp nhập và mua lại ngân hàng

10
10

1.5.1. Thương lượng tự nguyện

11

1.5.2. Thu gom cổ phiếu trên thị trường chứng khoán

11

1.5.3. Chào thầu

11

1.5.4. Mua tài sản

12

1.5.5. Lôi kéo cổ đông bất mãn

13

1.6. Sáp nhập và mua lại các ngân hàng trên thế giới và các bài học kinh
nghiệm cho ...
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ TP. HCM
NGÔ ĐỨC HUYN NGÂN
SÁP NHP VÀ MUA LI
NGÂN HÀNG THƯƠNG MI TI VIT NAM
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính-Ngân hàng
Mã s: 60.31.12
LUN VĂN THC SĨ KINH T
NGƯỜI HƯỚNG DN KHOA HC:
GS.TS.DƯƠNG TH BÌNH MINH
TP. H Chí Minh - 2009
SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM - Người đăng: minhphuong_humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
107 Vietnamese
SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM 9 10 600