Ktl-icon-tai-lieu

Sự diệt vong của CNTB và sự thành công hoàn toàn của CNXH

Được đăng lên bởi tanbinht36
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 7098 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Vấn đề: Sự diệt vong của CNTB và sự thắng lợi hoàn toàn của CNXH.
Bài soạn
Chủ nghĩa tư bản (CNTB) với tư cách là một hệ thống, ra đời từ cuối thế kỷ
XVIII, đến nay đã trãi qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Mỗi giai đoạn,
CNTB có vai trò, vị trí và những đặc điểm kinh tế, chính trị, xã hội khác nhau nhất
định. Thời kỳ đầu, CNTB có vai trò cách mạng tiến bộ thúc đẩy lịch sử phát triển
nhanh chóng. Nó đã tiêu diệt chế độ phong kiến, xóa bỏ nền sản xuất nhỏ, đi vào xây
dựng một nền sản xuất lớn và thúc đẩy sự hình thành thị trường cũng như những mối
quan hệ quốc tế mới rộng lớn.
Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, CNTB chuyển sang CNTB lũng đoạn. Điều
đó đánh dấu thời kỳ CNTB chuyển sang giai đoạn phản động, kìm hãm lịch sử. Nhân
loại đã chứng kiến sự bóc lột dã man của giai cấp tư sản đối với lao động, sự ăn bám
thối nát của nhà nước tư sản và bọn đầu sỏ tư bản tài chính. Kể từ sau chiến tranh thế
giới lần thư II, CNTB có nhiều biện pháp điều chỉnh về quan hệ sản xuất, tiến hành
cách mạng khoa học - kỹ thuật, do vậy đã tạo nên bước phát triển mạnh mẽ về lực
lượng sản xuất, về cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng, hình thành CNTB độc
quyền nhà nước. Nắm và sử dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ, cùng với
tính năng động điều chỉnh quan hệ sản xuất, CNTB đã có bước phát triển mới, bộ mặt
xã hội có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, những mâu thuẫn kinh tế, chính trị, xã hội vẫn
diễn ra gay gắt trong lòng các nước TBCN.
Hiện nay, CNTB là một chủ thể lớn có vai trò, vị trí cao trong đời sống quan hệ
quốc tế. Để làm dịu các mâu thuẫn kinh tế, chính trị, xã hội, CNTB đã tiến hành nhiều
biện pháp điều chỉnh như: điều chỉnh hình thức sở hữu tư liệu sản xuất nét nội bật là
thành lập các công ty cổ phần, phát triển mạnh CNTB độc quyền nhà nước, các công
ty xuyên quốc gia, tìm cách khai thác và kích thích thị trường tiêu thụ hàng hóa, chức
năng của nhà nước tư sản sang hoạt động quản lý, điều chỉnh kinh tế; nhà nước tư sản
ban hành và thực hiện một số chính sách phúc lợi xã hội v.v…Những biện pháp điều
chỉnh trên không làm thay đội bản chất của CNTB. Sự áp bức bóc lột của CNTB ngày
càng tinh vi và nặng nề hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây của CNTB.
Nhà nước tư sản can thiệp ngày càng sâu vào các hoạt động kinh tế thế giới như
thương mại quốc tế, tiền tệ, tín dụng, phân chia quyền lực kinh tế thế giới. Cuộc đấu
tranh giành giật thị trường giữa các nước tư bản diễn ra gay gắt và quyết liệt.
Cuối thế kỷ XX, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Sô và Đông âu sụp đổ, khiến
c...
Vấn đề: Sự diệt vong của CNTB và sự thắng lợi hoàn toàn của CNXH.
