Ktl-icon-tai-lieu

SKKN quản lý

Được đăng lên bởi aimabiet
Số trang: 116 trang   |   Lượt xem: 1560 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nói đến nhà trường hay giáo dục thì chúng ta đều hiểu đó là môi trường văn
hóa, đại diện cho những giá trị nền tảng, cốt lõi, những tinh hoa của một dân tộc nói
riêng và nhân loại nói chung, đó còn là những tri thức tiến bộ của nhân loại. Mỗi
nhà trường đều là nơi giáo dục, rèn luyện các thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao cho đất nước.
Ở Việt Nam, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Đảng ta đã khẳng
định: “Phát triển giáo dục và đào tạo là một trong những động lực quan trọng và
thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người yếu tố cơ bản của sự phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”.
Đây là yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội nói chung, ngành giáo dục nói riêng.
Đại hội XI chỉ rõ: “phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục quốc
dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc
tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán
bộ quản lý là khâu then chốt”
Như vậy, phát triển giáo dục và đào tạo đã trở thành mục tiêu chiến lược của
công cuộc đổi mới đất nước, được xem là cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu
sắc. Đội ngũ nhà giáo và CBQL giáo dục là lực lượng cách mạng quan trọng, quyết
định thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần phát triển đất nước.
Để đạt được mục tiêu trên, vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục là phải
“Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp
dạy và học” và đồng thời đổi mới hoạt động quản lí, trong đó có quản lý công tác
GVCN lớp để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới
kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.
Ở trường phổ thông, ngoài hoạt động quản lý chuyên môn, quản lý cơ sở vật
chất, quản lý tài chính, quản lý học sinh.v v... thì quản lý phát triển đội ngũ có vai
trò đặc biệt quan trọng. Trong đó có đội ngũ GVCN lớp.
Những năm gần đây dư luận xã hội rất bức xúc khi chứng kiến nhiều vụ bạo
lực học đường xảy ra do thiếu kĩ năng sống đã dẫn đến lối sống lệch lạc trong một
bộ phận học sinh. Điều đó làm cho hình ảnh nhà trường xấu đi trong cách nhìn nhận
của xã hội. Một trong những nguyên nhân không nhỏ là do các nhà trường chưa

1

dành sự quan tâm thoả đáng đến hoạt động của đội ngũ GVCN lớp, những người có
vai trò quan trọng, trực tiếp đến việc hình thành và phát triển nhân cách cho các em
học sinh.
Tại hội thảo về công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông thực
hiện ý kiến chỉ đạo củ...
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nói đến nhà trường hay giáo dục thì chúng ta đều hiểu đó môi trường văn
hóa, đại diện cho những giá trị nền tảng, cốt lõi, những tinh hoa của một dân tộc nói
riêng nhân loại nói chung, đó còn những tri thức tiến bộ của nhân loại. Mỗi
nhà trường đều nơi giáo dục, rèn luyện các thế hệ trẻ, đào tạo nguồn nhân lực
chất lượng cao cho đất nước.
Việt Nam, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. Đảng ta đã khẳng
định: “Phát triển giáo dục đào tạo một trong những động lực quan trọng
thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH, điều kiện để phát huy nguồn lực con người -
yếu tố bản của s phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững”.
Đây là yêu cầu cấp bách đối với toàn xã hội nói chung, ngành giáo dục nói riêng.
Đại hội XI chỉ rõ: “phải đổi mới căn bản toàn diện nền giáo dục quốc
dân theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc
tế, trong đó, đổi mới chế quản giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên cán
bộ quản lý là khâu then chốt”
Như vậy, phát triển giáo dục và đào tạo đã trở thành mục tiêu chiến lược của
công cuộc đổi mới đất nước, được xem cuộc cách mạng mang tính thời đại sâu
sắc. Đội ngũ nhà giáo CBQL giáo dục lực lượng cách mạng quan trọng, quyết
định thắng lợi sự nghiệp đổi mới giáo dục, góp phần phát triển đất nước.
Để đạt được mục tiêu trên, vấn đề cấp thiết đặt ra cho ngành giáo dục là phải
“Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới nội dung, phương pháp
dạy học” đồng thời đổi mới hoạt động quản lí, trong đó quản công tác
GVCN lớp để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao về nhân lực của công cuộc đổi mới
kinh tế - xã hội của đất nước hiện nay.
trường phổ thông, ngoài hoạt động quản chuyên môn, quản sở vật
chất, quản tài chính, quản học sinh.v v... thì quản phát triển đội ncó vai
trò đặc biệt quan trọng. Trong đó có đội ngũ GVCN lớp.
Những năm gần đây luận hội rất bức xúc khi chứng kiến nhiều vụ bạo
lực học đường xảy ra do thiếu năng sống đã dẫn đến lối sống lệch lạc trong một
bộ phận học sinh. Điều đó làm cho hình ảnh nhà trường xấu đi trong cách nhìn nhận
của hội. Một trong những nguyên nhân không nhỏ do các nhà trường chưa
1
SKKN quản lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SKKN quản lý - Người đăng: aimabiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
116 Vietnamese
SKKN quản lý 9 10 306