Ktl-icon-tai-lieu

sinh thái môi trường rừng nguyên sinh Tây Nguyên

Được đăng lên bởi ngoduythi
Số trang: 43 trang   |   Lượt xem: 754 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiểu luận: Hệ sinh thái tự nhiên của rừng nguyên sinh Tây nguyên

MỤC LỤC
TRANG
DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH.............................................................................i
TÓM TẮT.........................................................................................................................ii
SUMMARY.....................................................................................................................iii
KEYWORDS...................................................................................................................iv
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ SINH THÁI.................................1
1.1/ Khái niệm Hệ sinh thái..........................................................................................1
1.2/ Đặc điểm chung của hệ sinh thái ..........................................................................1
1.3/ Khái niệm hệ sinh thái rừng nguyên sinh.............................................................1
1.4/ Thành phần và chức năng của hệ sinh thái rừng nguyên sinh .............................1
1.4.1/ Thành phần vô cơ.............................................................................................2
1.4.2/ Thành phần hữu cơ...........................................................................................2
1.4.2.1/ Sinh vật sản xuất.......................................................................................2
1.4.2.2/ Sinh vật tiêu thụ........................................................................................3
1.5/ Quan hệ sinh thái giữa các loài trong hệ sinh thái rừng thải rừng nguyên sinh...5
1.5.1/ Quan hệ hỗ trợ..................................................................................................5
1.5.2/ Quan hệ đối kháng...........................................................................................5
1.6/ Năng suất sinh học của hệ sinh thái rừng nguyên sinh.........................................6
1.7/ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái rừng nguyên sinh........................................7
1.8/ Các nhân tố trong hệ sinh thái rừng......................................................................8
1.9/ Diễn thế rừng.......................................................................................................10
CHƯƠNG 2: CÁC HỆ SINH THÁI CHÍNH CỦA RỪNG NGUYÊN SINH..............13
2.1/ Hệ sinh thái rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới................................................15
2.2/ Hệ sinh thái rừ...
Tiểu luận: Hệ sinh thái tự nhiên của rừng nguyên sinh Tây nguyên
MỤC LỤC
TRANG
DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH.............................................................................i
TÓM TẮT.........................................................................................................................ii
SUMMARY.....................................................................................................................iii
KEYWORDS...................................................................................................................iv
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA HỆ SINH THÁI.................................1
1.1/ Khái niệm Hệ sinh thái..........................................................................................1
1.2/ Đặc điểm chung của hệ sinh thái ..........................................................................1
1.3/ Khái niệm hệ sinh thái rừng nguyên sinh.............................................................1
1.4/ Thành phần và chức năng của hệ sinh thái rừng nguyên sinh .............................1
1.4.1/ Thành phần vô cơ.............................................................................................2
1.4.2/ Thành phần hữu cơ...........................................................................................2
1.4.2.1/ Sinh vật sản xuất.......................................................................................2
1.4.2.2/ Sinh vật tiêu thụ........................................................................................3
1.5/ Quan hệ sinh thái giữa các loài trong hệ sinh thái rừng thải rừng nguyên sinh...5
1.5.1/ Quan hệ hỗ trợ..................................................................................................5
1.5.2/ Quan hệ đối kháng...........................................................................................5
1.6/ Năng suất sinh học của hệ sinh thái rừng nguyên sinh.........................................6
1.7/ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái rừng nguyên sinh........................................7
1.8/ Các nhân tố trong hệ sinh thái rừng......................................................................8
1.9/ Diễn thế rừng.......................................................................................................10
CHƯƠNG 2: CÁC HỆ SINH THÁI CHÍNH CỦA RỪNG NGUYÊN SINH..............13
2.1/ Hệ sinh thái rừng kín thường xanh ẩm nhiệt đới................................................15
2.2/ Hệ sinh thái rừng kín nửa rụng lá ẩm nhiệt đới..................................................15
2.3/ Hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh trên núi đá vôi.......................................16
2.4/ Hệ sinh thái rừng lá kim tự nhiên .......................................................................17
2.5/ Hệ sinh thái rừng thưa cây họ dầu (còn gọi là rừng khộp).................................18
2.6/ Hệ sinh thái rừng tre nứa.....................................................................................19
CHƯƠNG 3: HIÊN TRẠNG, CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ HỆ SINH THÁI RỪNG
NGUYÊN SINH VIỆT NAM VÀ TÂY NGUYÊN.....................................................21
HVTH: Ngô Duy Thi i MSHV: 14000151
GVHD: GS. TSKH Lê Huy Bá
sinh thái môi trường rừng nguyên sinh Tây Nguyên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
sinh thái môi trường rừng nguyên sinh Tây Nguyên - Người đăng: ngoduythi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
43 Vietnamese
sinh thái môi trường rừng nguyên sinh Tây Nguyên 9 10 214