Ktl-icon-tai-lieu

Tác động của vốn đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Việt Nam

Được đăng lên bởi Mạn Châu Sa Hoa
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 137 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn hiện nay với xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, đầu tư nước
ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình hội nhập của các
nước vào nền kinh tế thế giới. Đầu tư quốc tế không chỉ đem lại nguồn lợi rất lớn
cho các nước đầu tư mà còn đem lại nguồn lợi không nhỏ cho các nước nhận đầu
tư. Do đó các nước đầu tư tích cực tìm kiếm thị trường mới, hấp dẫn để đầu tư thu
lợi nhuận, còn nước nhận đầu tư cũng tạo mọi điều kiện để thu hút đầu tư nước
ngoài. Trong bối cảnh đó Việt nam cũng đang tích cực tham gia vào nền kinh tế thế
giới với những nỗ lực trong tất cả các mặt. Trong đó đầu tư nước ngoài là giải pháp
quan trọng giúp Việt nam có những bước “chuyển mình” nhanh hơn vào nền kinh
tế toàn cầu. Đặc biệt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi
công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì Việt Nam không thể không
nhờ đến sự đầu tư về vốn cũng như công nghệ kỹ thuật, tổ chức quản lý tiên tiến
của các nước trên thế giới. Đầu tư nước ngoài sẽ giúp Việt nam giải quyết các khó
khăn về vốn, tạo việc làm cho người lao động, chuyển giao công nghệ và cải tiến
cơ cấu kinh tế, đưa nền kinh tế tham gia phân công lao động quốc tế một cách
mạnh mẽ. Như vậy, đầu tư nước ngoài có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế xã
hội của Việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Để làm rõ ta đi phân tích
tác động của đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt nam.

1

NỘI DUNG
Kinh tế xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các tiêu cực của kinh tế
thế giới cộng với những hạn chế của nội tại nền kinh tế dẫn đến những bất ổn của
kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo, điều
hành quyết liệt của Chính phủ, cùng với sự nỗ lực của các bộ, ngành, các địa
phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, nền kinh tế nước ta đã có chuyển
biến tích cực và đạt được những kết quả trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh
tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì mức tăng trưởng khá. Khu vực đầu tư
nước ngoài với tỷ trọng chủ yếu là phần vốn FDI vẫn đạt được những kết quả tương
đối khả quan, thể hiện trên các mặt sau:
+ Thứ nhất, vốn thực hiện đạt 11 tỷ USD đã đóng góp 25,9% tổng vốn đầu tư toàn

xã hội năm 2011. Trong bối cảnh thực hiện chính sách tài khóa và tiền tệ chặt chẽ,
đầu tư của khu vực nhà nước tiếp tục suy giảm, thì đây là một trong những nguồn
vốn bổ sung quan trọng cho đầu tư phát triển.
+ Thứ hai, mặc dù vốn đăng ký mới và tăng thêm chỉ đạt 14,7 tỷ USD, nhưng vốn

đăn...
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong giai đoạn hiện nay với xu thế toàn cầu hóa, khu vực hóa, đầu nước
ngoài đóng vai trò rất quan trọng trong việc đẩy nhanh quá trình hội nhập của các
nước vào nền kinh tế thế giới. Đầu quốc tế không chỉ đem lại nguồn lợi rất lớn
cho các nước đầu còn đem lại nguồn lợi không nhỏ cho các nước nhận đầu
tư. Do đó các nước đầu tư tích cực tìm kiếm thị trường mới, hấp dẫn để đầu thu
lợi nhuận, còn ớc nhận đầu cũng tạo mọi điều kiện để thu hút đầu nước
ngoài. Trong bối cảnh đó Việt nam cũng đang tích cực tham gia vào nền kinh tế thế
giới với những nỗ lực trong tất cả các mặt. Trong đó đầu tư nước ngoài là giải pháp
quan trọng giúp Việt nam những bước “chuyển mình” nhanh hơn vào nền kinh
tế toàn cầu. Đặc biệt với mục tiêu phát triển kinh tế - hội, hoàn thành thắng lợi
công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước thì Việt Nam không thể không
nhờ đến sự đầu về vốn cũng như công nghệ kỹ thuật, tổ chức quản tiên tiến
của các nước trên thế giới. Đầu nước ngoài sẽ giúp Việt nam giải quyết các khó
khăn về vốn, tạo việc làm cho người lao động, chuyển giao công nghệ cải tiến
cấu kinh tế, đưa nền kinh tế tham gia phân công lao động quốc tế một cách
mạnh mẽ. Như vậy, đầu tư nước ngoài có vai trò to lớn đối với phát triển kinh tế
hội của Việt nam trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay. Để làm ta đi phân tích
tác động của đầu tư nước ngoài đối với nền kinh tế Việt nam.
1
Tác động của vốn đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tác động của vốn đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Việt Nam - Người đăng: Mạn Châu Sa Hoa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Tác động của vốn đầu tư nước ngoài với nền kinh tế Việt Nam 9 10 26