Bài soạn
Chủ nghĩa bản (CNTB) với cách một hệ thống, ra đời từ cuối thế kỷ
XVIII, đến nay đã trãi qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Mỗi giai đoạn,
CNTB có vai trò, vị t những đặc điểm kinh tế, chính trị, hội khác nhau nhất
định. Thời kỳ đầu, CNTB vai trò cách mạng tiến bộ thúc đẩy lịch sử phát triển
nhanh chóng. Nó đã tiêu diệt chế độ phong kiến, xóa bỏ nền sản xuất nhỏ, đi vào xây
dựng một nền sản xuất lớnthúc đẩy sự hình thành thị trường ng như những mối
quan hệ quốc tế mới rộng lớn.
Cuối thế k XIX, đầu thế k XX, CNTB chuyển sang CNTB lũng đoạn. Điều
đó đánh dấu thời kỳ CNTB chuyển sang giai đoạn phản động, kìm hãm lịch sử. Nhân
loại đã chứng kiến sự bóc lột dã man của giai cấp sản đối với lao động, s ăn bám
thối nát của nnước tư sản và bọn đầu stư bản tài chính. Ktsau chiến tranh thế
giới lần thư II, CNTB có nhiều biện pháp điều chỉnh v quan hệ sản xuất, tiến hành
cách mạng khoa học - kỹ thuật, do vậy đã tạo nên bước phát triển mạnh m v lực
lượng sản xuất, về sở hạ tầng kiến trúc thượng tầng, hình thành CNTB độc
quyền nhà nước. Nắm và sử dụng những tiến bộ của khoa học và công nghệ, cùng với
tính năng động điều chỉnh quan hệ sản xuất, CNTB đã có bước phát triển mới, bộ mặt
hội nhiều thay đổi. Tuy nhiên, những mâu thuẫn kinh tế, chính trị, hội vẫn
diễn ra gay gắt trong lòng các nước TBCN.
Hiện nay, CNTB là một chủ thể lớn có vai trò, vị trí cao trong đời sống quan hệ
quốc tế. Để làm dịu các mâu thuẫn kinh tế, chính trị, xã hội, CNTB đã tiến hành nhiều
biện pháp điều chỉnh như: điều chỉnh hình thức sở hữu liệu sản xuất nét nội bật
thành lập các công ty cổ phần, phát triển mạnh CNTB độc quyền nhà ớc, các công
ty xuyên quốc gia, tìm cách khai thác và kích thích thị trường tiêu thụ hàng hóa, chức
năng của nhà nước tư sản sang hoạt động quản lý, điều chỉnh kinh tế; nhà ớc tư sản
ban hành và thực hiện một số chính sách phúc lợi hội v.v…Những biện pháp điều
chỉnh trên không làm thay đội bản chất của CNTB. S áp bức bóc lột của CNTB ngày
càng tinh vi và nặng nề hơn bất cứ thời kỳ nào trước đây của CNTB.
Nhà nước tư sản can thiệp ngày càng sâu vào các hoạt động kinh tế thế giới như
thương mại quốc tế, tiền tệ, tín dụng, phân chia quyền lực kinh tế thế giới. Cuộc đấu
tranh giành giật thị trường giữa các nước tư bản diễn ra gay gắt và quyết liệt.
Cuối thế kỷ XX, chế độ hội chủ nghĩa Liên và Đông âu sụp đổ, khiến
cho CNXH tạm thời bị thoái trào, c lực lượng cách mạng trên thế giới mất đi chỗ
dựa tin cậy. Phong trào cộng sản quốc tế lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc, nghiêm
trọng. Những biến động về chính trị đó làm cho cán cân so sánh lực lượng giữa
CNXH CNTB, giữa cách mạng phản cách mạng từ chỗ cân bằng trong thời k
chiến tranh lạnh, bị phá vỡ theo hướng tạm thời lợi cho cho CNTB. Chủ nghĩa đế
Phan Tây Hồ - Tổ 2
1
Sự diệt vong của CNTB và sự thành công hoàn toàn của CNXH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Sự diệt vong của CNTB và sự thành công hoàn toàn của CNXH - Người đăng: tanbinht36
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Sự diệt vong của CNTB và sự thành công hoàn toàn của CNXH 9 10 207