Ktl-icon-tai-lieu

sấy thùng quay cà phê

Được đăng lên bởi mackemoithu
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Đồ án Quá trình thiết bị

GVHD: TS. Lê Đức Trung

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .........................................................................................................................3
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU, CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ...............4
1.1. Nguyên liệu ........................................................................................................4
1.1.1.

Nguyên liệu chính – Cà phê.....................................................................4

1.1.2.

Nguyên liệu phụ .......................................................................................7

1.2. Quy trình công nghệ sản xuất cà phê hòa tan ....................................................8
1.2.1.

Quy trình công nghệ ................................................................................8

1.2.2. Thuyết minh quy trình ...................................................................................8
1.3. Tổng quan về công nghệ sấy phun ...................................................................10
1.3.1.

Giới thiệu công nghệ sấy phun ..............................................................10

1.3.2.

Cấu tạo thiết bị sấy phun .......................................................................11

1.3.3.

Nguyên lý hoạt động ..............................................................................14

1.4. Tổng quan về tác nhân sấy .................................................................................15
1.4.1. Không khí ẩm ..............................................................................................15
1.4.2. Khói lò ........................................................................................................15
1.4.3. Hơi quá nhiệt ...............................................................................................15
1.5. Tổng quan về chất tải nhiệt ................................................................................15
1.5.1. Hơi nước ......................................................................................................15
1.5.2. Nước nóng ...................................................................................................16
1.5.3. Chất lỏng hữu cơ .........................................................................................16
1.5.4. Khói lò .........................................................................................................16
1.5.5. Điện ...............................................................
Đồ án Quá trình thiết b GVHD: TS. Lê Đức Trung
SVTH: Nguy
n Thanh Tun Trang 1
MC LC
M ĐẦU ......................................................................................................................... 3
CHƯƠNG 1 TNG QUAN V VT LIU, CÔNG NGH VÀ THIT B ............... 4
1.1.
Nguyên liu ........................................................................................................ 4
1.1.1.
Nguyên liu chính – Cà phê ..................................................................... 4
1.1.2.
Nguyên liu ph ....................................................................................... 7
1.2.
Quy trình công ngh sn xut cà phê hòa tan .................................................... 8
1.2.1.
Quy trình công ngh ................................................................................ 8
1.2.2. Thuyết minh quy trình ................................................................................... 8
1.3.
Tng quan v công ngh sy phun ................................................................... 10
1.3.1.
Gii thiu công ngh sy phun .............................................................. 10
1.3.2.
Cu to thiết b sy phun ....................................................................... 11
1.3.3.
Nguyên lý hot động .............................................................................. 14
1.4. Tng quan v tác nhân sy ................................................................................. 15
1.4.1. Không khí m .............................................................................................. 15
1.4.2. Khói lò ........................................................................................................ 15
1.4.3. Hơi quá nhit ............................................................................................... 15
1.5. Tng quan v cht ti nhit ................................................................................ 15
1.5.1. Hơi nước ...................................................................................................... 15
1.5.2. Nước nóng ................................................................................................... 16
1.5.3. Cht lng hu cơ ......................................................................................... 16
1.5.4. Khói lò ......................................................................................................... 16
1.5.5. Đin ............................................................................................................ 16
CHƯƠNG 2 LA CHN PHƯƠNG ÁN THIT K VÀ CÁC THÔNG S BAN
ĐẦU ............................................................................................................................... 18
2.1. La chn phương án thiết kế .............................................................................. 18
2.2. Các thông s ban đầu .......................................................................................... 19
CHƯƠNG 3 TÍNH TOÁN QUÁ TRÌNH SY ............................................................ 20
3.1. Tính cân bng vt cht ........................................................................................ 20
3.2. Tính toán quá trình sy lý thuyết ........................................................................ 21
3.3. Tính toán quá trình sy thc ............................................................................... 22
sấy thùng quay cà phê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sấy thùng quay cà phê - Người đăng: mackemoithu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
sấy thùng quay cà phê 9 10 357