Ktl-icon-tai-lieu

tài liệu báo chí

Được đăng lên bởi trong-hoang1
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1372 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LỜI MỞ ĐẦU
Ở thời đại chúng ta ai cũng phải khẳng định rằng báo chí là một phần của
cuộc sống, là cơm ăn, thức uống, môi trường trí thức của con người. Nhìn
vào đời sống của báo chí, người ta có thể đoán được mức sống của người
dân và sự tiến bộ của xã hội. Báo chí thực sự là sức mạnh trí thức, thông
tin muôn mặt đời sống đến mọi người dân. Báo chí phản ánh mọi hoạt
động của xã hội ngày càng đầy đủ, cập nhật toàn diện, phong phú, đa
dạng, nhiều chiều. Báo chí trở thành cầu nối giữa Chính phủ, doanh
nghiệp và người dân, kết nối Trung ương và địa phương, giữa trong nước
và quốc tế.
Những năm vừa qua, báo chí Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên
truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, phát hiện và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng,
những vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội, tích cực tham gia và kiên
quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí và sự suy
thoái đạo đức, lối sống... góp phần và việc bổ sung, hoàn thiện đường lối,
chủ trương, chính sách, pháp luật; nâng cao vai trò của Đảng, hiệu lực
quản lý của Nhà nước, thực hiện dân chủ hoá đời sống xã hội, giữ vững
ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.Thông tin trên báo chí
nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội.Trong
khuôn khổ bài tiểu luận, em xin phân tích vai trò chính của báo chí trong
xã hội hiện đại trong các lĩnh vực:
• Về chính trị
• Về kinh tế
• Về văn hóa

1

NỘI DUNG
I.

Vai trò của báo chí trong lĩnh vực chính trị

1. Báo chí là cơ quan ngôn luận của Nhà nước, các tổ chức đoàn thể, và
là diễn đàn của nhân dân
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta luôn quan tâm
đến hoạt động báo chí, coi báo chí là công cụ đắc lực để tuyên truyền, vận
động nhân dân, là vũ khí sắc bén tấn công kẻ thù. Chính nền báo chí cách
mạng đã làm tròn sứ mệnh mà Đảng và nhân dân giao phó. Báo chí đã
đưa những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với các giai
tầng xã hội, cổ vũ, động viên, góp phần làm cho chủ trương, chính sách đi
vào cuộc sống, thành những phong trào hành động cách mạng sôi động.
Đồng thời, chính từ thực tiễn cuộc sống, báo chí đã kịp thời chỉ ra những
khiếm khuyết, tồn tại của các quyết sách đã ban hành; đề xuất, kiến nghị
với Đảng và Nhà nước cần phải sửa đổi, bổ sung để đáp ứng nhu cầu
cuộc sống, nguyện vọng của nhân dân, góp phần làm cho “ý Đảng, lòng
dân” hòa làm một. Báo chí cũng thật sự là diễn đàn tiếng nói của mọi
tầng lớp nhân dân, là “tai mắt” của Đảng, Nhà nước ...
LỜI MỞ ĐẦU
thời đại chúng ta ai cũng phải khẳng định rằng báo chí một phần của
cuộc sống, là cơm ăn, thức uống, môi trường trí thức của con người. Nhìn
vào đời sống của báo chí, người ta thể đoán được mức sống của người
dân sự tiến bộ của hội. Báo chí thực sự sức mạnh trí thức, thông
tin muôn mặt đời sống đến mọi người dân. Báo chí phản ánh mọi hoạt
động của hội ngày càng đầy đủ, cập nhật toàn diện, phong phú, đa
dạng, nhiều chiều. Báo chí trở thành cầu nối giữa Chính phủ, doanh
nghiệp người dân, kết nối Trung ương địa phương, giữa trong nước
và quốc tế.
Những năm vừa qua, báo chí Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm v tuyên
truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước, phát hiện phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của quần chúng,
những vấn đ bức xúc trong đời sống hội, tích cực tham gia kiên
quyết đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, quan liêu, lãng phí và sự suy
thoái đạo đức, lối sống... góp phần và việc bổ sung, hoàn thiện đường lối,
chủ trương, chính ch, pháp luật; nâng cao vai t của Đảng, hiệu lực
quản của Nhà nước, thực hiện dân chủ hoá đời sống hội, giữ vững
ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn hội.Thông tin trên báo chí
nước ta đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội.Trong
khuôn khổ bài tiểu luận, em xin phân tích vai trò chính của báo chí trong
xã hội hiện đại trong các lĩnh vực:
Về chính trị
Về kinh tế
Về văn hóa
1
tài liệu báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
tài liệu báo chí - Người đăng: trong-hoang1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
tài liệu báo chí 9 10 940