Ktl-icon-tai-lieu

Tài chính kế toán và kiểm toán

Được đăng lên bởi thuydungchv261-gmail-com
Số trang: 136 trang   |   Lượt xem: 1602 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................................1
CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM KHOẢN MỤC PHẢI THU KHÁCH HÀNG CÓ ẢNH
HƯỞNG ĐẾN KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN
(AASC)..................................................................................................................................3
1.1. Khái quát chung về khoản mục phải thu khách hàng có ảnh hưởng đến kiểm toán
báo cáo tài chính...............................................................................................................3
1.1.1. Bản chất khoản mục phải thu khách hàng.........................................................3
1.1.2. Vai trò, vị trí khoản mục phải thu khách hàng trong chu trình bán hàng – thu tiền....4
1.1.3. Kế toán khoản mục phải thu khách hàng............................................................................5
1.1.3.1. Nguyên tắc kế toán khi hạch toán khoản mục phải thu khách hàng..........5
1.1.3.2. Chứng từ sổ sách và tài khoản sử dụng đối với khoản mục phải thu khách hàng....6
1.1.4. Kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán Báo cáo tài chính......9
1.1.4.1. Khoản mục phải thu khách hàng với vấn đề kiểm toán báo cáo tài chính........9
1.1.4.2. Một số sai phạm thường gặp đối với khoản mục phải thu khách hàng làm
ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính.............................................................................9
1.1.4.3. Một số công việc kiểm soát nội bộ đối với khoản mục phải thu khách hàng.....10
1.2. Mục tiêu kiểm toán khoản mục phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính do
Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC) thực hiện .. 12
1.3. Quy trình kiểm toán khoản mục phải thu khách hàng trong kiểm toán báo cáo tài
chính do Công ty TNHH dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC)
thực hiện.........................................................................................................................13
1.3.1. Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán..........................................................................14
1.3.1.1. Lập kế hoạch kiểm toán tổng quát.............................................................15
1.3.1.2. Thiết kế chương trình kiểm toán đối với khoản mục phải thu khách hàng
24

1.3.2. Giai đoạn thực hiện kiểm toán...............................................................................................28
1.3.3....


 
 !"
#$%&''('
)**+,


 !
"#$%&'(%%%)*+
,
,
!"#$ %-
+% .
&' % (#)*+,.
&-.$/012#$ %3
04#5,.
&-.$6 7*.+.#$ %/
" 01%2
34567882(6!69::;3<=>- "
?5%)%
234567882(6!69::;3<
=>
@$AB(+
89*:,
;0<=>*#$ %
&
"@$A=>"C
@$AD"
  . " '/ % 0!"1   '
"
% !%&''(
'.#+
"?5%)% 
=>A#E&6F345: 3+
"6F$: 3+
8? @"/A/;6B5+
C<#D+.-
Tài chính kế toán và kiểm toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tài chính kế toán và kiểm toán - Người đăng: thuydungchv261-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
136 Vietnamese
Tài chính kế toán và kiểm toán 9 10 504