Ktl-icon-tai-lieu

SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Được đăng lên bởi Phog Nguyễn
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. I. Kinh tế thị
trường và sự cần thiết phát triển ở Việt Nam Khái niệm Kinh tế thị
trường là sự phát triển cao hơn của kiểu tổ chức kinh tế - xã hội mà
hình thái phổ biến là sản xuất ra sản phẩm để trao đổi trên thị
trường. Kinh tế thị trường là một nền kinh tế khách quan do trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết định, trong đó toàn bộ
quá trình từ sản xuất tới trao đổi, phân phối và tiêu dùng đều thực
hiện thông qua thị trường. Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường
là các chủ thể tự do lựa chọn các hình thức sở hữu, phương thức sản
xuất kinh doanh, ngành nghề mà luật pháp không cấm. Mọi hoạt
động kinh tế đều diễn ra theo quy luật của nó, sản xuất và bán hàng
hóa theo yêu cầu của thị trường, bán cái gì mà thị trường cần chứ
không phải bán cái mà mình có, tiền tệ hóa các quan hệ kinh tế, các
chủ thể được theo đuổi lợi ích chính đáng của mình. 2. Sự cần thiết
của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường Để tối đa các
nguồn lực của xã hội và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó thì hệ
thống kinh tế đều được tổ chức một cách hợp lí bằng nhiều cách
khác nhau nhằm sản xuất ra hàng hóa. Việc sản xuất hàng hóa phải
được tiến hành theo những phương pháp tốt nhất, phân phối hàng
hóa sản xuất được sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Đó
là vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế - xã hội. Trong nền kinh tế chỉ
huy thì những vấn đề cơ bản đều do cơ quan Nhà nước quyết định,
còn một nền kinh tế mà trong đó những vấn đề cơ bản của nó do thị
trường quyết định được xem là nền kinh tế thị trường. Phát triển
kinh tế thị trường là xu thế tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế xã
hội. Thực tế cho thấy, không có quốc gia nào trên thế giới có nền
kinh tế thị trường phát triển lại không có sự điều hành của Nhà
nước. Mỗi quốc gia có một chính sách quản lí và phát triển kinh tế
đặc thù của quốc gia đó, nhưng xét đến cùng thì cũng không thoát
khỏi quy luật chung là áp dụng các quy luật kinh tế và vận hành
chúng một cách có hiệu quả vào sự phát triển của xã hội. Nó có vai
trò điều tiết nền sản xuất hàng hóa một cách hợp lí rồi từ đó gây ảnh
hưởng tới nền kinh tế đất nước. Chính vì vậy, quy luật giá trị có vai
trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế thị trường của mỗi
quốc gia. Đối với Việt Nam, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền
kinh tế quốc dân thông qua sự điều tiết đối với nền sản xuất hàng
hóa. II. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị
t...
SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY. I. Kinh tế thị
trường và sự cần thiết phát triển ở Việt Nam Khái niệm Kinh tế thị
trường là sự phát triển cao hơn của kiểu tổ chức kinh tế - xã hội mà
hình thái phổ biến là sản xuất ra sản phẩm để trao đổi trên thị
trường. Kinh tế thị trường là một nền kinh tế khách quan do trình
độ phát triển của lực lượng sản xuất quyết định, trong đó toàn bộ
quá trình từ sản xuất tới trao đổi, phân phối và tiêu dùng đều thực
hiện thông qua thị trường. Đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường
là các chủ thể tự do lựa chọn các hình thức sở hữu, phương thức sản
xuất kinh doanh, ngành nghề mà luật pháp không cấm. Mọi hoạt
động kinh tế đều diễn ra theo quy luật của nó, sản xuất và bán hàng
hóa theo yêu cầu của thị trường, bán cái gì mà thị trường cần chứ
không phải bán cái mà mình có, tiền tệ hóa các quan hệ kinh tế, các
chủ thể được theo đuổi lợi ích chính đáng của mình. 2. Sự cần thiết
của quy luật giá trị trong phát triển kinh tế thị trường Để tối đa các
nguồn lực của xã hội và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đó thì hệ
thống kinh tế đều được tổ chức một cách hợp lí bằng nhiều cách
khác nhau nhằm sản xuất ra hàng hóa. Việc sản xuất hàng hóa phải
được tiến hành theo những phương pháp tốt nhất, phân phối hàng
hóa sản xuất được sao cho đáp ứng tốt nhất nhu cầu của xã hội. Đó
là vấn đề cơ bản của tổ chức kinh tế - xã hội. Trong nền kinh tế chỉ
huy thì những vấn đề cơ bản đều do cơ quan Nhà nước quyết định,
còn một nền kinh tế mà trong đó những vấn đề cơ bản của nó do thị
trường quyết định được xem là nền kinh tế thị trường. Phát triển
kinh tế thị trường là xu thế tất yếu của quá trình đổi mới kinh tế xã
hội. Thực tế cho thấy, không có quốc gia nào trên thế giới có nền
kinh tế thị trường phát triển lại không có sự điều hành của Nhà
nước. Mỗi quốc gia có một chính sách quản lí và phát triển kinh tế
đặc thù của quốc gia đó, nhưng xét đến cùng thì cũng không thoát
khỏi quy luật chung là áp dụng các quy luật kinh tế và vận hành
chúng một cách có hiệu quả vào sự phát triển của xã hội. Nó có vai
trò điều tiết nền sản xuất hàng hóa một cách hợp lí rồi từ đó gây ảnh
hưởng tới nền kinh tế đất nước. Chính vì vậy, quy luật giá trị có vai
trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế thị trường của mỗi
quốc gia. Đối với Việt Nam, nó gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền
kinh tế quốc dân thông qua sự điều tiết đối với nền sản xuất hàng
hóa. II. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị
trường Tại Đại hội Đảng lần thứ IX (tháng 4 năm 2001), lần đầu tiên
mô hình Kinh tế thị trường định hướng XHCN được chính thức đưa
vào văn kiện của Đảng: “Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện
SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY - Người đăng: Phog Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
SỰ TÁC ĐỘNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA QUY LUẬT GIÁ TRỊ TỚI NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 9 10 482