Ktl-icon-tai-lieu

sinh hoc

Được đăng lên bởi Long Jade
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 491 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trắc nghiệm Phần sáu Tiến hóa
Chương 1: Bằng chứng tiến hóa
1.Giao phối ngẫu nhiên không được xem là nhân tố tiến hóa cơ bản vì
A.làm cho tần số tương đối các alen bị thay đổi
B.làm cho tần số kiểu gen trong quần thể bị thay đổi.
C.tạo ra vô số biến dị tổ hợp trong quần thể.
D.tạo ra sự ổn định về thành phần kiểu gen và tần số tương đối các alen.
2.Đột biến gen thường có hại cho cơ thể sinh vật nhưng vẫn có vai trò quan trọng trong tiến hóa vì
A.tần số đột biến gen trong tự nhiên không đáng kể nên tần số các alen đột biến có hại là rất thấp.
B.giá trị thích nghi của đột biến thay đổi tùy theo môi trường và tổ hợp gen.
C.gen đột biến thường ở trạng thái dị hợp nên không gây hại
D.đột biến gen là nguồn phát sinh biến dị di truyền trong quần thể.
3.Phương thức hình thành loài khác khu thường gặp ở
A.các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.
B.thực vật và động vật ít di động xa.
C.thực vật
D.côn trùng và vi sinh vật.
4.Chọn lọc đào thải các alen lặn thay đổi tần số các alen chậm hơn chọn lọc chống lại alen trội vì
A.chọn lọc tác động trực tiếp lên kiểu gen và gián tieespbieesn đổi tần số kiểu hình.
B.chọn lọc tác động trực tiếp lên kiểu hình nên alen lặn chỉ bị đào thải khi ở trạng thái đồng hợp.
C. chọn lọc tác động trực tiếp lên kiểu hình nên alen lặn chỉ bị đào thải khi ở trạng thái dị hợp.
D.chọn lọc lhoong bao giờ loại hết alen lặn ra khỏi quần thể.
5.Hiện tượng thể hiện cách ly mùa vụ là
A.không giao phối hoặc không giao phấn được do chênh lệch mùa sinh sản như thời kỳ ra hoa, thời
kỳ đẻ trứng.
B.không giao phối được do không tương hợp về cơ quan giao cấu.
C.không gioa phối được do khác nhau về tập tính sinh dục.
D.giao phối được nhưng hợp tử không phát triển.
6.Theo quan niệm của Dacuyn sự hình thành đặc điểm thích nghi trên cơ thể sinh vật là do
A.chọn lọc tự nhiên tác động thông qua đặc tính biến dị và di truyền của sinh vật
B.ngoại cảnh thay đổi chậm chạp nên sinh vật có khả năng thích nghi kịp thời
C.sự chi phối chủ yếu của ba nhân tố : đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên.
D.tác động trực tiếp của ngoại cảnh và tập quán hoạt động của động vật
7.Theo quan niệm hiện đại, nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến...
Trc nghim Phn su Tin ha
Chương 1: Bng chng tin ha
 !"#
$%&' ()*
+%&,-.%, ()*
/0-"& 1(*-.%,
20-&3*("4%,"%&'
567 80,&"9""-:.-;-"#
$%&7 -3',%&'7 0-<<
+'-(=>7 )*?)-8"*
/7 8@-0'1()0
27 A'& 1(1-)4-.%,
BCD#'8E@
$'7"9!F''0
+3"9"7"9=17
/3"9
2-?""&"9
G/;;!'E)*%&'9;;0-7"#
$;;'7-3,"'& &*%&,#
+;;'7-3,#EH (!@-0'A
/;;'7-3,#EH (!@-0'1(
2;; 80E-I.%,
JKL,L')?"M
$E<1L?&&!8N-O8
NP-D
+1"4.<
/1'"49=&1M
2Q'-,
RS.L>2)&3#E,=-,&"91
$;;3'7.E= 1("1-)4>&"9
+0!)*90&"9!F=(8
/&3>)> T7 OO;;3
2'7-3>0!"9.'07>7"9
US.LL0O0A)L.'-#T
$7 "31
+7 "
/7 "')
27 OM1";03
VW1X) !
$
+
/29
2/')
YZ[#S-&"\R]U5^# _8
$" 7
+ 7?A
/<-[0 7W`S
2')&'
aKL,L')9='',>
$"X1L?&&!
+"X1<0.&&!'
/9=&1M'
2&,"XE!F&&!
-.'-#.%,=O;;3"-:
$0-bE,=-,&"9
+!F&&>'',-.%,
sinh hoc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh hoc - Người đăng: Long Jade
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
sinh hoc 9 10 198