Ktl-icon-tai-lieu

sấy thức ăn cho cá

Được đăng lên bởi Trần Văn Thân
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 705 lần   |   Lượt tải: 1 lần
..................
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO COÂNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC BAÙCH KHOA Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Thaønh phoá Hoà Chí Minh
Khoa : Coâng Ngheä Hoaù hoïc
Boä moân : Maùy & Thieát bò
ÑOÀ AÙN
MOÂN HOÏC : QUAÙ TRÌNH & THIEÁT BÒ MAÕ SOÁ : 605040
Hoï vaø teân sinh vieân :Ñinh Thò Traø Mi MSSV : 60301636
Lôùp : HC03TP2
Ngaønh : Coâng ngheä Thöïc phaåm
1. Ñaàu ñeà ñoà aùn : thieát keá heä thoáng saáy thöùc aên cho caù
2. Nhieäm vuï (noäi dung yeâu caàu vaø soá lieäu ban ñaàu) :
1. Naêng suaát : 2500kg/h
2. ñoä aåm ñaàu : 35% khoái löôïng
3. ñoä aåm cuoái :13% khoái löôïng
4. Thoâng soá khaùc : töï choïn.
3. Noäi dung caùc phaàn thuyeát minh vaø tính toaùn :
1. toång quan
2. thuyeát minh quy trình coâng ngheä
3. Tính toaùn caân baèng vaät chaát vaø naêng löôïng
4. tính toaùn vaø thieát keá thieát bò chính
5. tính toaùn thieát bò phuï
6. tính toaùn sô boä giaù thaønh chi tieát vaø thieát bò
7. keát luaän.
4. Caùc baûn veõ vaø ñoà thò
. Baûn veõ chi tieát thieát bò chính : 1 baûn A1
5. Ngaøy giao ñoà aùn : 08 / 02 / 2006
6. Ngaøy hoaøn thaønh ñoà aùn : 17 / 06 / 2006
7. Ngaøy baûo veä vaø chaám ñoà aùn : 26 / 06 / 2006
Ngaøy 7 thaùng 2 naêm 2006
CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân)
sấy thức ăn cho cá - Trang 2
sấy thức ăn cho cá - Người đăng: Trần Văn Thân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
sấy thức ăn cho cá 9 10 988